23.11.2021
По данни на РЗИ гр. Стара Загора към 23.11.2021г. 14-дневната заболяемост в община Раднево е 454 на 100 000 население. Съгласно Заповед на министъра на образованието, когато 14-дневната заболяемост е между 250 и 500 на 100 000 население,  50% от паралелките в училищата се обучават присъствено по график, утвърден от министъра на образованието и науката. За учениците от I до IV клас не се прилага ротация. За...

11.11.2021
Провеждането на процедурите по Награждаване на деца с изявени дарби, "Спортист на годината" - при деца, юноши и девойки и "Треньор на годината" за 2021 г. се отменят

09.11.2021
Община Раднево и БалБок Инженеринг АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на 17.11.2021г. от 10:00 до 16:00 часа. Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са: Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи); Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др; Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина,...

20.10.2021
Костната система на човека се състои от над 200 кости, всяка с точно определено място и функция в човешкото тяло. Костната тъкан е изградена от: органична част, съдържаща предимно белтъчни вещества и от неорганична, съставена главно от калциеви соли. На белтъчната част костта дължи своята еластичност и здравина, а на калциевите соли – своята твърдост. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСТЕОПОРОЗАТА? Остеопорозата е прогресивно заболяване на скелета, характеризиращо се с...

27.09.2021
Списък на оценените кандидат-потребители на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда от специализиран екип за предоставяне на патронажни грижи на територията на Община Раднево по Проект BG05M9OP001-6.002-0182 „Патронажна грижа + в община Раднево”Приложение №6 - общ списък на оцененитеПриложение №7 – по населени места Обучение на домашни помощници по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01Списък на одобрени ДП Списък на одобрените и отпадналите...

08.09.2021
Списък на оценените кандидати за длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01Списък на оценени