Местни данъци и такси

Заповед №659/06.04.2017г. във връзка с чл.19 ал.3 и §8 от ПЗР на Наредбата на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Образец на заявление за оттегляне на декларация по чл.19, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Съобщение във връзка с осигурена възможност в звено "Местни данъци и такси" за картови плащания чрез инсталирано ПОС терминално устройство

Съобщение за лицата, подали декларация за определяне такса битови отпадъци за 2017г. на база количество


Данъчна декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане са данък върху наследствата

Декларация по чл.18, ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево


Съобщение за получаване на нови данъчни съобщения за размера на такса битови отпадъци

Банкови сметки на Община Раднево

Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Искане за удостоверение за данъчна оценка

Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък-2012г.

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството отпадъци

Искане за издаване на документ

Декларация за продадено/бракувано МПС
  
Технологичен път за извършване на услуга - Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
   
Декларация по чл. 17 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти
   
Формуляри на декларации, искания и други документи свързани със заплащане на данъци, с указания за тяхното попълване и подаване, разработени от Националната агенция за приходите