Анализ и оценка за състоянието на околната среда по компоненти

Дата на публикуване: 11.10.2012 06:36

    

                                                
                                                     

      АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


      *Данни за концентрациите на контролираните замърсители във въздуха
     *Мобилна автоматична станция следи качеството на въздуха
   

     *Eмисионно обследване на атмосферния въздух в гр. Раднево
     -Резултати от емисионното изследване на атмосферния въздух през м. февруари 2010 г.
     -Резултати от емисионно изследване за първото шестмесечие на 2010 г.


     *Данни за състоянието на атмосферния въздух
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за периода януари-март 2012 г.
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. април 2012 г.
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. май 2012 г.
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. юни 2012 г.
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за периода юли-септември 2012 г.
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. октомври 2012 г.
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м. ноември 2012 г.
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за м.декември 2012 г.
     -Справка за състоянието на атмосферния въздух за периода 21.12.2012 г.-07.01.2013 г .
   

     ВОДИ

     ОТПАДЪЦИ


    Зелен телефон
    Управление на специфични потоци отпадъци
    Разделно събиране на отпадъци от опаковки
    Къде да изхвърляме батериите и старите електрически уреди?
    Информация за предаване на негодни за употреба батерии и акумулатори
    Информация за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
    БИОРАЗНООБРАЗИЕ

    ПОЧВИ

    ШУМ


Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png