Текущи проектиПроект: „ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГР. РАДНЕВО“

Фонд „Социална закрила“ на МТСП съгласно Приложение 2 от Методиката за разпределение да средства.

Стойност на проекта: 29 500,00 лв. с включено ДДС

Срок на изпълнение: 5 месеца (юни - октомври)

Основна цел на проекта:
С изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществи частична подмяна на основното оборудване и обзавеждане на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Домашен социален патронаж в град Раднево. Чрез модернизацията на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги ще се осигурят още по-благоприятни условия за извършване на дейности и услуги, свързани с рехабилитация, интеграция, повишаване уменията на потребителите чрез арт и трудотерапия, социално приобщаване и подобряване качеството на живот в общността.

Одобрен проект: „Оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция и Домашен социален патронаж в гр. Раднево“ - публикувано на 03.06.2019 г.

Проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ВЪВ II-РО ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД РАДНЕВО“

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Стойност на проекта: 69 991,40 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е изграждането на многофункционална спортна площадка в двора на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Раднево, състояща се от две игрища – футболно и многофункционално.
Конкретните цели на проекта са следните:
- осигуряване на условия за устойчиво социално – икономическо развитие на община Раднево, чрез инвестиции за изграждане на публична инфраструктура за задоволяване на обществените потребности;
- подобряване на качеството на живот на децата и подрастващите и населението като цяло в община Раднево;
- подобряване на спортната инфраструктура в община Раднево, в частност на спортната база във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево.

На 15.05.2019 г. Община Раднево подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево“ - публикувано на 17.05.2019 г.
                                                                                        
Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА СЕЛО СЪРНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОЕМ С. БЪЛГАРЕНЕ ДО ВОДОЕМ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С. ЛЮБЕНОВО, ЗАХРАНВАЩ СЕЛО ЛЮБЕНОВО И СЕЛО ТРОЯНОВО В ОБЩИНА РАДНЕВО"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Стойност на проекта: 5 583 647,24 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е реализация на инвестиции в областта на водоснабдителната инфраструктура на територията на община Раднево, включваща реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения на с. Сърнево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция, с. Любеново. С предвидените мерки се цели да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за жителите на селата (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии по водопроводната мрежа), да се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система, да се подобри надеждността на водоснабдителната мрежа.


На 03.07.2018 г. Община Раднево подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. Любеново, захранващ село Любеново и село Трояново в община Раднево “ - публикувано на 13.07.2018 г.
                                                                                        

Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД РАДНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Стойност на проекта: 1 765 236,28 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Основна цел на проекта:
Целта на проекта е възстановяване на техническите характеристики на уличната мрежа в гр. Раднево.


На 14.05.2018 г. Община Раднево подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Реконструкция на улици в град Раднево, община Раднево“ - публикувано на 23.05.2018 г.
                                                                                        

Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РАДНЕВО"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Стойност на проекта: 5 859 199,99 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Основна цел на проекта:
Целта на проекта е възстановяване на техническите характеристики на общинска пътна мрежа.


На 14.05.2018 г. Община Раднево подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Раднево“ - публикувано на 23.05.2018 г. 
/assets/Evropeiski_proekti/Tekushti_proekti/2015/logo_topal_obqd.png
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд - 2016"
BG05FMOP001-03.02


Проект: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РАДНЕВО - 2016"

Оперативна програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Осигуряване на топъл обяд-2016”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Операция тип 3 BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“

Стойност на проекта: 81 968,44 лв.

Срок на изпълнение: от септември 2016 до 30 април 2020 година.

Основна цел на проекта:
Общата цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.


На 24.08.2016г. Община Раднево подписа Договор по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016" - публикувано на 29.08.2016 г.

Започва прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд" - публикувано на 31.08.2016 г.

Удължава се срока за прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд“ - публикувано на 10.09.2016 г.

Списък на оценени кандидат-потребители на социална услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016” - публикувано на 05.10.2016 г.

Сключен е анекс за удължаване срока на Договора за предоставяне на БФП „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016“ - публикувано на 09.05.2017 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 19.07.2017 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 17.01.2018 г.

На 8 май 2018 г. е подписано Допълнително споразуменое №2 към Договора за безвъзмездна финансова помощ

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 02.07.2018 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 08.01.2019 г.


Община Раднево обявява допълнителен прием на заявления за предоставяне на "топъл обяд" - публикувано на 12.06.2019 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 15.07.2019 г.

Подписано е Допълнително споразумение № 4 за удължаване срока на Договора до 30.04.2020 г. - публикувано на 11.12.2019 г.

Община Раднево обявява допълнителен прием на заявления за предоставяне на "топъл обяд" - публикувано на 06.01.2020 г.Проекти на Община Раднево в периода 2007 - 2013 г.