27.01.2023
На 14-ти февруари 2023 година на площад „Коста Рашев“ гр. Раднево ще се проведе общински празник „Трифон Зарезан“. За пета година по инициатива на Кмета на Община Раднево се организира празника на виното и лозарите. Основната цел за провеждането на мероприятието е да се възпроизведат и да се покажат българските обичаи и традиции, с които народът ни се гордее.  Освен традиционния за празника обичай зарязване,...

03.11.2022
Община Раднево кани на среща председатели на Сдружения на собствениците и домоуправители на сгради в режим на етажна собственост, като е желателно да присъства и по един представител и/или домоуправител от всеки вход, за предварително обсъждане по Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обследване на жилищния сграден фонд – етап I”, която е част от инвестиция „Енергийна ефективност в сградния фонд“, както и всички, които желаят...

28.10.2022
    На 25 октомври 2022 г. д-р Теньо Тенев подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договора за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 1156, от край (указателна табела) с.Свободен до начало с.Трънково, дължина на участъка 3+051,91 км“.         С Решение № 711 от 30 септември 2022 година на Министерски съвет на Република България е одобрен Списъка на инвестиционните проекти...

25.10.2022
Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа: трите имена на собственика на имота; 2. данни за поземления имот: УПИ/идентификатор на имот, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване; 3. дълбочина на кладенеца; 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите...

14.10.2022
На 30.09.2022 г. МРРБ публикува в  информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) ПРОЕКТ на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В Проекта на насоки за предвижда общините да кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление...

13.09.2022
Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Р България, даде своята положителна оценка на проекта на Стопански факултет към Тракийски университет, Стара Загора за откриване на ново професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки"