Административни услуги

Дата на публикуване: 26.07.2019 10:23
Административни услуги "Зелена система"
НомерИмеИнформация
Услуга 1996Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар информация
Услуга 2068Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територииинформация
Услуга 2067Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация информация
Услуга 2031Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение информация
Услуга 2046Експертна оценка на дървесина и храстова растителностинформация
Административни услуги "Кадастър"
НомерИмеИнформация
Услуга 2119Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройствоинформация
Услуга 2099Справки (устни и писмени) от кадастъраинформация
Услуга 2118Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистъринформация
Услуга 2120Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален планинформация
Административни услуги "Контрол по строителството"
НомерИмеИнформация
Услуга 2097Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктураинформация
Услуга 2098Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването информация
Режим 2667Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здравеинформация
Административни услуги "Местни данъци и такси"
НомерИмеИнформация
Услуга 2071Издаване на удостоверение за декларирани данниинформация
Услуга 2396Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителствоинформация
Услуга 2131Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средстваинформация
Услуга 2124Издаване на копие от подадена данъчна декларацияинформация
Услуга 1998Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и таксиинформация
Услуга 2393Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строежинформация
Услуга 2091Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствоинформация
Услуга 2395Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползванеинформация
Услуга 2014Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данъкинформация
Услуга 2126Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбинаинформация
Административни услуги "Реклама"
НомерИмеИнформация
Услуга 2100Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементиинформация
Услуга 2101Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжениеинформация
Услуга 2121Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зониинформация
Административни услуги "Селско стопанство и екология"
НомерИмеИнформация
Услуга 2093Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъциинформация
Услуга 2029Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) информация
Услуга 2086Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земиинформация
Режим 2066Издаване на позволително за ползване на лечебни растенияинформация
Услуга 2122Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистъринформация
Услуга 2045Издаване на разрешително за достъп до горски територииинформация
Услуга 2007Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растенияинформация
Услуга 2006Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фондинформация
Административни услуги "Социални дейности"
НомерИмеИнформация
Услуга 2127Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсииинформация
Административни услуги "Транспорт"
НомерИмеИнформация
Услуга 2012Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиранеинформация
Услуга 2011Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линииинформация
Услуга 2051Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товариинформация
Услуга 2070Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя информация
Услуга 2103Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътяинформация
Услуга 2394Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лицаинформация
Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
НомерИмеИнформация
Услуга 2089Потвърждаване или промяна категорията на туристически обектинформация
Услуга 2088Категоризация на заведения за хранене и развлечениеинформация
Режим 2069Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилитеинформация
Услуга 2087Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга информация
Услуга 2047Категоризация на места за настаняванеинформация
Услуга 2008Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверениеинформация
Услуга 2048Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверениеинформация
Услуга 2050Прекратяване на категория на туристически обектинформация
Услуга 2123Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обектинформация
Услуга 2090Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него информация
Услуга 2010Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезонинформация
Режим 2715Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътнициинформация
Услуга 2035Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средстваинформация
Услуга 2009Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към негоинформация
Услуга 2049Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезонинформация
Административни услуги Нотариална дейност
НомерИмеИнформация
Услуга 2015Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписванеинформация
Услуга 2072Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжаинформация
Услуга 2094Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договоритеинформация
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
НомерИмеИнформация
Услуга 2056Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 годинаинформация
Услуга 2076Издаване на удостоверение за раждане - дубликатинформация
Услуга 2080Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина информация
Услуга 2110Заверка на документи по гражданско състояние за чужбинаинформация
Услуга 2109Издаване на удостоверение за семейно положениеинформация
Услуга 2108Издаване на удостоверение за правно ограничениеинформация
Услуга 2128Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адресинформация
Услуга 2107Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адресинформация
Услуга 2075Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и децаинформация
Услуга 2104Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 годинаинформация
Услуга 2092Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни именаинформация
Услуга 2057Издаване на удостоверение за родените от майката децаинформация
Услуга 2073Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република Българияинформация
Услуга 2037Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликатинформация
Услуга 2079Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адресинформация
Услуга 2036Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки информация
Услуга 2052Издаване на удостоверение за раждане - оригиналинформация
Услуга 2053Припознаване на детеинформация
Услуга 2390Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданствоинформация
Услуга 2019Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи пътинформация
Услуга 2034Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътинформация
Услуга 2016Издаване на удостоверение за наследници информация
Услуга 1999Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригиналинформация
Услуга 2058Издаване на справки по искане на съдебни изпълнителиинформация
Услуга 1997Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адресинформация
Услуга 2017Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбинаинформация
Услуга 2000Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояниеинформация
Услуга 2040Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузиинформация
Услуга 2038Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)информация
Услуга 2391Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)информация
Услуга 2132Промяна в актовете за гражданско състояние информация
Услуга 2033Възстановяване или промяна на име информация
Услуга 2020Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населениетоинформация
Услуга 2138Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населениетоинформация
Услуга 2039Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. информация
Административно-технически услуги Общинска собственост
НомерИмеИнформация
Услуга 2095Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственостинформация
Услуга 2081Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имотиинформация
Услуга 2021Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти информация
Услуга 2105Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверениеинформация
Услуга 2022Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственостинформация
Услуга 1988Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имотинформация
Услуга 2059Издаване на заповед за изземване на имотинформация
Услуга 2078Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственостинформация
Услуга 2470Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влоговеинформация
Услуга 2878Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверкаинформация
Административно-технически услуги Устройство на територията
НомерИмеИнформация
Услуга 2084Издаване на удостоверение за търпимост на строежинформация
Режим 1989Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обектиинформация
Услуга 2027Издаване на скици за недвижими имотиинформация
Услуга 2083Издаване на виза за проектиранеинформация
Услуга 2023Съгласуване на идейни инвестиционнни проектиинформация
Услуга 2082Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имотинформация
Услуга 2024Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени информация
Услуга 2112Издаване на разрешение за строежинформация
Услуга 2113Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срокаинформация
Услуга 2025Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициативаинформация
Услуга 2061Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проектинформация
Услуга 1990Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежаинформация
Услуга 2062Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категорияинформация
Услуга 2064Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имотиинформация
Услуга 2043Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имотиинформация
Услуга 2063Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежиинформация
Услуга 2115Попълване/поправка на кадастрален планинформация
Услуга 2060Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени плановеинформация
Услуга 1993Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водитеинформация
Режим 2004Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общинитеинформация
Услуга 2085Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТинформация
Услуга 2018Удостоверение за административен адрес на поземлени имотиинформация
Услуга 2001Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени плановеинформация
Услуга 2054Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строежинформация
Услуга 2005Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственостинформация
Услуга 1991Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делбаинформация
Услуга 2041Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението информация
Услуга 2111Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми информация
Услуга 2114Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти информация
Услуга 2116Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улициинформация
Услуга 2117Одобряване на подробен устройствен планинформация
Режим 2130Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проектиинформация
Услуга 2517Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тяхинформация
Услуга 2519Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съветинформация
Услуга 2002Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии информация
Услуга 1992Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии информация
Услуга 2065Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивацияинформация
Услуга 2518Изменение на план на новообразувани имотиинформация
Режим 2879Промяна на предназначението на сградиинформация
Услуга 2956Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строежинформация
Правни и административно-технически услуги
НомерИмеИнформация
Услуга 1994Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг органинформация
Други
НомерИмеИнформация
Услуга 2Предоставяне на достъп до обществена информацияинформация
Услуга 2133Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)информация
Услуга 2134Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)информация
Услуга 3Отстраняване на несъответствия между данните в издадени удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 и УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институтинформация

  1. Административни услуги - Текуща страница

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png