Обявления

Обявление
29.09.2020
Община Раднево, дирекция ТСУ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №2372/29.09.2020 г. се разрешава изработването на ПУП –ПРЗ /план за застрояване и план за регулация/ на УПИ І-192, УПИ ІІ-190 и УПИ ІІІ-190 кв. 35 по плана на с. Даскал Атанасово, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Обявление
25.09.2020
Заповед за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ.

Започна набиране на 56 (петдесет и шест ) преброители и 16 ( шестнадесет ) контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд
23.09.2020
От 15.09.2020 година, Община Раднево започна набиране на 56 (петдесет и шест ) преброители и 16 ( шестнадесет ) контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за услуги и информация на Общината – гише № 2.   Документите за кандидатстване включват: Заявление по образец - документът може да бъде изтеглен от сайта на Община Раднево, меню „Обявления“ и меню „Новини“ или получен в Центъра за услуги и информация на гражданите; Автобиография в изискания формат - документът може да бъде изтеглен от сайта...

Обявление
15.09.2020
Община Раднево, дирекция ТСУ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №2273/14.09.2020 г. се разрешава изработването на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ І-197 в кв. 52 по плана на с. Свободен, общ. Раднево.

Обявление
11.09.2020
Община Раднево, дирекция ТСУ на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава че със заповед №2248/11.09.2020 г. се разрешава изработването на КПИИ–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на поземлен имот с идентификатор 37507.47.34 по КККР на с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ПЕДАГОГ (ПО ЗАМЕСТВАНЕ)
02.09.2020