Нормативни актове

Дата на публикуване: 06.03.2012 07:38
Функции на Общинска администрация Раднево

   Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
   Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
   Община Раднево е юридическо лице на бюджетна издръжка с административен център град Раднево.

- Проекти на нормативни актове


- Закони

- Правилници

- Заповеди

- Решения на РИОСВ

- Харта на клиента

- Етичен кодекс на служителите

- Статут - Вътрешен одит

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png