Новини
Официалната церемония „Първа копка“ на проект „Реконструкция на улици в град Раднево, община Раднево“
09.09.2019

Днес от 10:30 ч. се проведе официалната церемония „Първа копка“ на проект „Реконструкция на улици в град Раднево, община Раднево“, която ще постави началото на строителните дейности за реконструкция на 13 улици в града.  

Проектът се реализира в изпълнение на договор №: 24/07/2/0/00145 сключен на 14.05.2018г. между Община Раднево и Държавен фонд „Земеделие“. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

На събитието присъстваха Д-р Теньо Тенев – Кмет на Община Раднево, инж. Димитър Желев – Заместник кмет "Икономика, евроинтеграция и обществени поръчки", г-н Светослав Маринов - Заместник кмет "ТСУ, общинска собственост и социални дейности”, г-н Деко Делев – секретар на община Раднево, инж. Данаил Акбашев – представител на Изпълнителя на обекта - „Инфра Билд Проект“ ЕООД, инж. Серафимов представител на „Агенция Стройконтрол - ВТ“ ЕООД – строителен надзор на обекта, представители на медиите и граждани.

Приветствие към присъстващите отправи Кметът на Общината Д-р Теньо Тенев.

„УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За мен е чест днес заедно да бъдем свидетели на официалната церемония „Първа копка“ на проект „Реконструкция на улици в град Раднево, община Раднево“, която ще постави началото на строителните дейности за реконструкция на 13 улици в града. Реализацията на подобен инфраструктурен проект е много дълъг процес, минаващ през различни етапи, не винаги зависещи от нашите усилия и желания. Започва с проектиране, кандидатстване за финансиране, одобрение, последващ контрол, финансиране и изпълнение. Всичко това отнема време, и колкото и да искаме да стане по-бързо, има задължителни процедури и условия, които трябва да се спазват.

Още в началото на мандата стартирахме подготовката на технически проекти за належащи ремонти на улици в града, общински пътища, централна градска част, както и реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в общината. За част от тези ремонти кандидатствахме още през септември 2016 година с три проектни предложения (максимално допустимия брой заявления от един кандидат) по подмярка 7.2 към Програмата за развитие на селските райони, но до тяхното окончателно одобрение и договориране се стигна след почти 2 години - през май 2018. 

С европейски средства ще бъдат ремонтирани следните улици, както и тротоарните настилки към тях: ул. Яне Сандански; ул. Средна Гора; ул. Петко Недялков; ул. Партизанска среща; ул. Валентина Терешкова №6; ул. Валентина Терешкова №8; ул. Иван Асен II; ул. Стара планина; ул. Родопи; ул. Дунав; ул. Димитър Сотиров; ул. Иван Сакарски №19; ул. Иван Сакарски №23. Ремонтните дейности по асфалтиране на улиците ще се извърши след реновиране на ВиК системата, където това е необходимо.

Целта на проекта е да възстанови и подобри техническите параметри на уличната мрежа в гр. Раднево; да подобри привлекателността на средата за живот; да повиши качеството и условията на живот чрез подобрен достъп и улеснена транспортна и пешеходна комуникация в град Раднево.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „Инфра Билд Проект“ ЕООД. Строителен надзор ще осъществява „Агенция строй контрол - ВТ“ ЕООД. Авторският надзор при реализация на проекта ще бъде от „Ен Ес Проект“ ЕООД, които ще предоставят и консултантски услуги за управление и отчитане на проекта.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на  1 765 236,28 лв., в това число европейско финансиране – 1 500 450,84 лева и национално съфинансиране – 264 785,44 лева. След анексирането на договора за БФП, общия размер на финансовата помощ се редуцира до 1 729 006.08 лв.

Проекта е със срок за изпълнение до 36 месеца от дата на подписване на договора за БФП.

Предварително искам да благодаря на всички, които са ангажирани в подготовката и реализацията на проекта, и да призова за още малко търпение и разбиране, най-вече от страна на живущите на предвидените за реконструкция улици.

Да си пожелаем ползотворна работа и успешно да завършим започнатото начинание, качествено и в срок!“  - каза кметът.

Отец Иван отслужи празничен водосвет за здравето и благополучието на всички и за просперитета и възхода на община Раднево.