Програми на община Раднево
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Раднево през 2019 г.
Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Раднево през 2018г.


Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на устоновените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 за периода 2017-2021г.
Част 2
Част 3
Част 4
Приложение №1 към програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Раднево,2017-2021г.

Отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност - 2018г.

Програма за енергийна ефективност 2017-2020 г.

Отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - 2017г.

Отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност - 2017г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност -2016г.

Програма за управление на отпадъците 2016 -2020 г. 
 
Програма за опазване на околната среда на община Раднево 2014 2020 г.


Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2012 - 2022 г.
     Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Раднево за периода 2016 - 2019 г.А Р Х И В

Програма за разпореждане и управление с имоти - общинска собственост през 2014 г.

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Раднево 2013 г . - 2016 г.

Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза 2013 г. - 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА Д-Р ЮЛИАН ИЛЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО 2011 - 2015 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 г.

Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за наличие на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Раднево за периода 2011 - 2013 г.


Програма за местни инициативи - 21 век в Раднево:
  
"21 век в Раднево" - 2009 г.
"21 век в Раднево" - 2007 г.
"21 век в Раднево" - 2006 г.
"21 век в Раднево" - 2005 г.

  
Общинска програма "Социално подпомагане срещу обществено полезен труд"
  
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Раднево през 2011 г.
  
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Раднево през 2009 г.