Обявления


10.06.2022
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) на Басейнова дирекция "Източнобеломорски Район"

10.06.2022
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава


03.06.2022
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТАна основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта обявява стартиране на процедура за набиране на проектни предложения през 2022 годинаФормулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата може да бъде получите тук

01.06.2022
Община Раднево, дирекция ТСУ на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава

20.05.2022
ОБЩИНА РАДНЕВО, ДИРЕКЦИЯ ТСУ съобщава на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, че е публикувано в държавен вестник брой 37/17.05.2022 г. съобщение за изготвен проект за ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png