Обявления


25.11.2020
Община Раднево съобщава, че със заповед №2818/23.11.2020г. се разрешава изработването на ПУП–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ ІІ -1, УПИ ІІІ-1, УПИ V-1 и УПИ VІ-1 в кв.2 по плана на  с. Тополяне,  общ. Раднево, обл. Стара Загора.

19.11.2020
Община Раднево съобщава, че е публикувано в държавен вестник брой 98/17.11.2020 г. Решение №247/29.10.2020 г. за одобряване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект: Изместване на ВЛ 20 кV „Раднево“ /собственост на ЕВН България/, разположен пред фронта на водене на минните работи в западната част на находището в землищата на с. Бели бряг, с. Българене и с. Рисиманово, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

17.11.2020
Дирекция "Бюро по труда" гр. Раднево обявява свободни работни места

13.11.2020
Заповед №2699/12.11.2020г. за преустановяване на присъствените групови занятия в ОБЦК

12.11.2020
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработването на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в  с. Ковач, с. Землен, и с. ПолскиГрадец, общ. Раднево, обл. Стара Загора;

12.11.2020
Община Раднево, дирекция ТСУ на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава че със заповед №2661/06.11.2020 г. се разрешава изработването на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ  ІІ-1030 и УПИ ХХІ-1031 в кв. 55 по плана на с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора.