Новини
В Община Раднево бяха доставени 16 бр. контейнери с обем 4 м3 за разделно събиране на биоотпадъци
03.06.2020
На територията на Община Раднево продължава изграждането на системата за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход. Досега е изградена площадка за компостиране. Закупена е техника за събиране и третиране на зелените отпадъци. Остана и последния елемент – предоставяне на съдове, които ще се използват от жителите за събирането на градинските отпадъци от дворовете им. Именно в тази връзка на 01.06.2020 г. в община Раднево бяха доставени 16 бр. контейнери с обем 4 м3 за разделно събиране на биоотпадъци. Съдовете, съгласно изискванията на законодателството са кафяви на цвят и са обозначени с надпис.
Средствата за закупуването им са осигурени от натрупаните по сметката на община Раднево в РИОСВ – Стара Загора постъпления по реда на чл. 64 от ЗУО, за които сме подали заявление и сме одобрени за финансиране.
Контейнерите ще бъдат разпределени на конкретни точки на този етап в гр. Раднево и кв. Гипсово, в близост до които е площадката за компостиране. В тях ще се събират разделно само зелени биоотпадъци от жителите в районите с еднофамилни къщи с прилежащи дворове и периодично ще бъдат извозвани за третиране към площадката за компостиране. За транспортирането на контейнерите Общината разполага със специализиран превоз – контейнеровоз.
Общината подготвя информационни материали за населението с местоположението на тези контейнери, ползата от разделното събиране на биоразградимите отпадъци и компостирането и практически насоки в тази връзка.
Апелираме към ползвателите на контейнерите, че те са предназначени само за градински биоразградими отпадъци – трева, клони, листа, стебла от зеленчуци и цветя, плевели и др. В тях не се изхвърлят битови и строителни отпадъци, животински торове и отпадъци, пестициди, храни и др. Ако не ги използваме добросъвестно, това компрометира цялата система на събирането и оползотворяване на биоразградимите отпадъци и компостирането.