Стопанска политика

Указания, съгласно новите изменения в Закона за туризма

- Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл.116, ал.2 от ЗТ;

- Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл.116, ал.4 от ЗТ

Указания за подаване на Рекламационна жалба

Рекламационна жалба за предявяване право на рекламация по Закона за защита на потребителите

Формуляр за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения и по ЗОП към Община Раднево -тел.0417/81216 email:stopanski@obshtina.radnevo.net

Технологичен път за извършване на услуги по СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Формуляр на Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
 
- Формуляр на Заявление - Декларация за категоризиране на място за настаняване

- Формуляр на Заявление - Декларация за потвърждаване на категоризиране на място за настаняване и/или заведение за хранене и развлечения

- Формуляр на Заявление за прекратяване на удостоверение за категоризиране
       
- Формуляр на Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в националния туристически регистър

-Формуляр на Заявление за промяна в обстоятелствата по категоризиране на заведения за хранене и развлечения, вписани в Националния туристически регистър

Формуляр на Заявление за ползване на тротоарна площ
 
Формуляр на Заявление за гаражна клетка