31.01.2024
ОБЩИНА РАДНЕВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛЗВАНЕТО  НА  ТРОТОАРНА ПЛОЩ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ, ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ В „Център за услуги и информация на граждани” при Общинска администрация гр.Раднево, ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЖРЕБИЙ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ 2024 г. /ПО ОБРАЗЕЦ/.  ЖРЕБИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 13:30 часа   В „Център за услуги и информация на граждани” при Общинска...

29.01.2024
На 22.01.2024 година между Държавен фонд "Земеделие" и Община Раднево е подписан Административен договор № BG06 RDNP 001-7.020-0090-C01 за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт,...

29.01.2024
На 12.01.2024г. кметът на Община Раднево, инж. Георги Петров, подписа Договор за финансиране на предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-1.007-0191 по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), проект „Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане...28.12.2023
В петък, 22.12.2023 г., след няколко отлагания на класирането, най-после Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува дългоочакваните списъци с одобрените проекти за саниране на жилищни блокове. 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се...