15.05.2023
Списък на кандидатите, преминали втори етап - подбор чрез събеседване и одобрени за заемане на длъжността „Социален работник“ по проект „Повишаване на общинския капацитет на Община Раднево в областта на социалните услуги”, договор № BG05SFPR002-2.002-0160-C01

04.05.2023
Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор по документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжността „Социален работник“ по проект „Повишаване на общинския капацитет на Община Раднево в областта на социалните услуги”, договор № BG05SFPR002-2.002-0160-C01Списък на допуснати до интервю


02.05.2023
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че от ТП „Държавно Горско Стопанство - Стара Загора“ (ДГС - Стара Загора) има възможност да осигури дърва за огрев за нуждите на местното население за отоплителен сезон 2023/2024 г. Те ще бъдат добити от районите на с. Дълбоки и с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора. Определената от TП „ДГС Стара Загора“ продажна цена на дървесината е 80,00 лв/м3 с ДДС, като...