Обявления

Стартира национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"
19.02.2020
Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.Заявление-декларация за включване в Националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

Съобщение
19.02.2020
Дирекция "Бюро по труда" гр. Раднево обявява свободни работни места

Обява
17.02.2020
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №321/14.02.2020 г. се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ІІ-333 и VІІ-332 в кв. 10 по плана на с. Знаменосец, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Обява
12.02.2020
  Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно намерение Риборазвъждане в язовир Полски Градец, намиращ се в землището на сeло Полски Градец, Община Раднево.Уведомление за инвестиционно предложение от CH „Водата символ на живот.

Обява
04.02.2020
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

В „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ” ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - РАДНЕВО СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЖРЕБИЙ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ 2020г. /ПО ОБРАЗЕЦ/.
31.01.2020
Заявление, декларация и обявление.        ОБЩИНА РАДНЕВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕТО  НА  ТРОТОАРНА ПЛОЩ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ, ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ В „Център за услуги и информация на граждани” при Общинска администрация гр.Раднево ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЖРЕБИЙ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ 2020г. /ПО ОБРАЗЕЦ/.         РАЗДАВАНЕТО НА МЕСТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.02.2020Г./понеделник/ ОТ 13:30 ЧАСА В „Център за услуги и информация на граждани” при Общинска администрация гр.Раднево. В ПОСОЧЕНИЯ ДЕН И ЧАС Е НЕОБХОДИМО ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСЕКИ ЗАЯВИТЕЛ / ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ. ВСЕКИ ЗАЯВИТЕЛ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ТРОТОАРНА ПЛОЩ...