Обявления

Обявление
05.12.2019
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №2594/26.11.2019 г. се разрешава изработването на ПУП –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ І-53 в кв. 27 по плана на с. Боздуганово, общ. Раднево, обл. Стара Загора, а със №2595/26.11.2019 г. се разрешава изработването на КПИИ –ПЛАН ЗА ЗАСРОЯВАНЕ  на поземлен имот с идентификатор 70586.18.244 на с. Сърнево, общ. Раднево, обл. Стара Загора;

Съобщение
04.12.2019
Стартира приемът за номинации за спортист и треньор на годината на Община Раднево.Бланка за спортист на  годинта

Съобщение
03.12.2019
На основание чл. 122 „а“, ал. 5 във вр. с чл. 123а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на решение за актуализиране на комплексно разрешително № 50/2005 г. на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, за експлоатации на следните инсталации: Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 4 312 MWth - т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС; Инсталация за производство на водород - т. 4.2. а) от Приложение № 4 към ЗООС и Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци -т. 5.4 от Приложение №...

Обява
19.11.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр. Раднево обявява свободни работни места

Съобщение
14.11.2019
Във връзка с предстоящи неотложни ремонтни дейности на стоманобетонов мост, разположен на общински път SZR-1173 при с.Коларово се забранява преминаването на всички превозни средства в двете посоки по съоръжението за периода от 19.11.2019г. до 23.11.2019г. включително.

Обява
12.11.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места