Обявления

Обявление за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина на вакантна длъжност във военно формирование 22980 - София от състава на Съвместното командване на силите
08.07.2020
Провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина на вакантна длъжност във военно формирование 22980 - София от състава на Съвместното командване на силите Със заповед № ОХ-470/19.06.2020 г. на министъра на отбраната е обявена една вакантна длъжност във военно формирование 22980 - София от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Кандидатите за назначаване на вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и...

Обявление
01.07.2020
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №1510/30.06.2020 г. разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ІV-403 и V-403 в кв. 59 по плана на с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Обява
23.06.2020
Дирекция "Бюро по труда " гр. Раднево обявява свободни работни места

Обявление
23.06.2020
Община Раднево, дирекция ТСУ на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава че със заповед №1451/22.06.2020 г. се разрешава изработването на ПУП –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ХVІ-163 и УПИ ХV-163 в кв. 42 по плана на с. Землен, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

СЪОБЩЕНИЕ
23.06.2020

Обявление
22.06.2020
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че: Със заповед №1418/22.06.2020 г. се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ХХІ-434 и ХХІІ-434 в кв. 89 по плана на с. Трънково, общ. Раднево, обл. Стара Загора, а със заповед №1419/22.06.2020 г. се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ХХІ-186 и ХХІІ-221 в кв. 20 по плана на с. Тополяне, общ. Раднево, обл. Стара Загора.