Започна набиране на 56 (петдесет и шест ) преброители и 16 ( шестнадесет ) контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд

Започна набиране на 56 (петдесет и шест ) преброители и 16 ( шестнадесет ) контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд

От 15.09.2020 година, Община Раднево започна набиране на 56 (петдесет и шест ) преброители и 16 ( шестнадесет ) контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за услуги и информация на Общината – гише № 2.
 
Документите за кандидатстване включват:
  1. Заявление по образец - документът може да бъде изтеглен от сайта на Община Раднево, меню „Обявления“ и меню „Новини“ или получен в Центъра за услуги и информация на гражданите;
  2. Автобиография в изискания формат - документът може да бъде изтеглен от сайта на Община Раднево, меню „Обявления“ и меню „Новини“ или получен в Центъра за услуги и информация на гражданите;
  3. Копие от диплома за завършено образование.
 
Одобрените кандидати ще представят допълнително:
  1. Снимка - цветна, дигитална( портретна, за документи);
  2. Документ удостоверяващ IBAN.
С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

Изисквания към кандидатите за преброители и контрольори :

1.Минимална възраст: Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица.
2.Способност за възприемане и комуникация. Попълването на преброителните карти е свързано с посещения в жилищата на лицата и директни контакти с преброяваните лица. Попълването па преброителни карти средно за 200 - 250 лица се извърши за сравнително кратък срок.
3.Образование. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование.
4.Професионален опит. Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата па образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държавни служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.
5.Кандидатите, участвали в предходни преброявания ще бъдат с предимство при подбора.
6.Владеене на езици. В определени населени места, в които има концентрация на население от турски, ромски или друг етнос, е желателно да бъдат подбрани за преброители и контрольори лица, които владеят/умеят да комуникират на съответните езици и познават обичаите на населението.
7.Преминаването през  обучителен курс е задължително.

1. Заявление
2. Автобиография