Местни данъци и такси
Заповед №758/27.03.2018г. от Кмета на Община Раднево за целите на комплексното административно обслужване

Съобщение за получаване на нови данъчни съобщения за размера на такса битови отпадъци


Банкови сметки на Община Раднево

Декларация по чл.49,ал.32 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Декларация по чл. 14,ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти но новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Искане за удостоверение за данъчна оценка

Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.18,ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството отпадъци

Искане за издаване на документ

Декларация за продадено/бракувано МПС
  
Технологичен път за извършване на услуга - Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
   
Декларация по чл. 17 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти
   
Формуляри на декларации, искания и други документи свързани със заплащане на данъци, с указания за тяхното попълване и подаване, разработени от Националната агенция за приходите