Общинска собственост
Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища попадащи в масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019г.

Заповеди във връзка със споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на Община Раднево, за стопанската 2017/2018 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Знаменосец, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Землен, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Трояново, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Трънково, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Тополяне, за стопанската 2018/2019 година


Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Тихомирово, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Свободен, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Сърнево, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Рисиманово, за стопонската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр.Раднево, за стопанската 2018/2019 година


Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Полски Градец, за стопанската 2018/2019 година


Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Овчарци, за стопанската 2018/2019 година


Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земедески земи за землището на с.Маца, за стопанската 2018/2019 година


Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Любеново,за стопанската 2018/2018 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Ковачево,за стопанската 2018/2019 година


Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Ковач, за стопанската 2018/2019 година


Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Константиновец, за стопанската 2018/2019 година


Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Коларово, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Гледачево, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Диня, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с.Даскал Атанасово,за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с.Боздуганово, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с.Бели Бряг, за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с.Българене,за стопанската 2018/2019 година

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с.Константиновец

Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с.Константиновец

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с.Коларово, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с.Коларово

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с.Ковачево, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Ковачево

Заповед относно споразумение за рапределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Знаменосец, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Знаменосец

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Землен, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Землен

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Гледачево, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Гледачево

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с.Диня, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Диня

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с.Даскал Атанасово, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Даскал Атанасово

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Бели Бряг, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Бели Бряг

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Боздуганово, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Боздуганово

Заповед относно споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землището на с. Българене, за стопанската 2017/2018 година

Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г. за землището на с. Българене

Технологичен път за извършване на услуги по ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Формуляр за картотекиране, като крайно нуждаещ се за общинско жилище
 
Формуляр на удостоверение за картотечна група  

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29 ал.1 ЗУЕС

Регистрационна карта на сдружение на собствениците

Уведомление към чл.9 Наредба № РД-02-20-8/11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър  на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Уведомление по чл.46 б ЗУЕС

Протокол от Общо събрание на собствениците/представителите на собствениците на етажната собственост

Заявление за разрешение за строеж

Заявление за учредено право на строеж

Заявление за учредяване допълнително право на строеж

Заявление за закупуване на имот, в който е учредено право на строеж

Заявление за издаване на удостоверение - апартамент

Заявление за издаване на удостоверение - имот

Заявление за издаване на копия на документи

Заявление за издаване на заповед за отписване на имот

Заявление за издаване на удостоверение за липса/наличие на реституционни претенции към имот

Универсално заявление

Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот