Общинска Администрация - Функции

Дата на публикуване: 23.04.2018 13:55
Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
Община Раднево е юридическо лице на бюджетна издръжка с административен център град Раднево.

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png