Стратегии на община Раднево
Междинен отчет за изпълнение целите на Общинска Администрация - Раднево за 2019г.

Цели на Общинска администрация Раднево за 2019г.


Цели на Общинска администрация Раднево за 2018г.


Цели на Общинска администрация Раднево за 2017г.


Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 - 2019 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.

Цели на Общинска администрация - Раднево за 2016 г.

Оперативен план за изпълнение Целите на Общинска администрация - Раднево за 2019г.

 
 
 

   А Р Х И В