Обявления

Обява
17.01.2020
Списък на кандидат-асистенти на лична помощ в Община Раднево

Съобщение
15.01.2020
Община Раднево, с адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 1 обявява свободно работно място за длъжността: „Специалист“ в отдел „Териториално и селищно устройство, и строителство“, дирекция „Териториално и селищно устройство“

Обява
14.01.2020
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обявление
08.01.2020
ПУП - ПП Поливна система за капково напояване на ПИ 38008.22.52 з-ще Коларово

Обявление
07.01.2020
ПУП - ПП Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево

Обявление
07.01.2020
Община Раднево, отдел ТСУС съобщава на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, че са публикувани в държавен вестник брой 1/03.01.2020 г. съобщения за изготвени проекти за: 1. ПУП – ПП /Парцеларен план/ за обект на техническата инфраструктура: „Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево“ извън границите на урбанизираните територии в землището на гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора;2.ПУП – ПП /Парцеларен план/ за обект: Поливна система за капково напояване на ПИ с идентификатор 38008.22.52 по кадастрална карта на землището на с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора.