Новини

Система за разделно събиране и третиране на градински биоразградими отпадъци
25.06.2020

ЗАПОЧВА ПРИЕМА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАДА“ТЕНЬО ГАНЧЕВ“, НАГРАДА „МАГДА ПЕТКАНОВА“, НАГРАДА „РАДНЕВО” И ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РАДНЕВО”
05.06.2020
      Община Раднево приема предложения за награда „Теньо Ганчев”, която удостоява с признание учениците имащи значими постижения извън учебния процес и активно участват в живота на училището и обществения живот на Община Раднево, както и награда „Магда Петканова”, която се присъжда на граждани, творчески формации, културни институти и учебни заведения за високи художествени резултати в областта на изкуството и културата и за значителен принос за духовното  развитие  на Раднево  и  Общината.                                     За награда „Теньо Ганчев” вносители на предложенията могат да бъдат учебни заведения, учители, ученици, институции, организации, граждани. Предложенията за носител на наградата са до Председателя на комисията...

Община Раднево получи нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ за обслужване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Раднево
04.06.2020
Днес община Раднево получи нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ за обслужване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на община Раднево.Техниката бе доставена от фирма „БУЛАВТО“ АД, която спечели проведената по-рано обществена поръчка.Средствата за закупуването й са осигурени от натрупаните по сметката на община Раднево в РИОСВ – Стара Загора постъпления по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за които сме подали заявление и сме одобрени за финансиране.Техниката беше приета от г-н Светослав Маринов – зам.-кмет на община Раднево, служители от Общинска администрация - Раднево и Общинско предприятие...

В Община Раднево бяха доставени 16 бр. контейнери с обем 4 м3 за разделно събиране на биоотпадъци
03.06.2020
На територията на Община Раднево продължава изграждането на системата за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход. Досега е изградена площадка за компостиране. Закупена е техника за събиране и третиране на зелените отпадъци. Остана и последния елемент – предоставяне на съдове, които ще се използват от жителите за събирането на градинските отпадъци от дворовете им. Именно в тази връзка на 01.06.2020 г. в община Раднево бяха доставени 16 бр. контейнери с обем 4 м3 за разделно събиране на биоотпадъци. Съдовете, съгласно изискванията на законодателството са кафяви на цвят и са обозначени с надпис.Средствата за закупуването им...

Тържествено честване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България
02.06.2020
Днес на паметника на загиналите във войните се проведе тържественото честване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. В памет на героите, дали живота си за независимостта на Отечеството, в едноминутно мълчание сведоха глави родолюбиви радневци, дошли на церемонията. Венци и цветя бяха поднесени от Д-р Теньо Тенев – Кмет на община Раднево и Д-р Румен Йовчев – Председател на Общински съвет – Раднево, служители от общинска администрация, ученици и граждани.  

На 1 юни се подписа Акт образец 2 за стартиране на строителството по проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево“
02.06.2020
На 1 юни се подписа Акт образец 2 за стартиране на строителството по проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево“. Проектът се реализира в изпълнение на Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0051-C01 сключен на 15.05.2019 година между Община Раднево и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Основната му цел е изграждане на многофункционална спортна площадка...