Предприети мерки срещу COVID-19

Дата на публикуване: 16.03.2020 15:05


Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването

Заповед №49 от 12.01.2021 г. - спиране на предоставянето на храна за деца до 3 годишна възраст


Заповед №31/07.01.2021г. във връзка с утвърждаване на процедура за отпадане на неообходимостта от полагане на подпис, от получателите на храна при реализаране на Целева програма "Обществени трапезарии"
Процедура относно възможността за отпадане на необходимостта от полагане на подпис от получателите на храна при реализиране на целева програма "Обществени трапезарии", финансирана от фонд "Социална закрила" 2021г.

Заповед РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването
Заповед №2751 от 18.11.2020 г. на Кмета на Община Раднево - преустановяване на работата в ДСП


Със Заповед №2699 от 12.11.2020 г. на Кмета на Община Раднево, се преустановят присъствените групови занятия в ОбЦК „Нончо Воденичаров"', гр. Раднево за периода от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. 


 

От 12 ноември до 30 ноември, с издадена  Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. здравният министър въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Р България:

  • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  • Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
  • Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
  • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.
  • Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
  • Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
  • Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
  • Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна  дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
  • В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 %  от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка със Закона за здравето със Заповед №2673 от 10.11.2020 г. на Кмета на Община Раднево, бяха отменени процедурите по провеждането на Награждаване на деца с изявени дарби, „Спортист на годината“ - при деца,  юноши и девойки и „Треньор на годината“ за 2020г.


Заповед РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването 
  
Заповед РД -01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването 

Считано от утре, 10 юли, не се разрешават посещенията на закрито в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения. Посещенията в тези обекти на открито се допускат при заетост до 50 % от общия капацитет на заведенията и при спазване на въведените противоепидемични мерки.Това се посочва в издадената днес Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването.На основание същата заповед не се разрешават групови празненства с присъствие над 30 души на открито и на закрито (в т.ч. сватби, балове, кръщенета и др.). Здравният министър разпорежда още всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер, за всички възрастови групи, на открито и на закрито, да се провеждат без публика.В заповедта е разписано още, че министрите и държавните органи, съгласно функционалната си компетентност, е необходимо да предприемат незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на противоепидемичните мерки.Всички прояви и събития следва да се организират при засилен предварителен и текущ контрол. Областните щабове, кметствата и областните администрации създават необходимата организация за контрол по спазване на въведените мерки на територията на страната, като могат да въвеждат и допълнителни такива при отчитане на спецификата и данните за разпространението на COVID-19 в съответните населени места.
С пълния текст на Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г., която влиза в сила от 10 юли, можете да се запознаете тук:
Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването
 


От 23.06.2020 г. носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др., е задължително на всички закрити обществени места. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения. Това нарежда здравният министър в издадената днес Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.
В същата заповед се посочва, че всички спортни мероприятия могат да се провеждат пред публика при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м. 
При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор при условията, посочени по-горе. 
Правилото за до 50% заетост от общия капацитет на местата важи и за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и др. 
За провеждането на културни и развлекателни мероприятия на закрито и открито също важи условието за до 50% заетост на местата. Това се отнася и за дейността на дискотеките и нощните заведения, както и за сватби, балове други масови събирания.

Можете да се запознаете с пълния текст на Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г., която влиза в сила от 23.06.2020 г.:
Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването
Заповед №1168 от 15.05.2020 г. и Заповед №1167 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община РадневоДнес, 11 май, министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
Заповедта позволява провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки.
Допускат се и посещения на кина, като допустимата заетост на местата също е до 30% от максималния капацитет.
Заповед № РД-01-256 от 11.05.2020 г. на министъра на здравеопазването
Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.
В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1,5 метра. Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици.
С новата заповед е актуализирано и разстоянието между чадърите в самостоятелни плувни комплекси и басейни. Разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, трябва да бъде най-малко 5 метра.
С издадената днес заповед се допускат и посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.
Със Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.
Заповед № РД -01-250 от 05.05.2020 г. на здравния министър


Днес, 3 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.
Със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се възлага, съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г.,  да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.
Друга точка от заповедта урежда провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.
Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в т. ч.: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.
Заповедта на здравния министър допуска и упражняването на индивидуален спорт на открито, в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др., при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.
Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:
а) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;
б) осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;
в) обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;
г) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;
д) осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;
е) ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;
ж) дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);
з) създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);
и) разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум  8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;
к)  недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца.
Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. влиза в сила от утре, 4 май, с изключение на т. 1 (вж. прикачения файл), която влиза в сила от 06.05.2020 г.
Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г. на здравния министър

До 13 май, включително, всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места трябва да носят еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.).
Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г.
Издаването на новата заповед е обусловено от усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и нарастващия брой на регистрираните случаи на коронавирусна инфекция.
Поставянето на защитна маска при посещение на обществени места намалява епидемиологичния риск от заразяване с новия коронавирус, както за лицето, носещо маската, така и за околните. Трябва да се има предвид, че в редица случаи заболяването протича безсимптомно, което означава, че един човек може да е заразоносител и да не знае.В същото време наличните до момента научни данни свидетелстват, че вирусът се задържа дълго време върху метални, пластмасови и стъклени повърхности – по тази причина, носейки маска, гражданите ограничават до минимум възможността да се заразят.
Със заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.
Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г.

 

Заповед №1006/21.04.2020 г.

В резултат на създадената добра организация и стриктното прилагане на въведените противоепидемични мерки на кооперативните пазари и цветните борси в периода от 13.04.2020 г. до 15.04.2020 г., за което показателни са извършените проверки, министърът на здравеопазването издаде нова заповед, с която разрешава функционирането им и на 16-ти април. Кооперативните пазари и цветните борси ще бъдат затворени единствено в периода от 17-ти до 19-ти април, включително. В този период търговските обекти за хранителни стоки в обособени помещения и аптеките на територията на тези пазари могат да работят при строго спазване на противоепидемичните мерки.
С пълния текст на Заповед № РД-01-218 можете да се запознаете прикаченият файл: 
 Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г. на министъра на здравеопазванетоЗаповед № 953 от 10.04.2020 г.

Заповед № 907 от 07.04.2020 г.

В свое писмо с изх. № 04-04-47/ 31.03.2020г., изпратено до кметовете на общини, министър Кирил Ананиев отправя своите препоръки до всички граждани относно носенето на лични предпазни средства за предпазване от заразяване  с коронавирус:

"Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, препоръчвам на всички лица, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен превоз, да си поставят защитна маска за лице.
Обществени места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.
Според различни проучвания вирусът на COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората.
Препоръката за носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им, както и предпазването на околните в случай на безсимптомно протичане на заболяването.
Лица със симптоми на респираторна инфекция следва да се консултират с личните си лекари за последващи действия и да ограничат своите контакти с цел предпазване на околните от евентуално заразяване с вирусни и бактериални причинители.
Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва стриктно да се прилага както преди хранене и след посещения на тоалетна, така и след сваляне на защитните маски и след контакт с повърхности и предмети.“
Моля, всички жители на община Раднево да спазват отправените препоръки, за да ограничим разпространението на COVID-19 и да се върнем към нормалния си начин на живот!

 Д-р Теньо Тенев

Кмет на Община Раднево

Заповед № 872/01.04.2020г.


Заповед №754/27.03.2020г.


Заповед №732 от 24.03.2020 г.


Заповед №676/21.03.2020г.

Заповед №628 от 18.03.2020 г.


Заповед №557 от 16.03.2020 г. противоепидемични мерки на територията на Община Раднево до 29.03.2020г.

Допълнителни препоръки, свързани с работата на администрацията при работата в условията на коронавирус COVID-19

Заповед №526/13.03.2020г. във връзка с въвеждането на противоепидимични мерки на територията на Община Раднево

Заповед №470/09.03.2020г. относно преустановяването на мероприятия, културни и масови прояви

Наименование Брой тегления
zapoved173.pdf 625 Изтегли документ с име "zapoved173.pdf"
Заповед №49 от 12.01.2021 г. - спиране на предоставянето на храна за деца до 3 годишна възраст.pdf 4949 Изтегли документ с име "Заповед №49 от 12.01.2021 г. - спиране на предоставянето на храна за деца до 3 годишна възраст.pdf"
Процедура 11.01.2021г.pdf 4562 Изтегли документ с име "Процедура 11.01.2021г.pdf"
Заповед 11.01.2021.pdf 3721 Изтегли документ с име "Заповед 11.01.2021.pdf"
Заповед РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf 3415 Изтегли документ с име "Заповед РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf"
Заповед №2751 от 18.11.2020 г. на Кмета на Община Раднево - преустановяване на работата в ДСП.pdf 3584 Изтегли документ с име "Заповед №2751 от 18.11.2020 г. на Кмета на Община Раднево - преустановяване на работата в ДСП.pdf"
Заповед №2699 от 12.11.2020 г. преуст. на присъств. груп. занятия в ОбЦК.pdf 5933 Изтегли документ с име "Заповед №2699 от 12.11.2020 г. преуст. на присъств. груп. занятия в ОбЦК.pdf"
Заповед №РД-01-651 от 11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf 19627 Изтегли документ с име "Заповед №РД-01-651 от 11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf"
Заповед №2673 от 10.11.2020 г..pdf 4087 Изтегли документ с име "Заповед №2673 от 10.11.2020 г..pdf"
Заповед №2598 от 28.10.2020 г. на кмета на Община Раднево.pdf 5488 Изтегли документ с име "Заповед №2598 от 28.10.2020 г. на кмета на Община Раднево.pdf"
Заповед №2595 от 27.10.2020 г. на кмета на Община Раднево.pdf 3849 Изтегли документ с име "Заповед №2595 от 27.10.2020 г. на кмета на Община Раднево.pdf"
Заповед №РД-01-626 от 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf 7266 Изтегли документ с име "Заповед №РД-01-626 от 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png