Банкови сметки

 

Наименование на БИН кодовете за вид плащане

 

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патентен) данък

44 14 00

Данък недвижими имоти

44 21 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такси за битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25 00

Други данъци

44 34 00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44 37 00

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

44 40 00

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

Приходи от наеми на земя

44 42 00

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44 43 00

Приходи от лихви по срочни депозити

44 44 00

Дивидент

44 48 00

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

44 49 00

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51 00

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44 52 00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи /ДМА/

44 55 00

Приходи от продажби на земя

44 56 00

Приходи от концесии

44 57 00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58 00

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

44 65 00

Други неданъчни приходи

44 70 00

Такси за технически услуги

44 80 01

Такси за ползване на детски градини

44 80 02

Такси за ползване на детски услуги и други по здравеопазването

44 80 03

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44 80 04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и др. социални услуги

44 80 05

Такси за добив на кариерни материали

44 80 06

Такси за административни услуги

44 80 07

Такси за ползване на пазари, тържища и други

44 80 08

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 09

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80 10

Такси за гробни места

44 80 11

Туристически такси

44 80 12

Други общински такси

44 80 90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44 80 81