Постоянни комисии
КОМИСИЯ ПО "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Койчо Иванов Коев  
ЧЛЕНОВЕ:    1. Искра Енева Георгиева
                   2. Динко Илчев Динев
                   3. Диньо Георгиев Калинчев
                   4. Димитър Георгиев Стоев


КОМИСИЯ ПО "ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Илчев Динев
ЧЛЕНОВЕ:    1. Йорданка Тенева Иванов
                   2. Гошо Колев Георгиев
                   3. Диньо Георгиев Калинчев
                   4. Пеньо Грудев Тодоров    


КОМИСИЯ ПО "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КУЛТУРА"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Искра Енева Георгиева 
ЧЛЕНОВЕ:    1. Желязко Бонев Богданов
                   2. Катя Танева Костова
                   3. Венцислав Георгиев Димов
                   4. Мариана Господинова Тотева


 КОМИСИЯ ПО "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Господинова Тотева
ЧЛЕНОВЕ:    1. Галина Ангелова Неделчева
                   2. Катя Танева Костова
                   3. Димитър Георгиев Стоев
                   4. Николай Георгиев Киров
 
 
КОМИСИЯ ПО "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОНЦЕСИИ И ПРИВАТИЗАЦИЯ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Тодоров Василев  
ЧЛЕНОВЕ:    1. Желязко Бонев Богданов
                   2. Никола Илиев Николов
                   3. Димитър Иванов Димитров
                   4. Красимир Иванов Косев
 
 
КОМИСИЯ ПО "СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ВОДИ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гошо Колев Георгиев  
ЧЛЕНОВЕ:    1. Васил Тодоров Василев
                   2. Каньо Иванов Радев
                   3. Димитър Иванов Димитров
                   4. Пеньо Грудев Тодоров
 
 
КОМИСИЯ ПО "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Георгиев Димов  
ЧЛЕНОВЕ:    1. Йорданка Тенева Иванова
                   2. Койчо Иванов Коев
                   3. Георги Бинев Георгиев 
                   4. Красимир Иванов Косев
 

КОМИСИЯ ПО "ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Бинев Георгиев 
ЧЛЕНОВЕ:    1. Галина Ангелова Неделчева
                   2. Никола Илиев Николов
                   3. Николай Георгиев Киров
                   4. Каньо Иванов Радев

 
КОМИСИЯ ПО "ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ"
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диньо Георгиев Калинчев 
ЧЛЕНОВЕ:    1. Димитър Иванов Димитров
                   2. Георги Бинев Георгиев
                   3. Гошо Колев Георгиев
                   4. Галина Ангелова Наделчева
 
 
КОМИСИЯ ПО "ЕТИКА"
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Танева Костова 
ЧЛЕНОВЕ:    1. Желязко Бонев Богданов
                   2. Красимир Иванов Косев
                   3. Динко Илчев Динев
                   4. Димитър Георгиев Стоев