03.11.2022
Община Раднево кани на среща председатели на Сдружения на собствениците и домоуправители на сгради в режим на етажна собственост, като е желателно да присъства и по един представител и/или домоуправител от всеки вход, за предварително обсъждане по Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обследване на жилищния сграден фонд – етап I”, която е част от инвестиция „Енергийна ефективност в сградния фонд“, както и всички, които желаят...

28.10.2022
    На 25 октомври 2022 г. д-р Теньо Тенев подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договора за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 1156, от край (указателна табела) с.Свободен до начало с.Трънково, дължина на участъка 3+051,91 км“.         С Решение № 711 от 30 септември 2022 година на Министерски съвет на Република България е одобрен Списъка на инвестиционните проекти...

25.10.2022
Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа: трите имена на собственика на имота; 2. данни за поземления имот: УПИ/идентификатор на имот, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване; 3. дълбочина на кладенеца; 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите...

14.10.2022
На 30.09.2022 г. МРРБ публикува в  информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) ПРОЕКТ на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В Проекта на насоки за предвижда общините да кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление...

13.09.2022
Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Р България, даде своята положителна оценка на проекта на Стопански факултет към Тракийски университет, Стара Загора за откриване на ново професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки"

05.09.2022
ПРОТОКОЛ НАГРАДИ - Тракийски славей   ПРОТОКОЛ НАГРАДИ - фолклорен фестивал   Поощрителни награди - тракийски славей