Обявления

Съобщение
16.10.2019
Съобщение - покана за обучение на секционните избирателни комисии във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Съобщение
02.10.2019
Списък на кандидат-асистенти на лична помощ в Община Раднево  

Съобщение
30.09.2019
Разрешение за организиране на подписка в рамките на национална гражданска инициатива "Национално единение за семействата и децата"

Съобщение
30.09.2019
На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Oбщина Раднево уведомява, че в стая 208, етаж 2 е наличен: Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около ШК в ПИ 38008.96.17 по КК на с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) на селата Коларово, Боздуганово, Загоре, Маджерито и Малко Кадиево, общ. Раднево, с оператор „ВиК" ЕООД Стара Загора.

Обявление
26.09.2019
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №2119/20.09.2019 г. се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ І-302, ХVІ-302 и ХІІ-302 в кв. 50 по плана на с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора и със заповед №2138/25.09.2019 г. се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ХХ-206 и ХХІІ-206 в кв. 29 по плана на с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Съобщение
24.09.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места