Наредби

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 942 от 24.01.2019 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 01.01.2019 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 943 от 24.01.2019 г. на Общински съвет – Раднево)

Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Раднево (в сила от 01.02.2019 г.)

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево (изменена с Решение № 888 от 29.11.2018 г. на Общински съвет - Раднево)

Решение № 12329 от 12.10.2018 г. по адм. дело № 5124/2017 г. по описа на Върховния административен съд

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Раднево (Приета с Решение № 612 от 26.10.2017 г. на Общински съвет - Раднево)

Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 615 от 26.10.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 231 от 26.09.2017 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 231 от 26.09.2017 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 578 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 213 от 21.07.2017 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 213 от 21.07.2017 г. на Административен съд - Стара Загора

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 577 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 197 от 29.06.2017 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 197 от 29.06.2017 г. на Административен съд - Стара Загора

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Раднево и издаване на сертификат клас В (приета с Решение № 551 от 27.07.2017 г. на Общински съвет - Раднево и влиза в сила в 14-дневен срок от датата на приемането й)

Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Раднево (приета с Решение № 550 от 27.07.2017 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от датата на приемането й)

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Раднево (приета с Решение № 515 от 25.05.2017 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от 26.06.2017 г.)

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево /Изменена с Решение № 454 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 307 от 07.12.2016 г. на Административен съд – Стара Загора/

Решение № 307 от 07.12.2016 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Раднево - влязла в сила с Решение № 442 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Рааднево

Декларация по чл.19а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево (Изменена с Решение № 342 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 191 от 08.07.2016 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 191 от 08.07.2016 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 343 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 227 от 04.10.2016 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 227 от 04.10.2016 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Раднево /приета с Решение № 977 от 25.06.2015 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 01.01.2016 г./
  
 
Наредба за управлението, ползването и стопанисването на горските територии, собственост на Община Раднево /Приета с Решение №854 от 27.11.2014 г. - влиза в сила в тримесечен срок от приемането й/

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево /приета с Решение №805 от 31.07.2014 г., в сила от 01.09.2014 г./

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево /нова - приета с Решение № 688 от 24.04.2014 г., в сила от 23.05.2014 г./

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раднево

Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Раднево

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Раднево

Наредба за символиката на Община Раднево

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Раднево

Наредба за доброволните граждански сътрудници за опазване на селскостопанското имущество и обществения ред в Община Раднево

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 383 от 14.07.2005 г., изменена и допълнена с Решение № 281 от 04.12.2008 г. и Решение № 470 от 25.07.2013 г./ 


Архив:

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 302 от 21.09.2016 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 01.01.2017 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 849 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – Раднево)

Наредба № 1 за обществения ред в Община Раднево (изменена с Решение № 539 от 15.06.2017 г. на Общински съвет - Раднево, във връзка с Решение № 111 от 18.04.2017 г. на Административен съд - Стара Загора, в сила от 16.06.2017 г.)

Решение № 111 от 18.04.2017 г. на Административен съд - Стара Загора

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 410 от 28.03.2013 г., изменена с Решение № 453 от 27.06.2013 г., Решение № 806 от 31.07.2014 г. и Решение № 668 от 21.12.2017 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 613 от 26.10.2017 г. на Общински съвет – Раднево)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 410 от 28.03.2013 г., изменена с Решение № 453 от 27.06.2013 г. и Решение № 806 от 31.07.2014 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 579 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от датата на приемането)

Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево /Изменена с Решение № 455 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 308 от 28.11.2016 г. на Административен съд – Стара Загора/

Решение № 308 от 28.11.2016 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 469 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Раднево/

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 367 от 24.11.2016 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от 01.01.2017 г./

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево /приета с Решение № 978 от 25.06.2015 г. на Общински съвет - Раднево, влиза в сила в едномесечен срок от приемането й/

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на община Раднево - влязла в сила с Решение № 443 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Раднево

Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 115 от 17.03.2016 г. на Общински съвет – Раднево/

Наредба за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на Община Раднево

Наредба за стопанисване на кучета в община Раднево / в сила от 22.06.2003г./  

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 367 от 24.11.2016 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от 01.01.2017 г./

Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево /нова - приета с Решение № 687 от 24.04.2014 г., в сила от 23.05.2014 г./

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево /нова - приета с Решение № 686 от 24.04.2014 г., в сила от 23.05.2014 г./

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 481 от 29.06.2007 г., изменена и допълнена с Решение № 473 от 25.07.2013 г./ 


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раднево /приета с Решение № 804 от 31.07.2014 г., в сила от 01.09.2014 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 871 от 18.12.2014 г. на Общински съвет – Раднево и Решение №150 от 13.10.2014 г. на Старозагорския административен съд/

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево
 

Наредба за условията и реда, при които Община Раднево упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер

Приложение към Наредба N 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

Наредба N 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение №410 от 28.03.2013 г., изменена с Решение 453 от 27.06.2013 г./

НАРЕДБА за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Раднево/ в сила от 28.04.2000г./ /отменена с Решение №686 от 24.04.2014 г./

Наредба за рекламната дейност на територията на община Раднево /отменена с Решение №687 от 24.04.2014 г./

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево /отменена с Решение №688 от 24.04.2014 г./

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет /отменена с Решение №617 от 23.01.2014 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение №430 от 30.05.2013 г., допълнена с Решения №№ 454 от 27.06.2013 г., 471 от 25.07.2013 г., 520 и 521 от 19.09.2013 г./

НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община РАДНЕВО / в сила от 29.06.2007г./

НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд - в сила от 14.07.2005г. 

НАРЕДБА за базисни и средни пазарни и наемни цени на недвижимите имоти на община Раднево / в сила от 27.05.2000г./- отменена с Решение №472 от 25.07.2013 г. на Общински съвет - Раднево

Наредба за символиката на Община Раднево  - отменена

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево - отменена

Наредба за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раднево /2012 г./ - отменена

НАРЕДБА за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раднево /2011 г./ 

Наредба за предоставяне на общински концесии / в сила от 24.10.1998г. /ОТМЕНЕНА - 2009г./

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -2005 г.; Изменена и допълнена с Решение 797 по Протокол №58/28.10.2010 г.