Проекти на нормативни актове
Актуални:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Раднево

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО /публикувано на 20.02.2020 г./

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект за План сметки "Чистота" за 2020 г. в Община Раднево /публикувано на 19.11.2020 г./.
Приемане на План сметки за дейности по събиране,транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 г. в Община Раднево. 
На 26.11.2019 г. от 14:00 ч. ще се разглежда План-сметка „Чистота“ 2020 г. от постоянните комисии в Общински съвет - Раднево.

Предложение
План сметка 2020 г.
План сметка - град
План сметка - села
Проект на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Раднево

Мотиви за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево

Мотиви и проект на нова Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Раднево

Проект за План сметки "Чистота" за 2019 г. в Община Раднево /публикувано на 19.11.2018 г./. 
Приемане на План сметки за дейности по събиране,транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 г. в Община Раднево. 

-Предложение
-План сметка 2019 г.
-План сметка - град
-План сметка - села
АРХИВ: 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за символиката на Община Раднево
Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Мотиви към проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Раднево

Мотиви към проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Раднево и издаване на сертификат клас В

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Раднево и издаване на сертификат клас В

Проект на нова Наредба за условията и реда за отглеждане на животни на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /публикуван на 27.02.2017 г./

Проект за План сметки "Чистота" за 2017 г. в Община Раднево /публикувано на 27.12.2016 г./
Приемане на План сметки за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г. в община Раднево.
     - Предложение
     - Финансов анализ
     - План сметка 2017 г.
     - План сметка - град
     - План сметка - села

Проект за План сметки "Чистота" за 2017 г. в Община Раднево /публикувано на 13.12.2016 г./
Приемане на План сметки за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г. в община Раднево.
     - Предложение
     - Финансов анализ
     - План сметка 2017 г.
     - План сметка - град
     - План сметка - села


Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /публикуван на 09.11.2016 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево /публикуван на 30.08.2016 г./

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на Община Раднево /публикуван на 08.06.2016 г./

 
Проект за План сметки чистота за 2016 г. в Община Раднево (публикувано на 02.12.2015 г.)
Приемане на План сметки за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2016 г. в община Раднево
 
 
 
 
 
Проект на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево /публикуван на 11.06.2015 г./
 
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Раднево

Проект за План сметки чистота за 2015 г. в Община Раднево
(публикувано на 04.12.2014 г.)
Приемане на План сметки за дейности по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2015 г. в община Раднево
- Предложение
- Финансов анализ
- План сметка
- План сметка - град
- План сметка - села


Проект на Наредба за управлението, ползването и стопанисването на горските територии, собственост на Община Раднево /публикуван на 12.11.2014 г./

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд /публикуван на 06.11.2014 г./

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раднево /публикуван на 16.07.2014 г./

Проект на нова Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключване на договори за съвместна дейност от Община Раднево /публикуван на 16.07.2014 г./

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на нова Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево

Проект на нова Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево

Проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево

Проект за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раднево

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на нова Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Раднево

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево

Прооект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Проект за изменение на чл.53, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за символиката на Община Раднево

Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Раднево

ПРОЕКТ на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ПРОЕКТ за Приемане на Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Раднево

ПРОЕКТ на Наредба за доброволните граждански сътрудници за опазване на селскостопанското имущество и обществения ред в община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение в Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общински бюджет

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раднево

ПРОЕКТ за промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ПРОЕКТ за изменение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за администриране и определяне размера на местните такси и цени на услугите на територията на община Раднево