Обявления

Обявление
13.09.2019
Със заповед №1891/23.08.2019г. Кмета на Община Раднево д-р Теньо Тенев утвърди правила за осъществяване на допълнителни педагогически дейности в детските градини.Видовете допълнителни педагогически дейности определени с решение на Педагогически съвет на детските градини са: народни танци, спортни танци,шах,футбол и английски език  

Съобщение
13.09.2019
Списък на кандидат-асистенти на лична помощ в Община Раднево  

Обявление
13.09.2019
ОБЩИНА РАДНЕВО съобщава, че Решение №1055 от Протокол №64/27.06.2019 г. на Общински съвет – Раднево, обнародвано в държавен вестник брой 58/23.07.2019 г., е одобрен ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА РАДНЕВО, който влиза в сила от 28.08.2019 г.

Обява
12.09.2019
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №2042/11.09.2019 г. се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ VІІІ-126, ХVІІІ-126, ХІХ-126 и ХХVІІІ-126 в кв. 14 по плана на с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Съобщение
12.09.2019
Съобщение на вниманието на жителите на територията на Община Раднево, собствениците на пчелини и пчелни семейства, и заинтересовани лица,Община Раднево ще извърши наземно третиране срещу пълзящи и летящи насекоми по следния график:

Съобщение
10.09.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места