Новини
На 1 юни се подписа Акт образец 2 за стартиране на строителството по проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево“
02.06.2020

На 1 юни се подписа Акт образец 2 за стартиране на строителството по проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево“.

Проектът се реализира в изпълнение на Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0051-C01 сключен на 15.05.2019 година между Община Раднево и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Основната му цел е изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, състояща се от две игрища – футболно и многофункционално.
Откриването на строителната площадка бе съобразено с извънредната епидемична обстановка в страната и мерки за безопасност. На събитието присъстваха г-н Светослав Маринов - зам.- кмет "ТСУ, общинска собственост и социални дейности”, Милена Димитрова – директор на II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, представители на изпълнителя и строителния надзор на обекта.
Срокът за изпълнение на проекта е до 36 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ.