13.09.2022
Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Р България, даде своята положителна оценка на проекта на Стопански факултет към Тракийски университет, Стара Загора за откриване на ново професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки"

05.09.2022
ПРОТОКОЛ НАГРАДИ - Тракийски славей   ПРОТОКОЛ НАГРАДИ - фолклорен фестивал   Поощрителни награди - тракийски славей 

05.09.2022
Проект „Патронажна грижа + в община Раднево“ по Административен договор №BG05М9ОР001-6.002-0182-С01 по процедура BG05М9ОР001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“, бе удължен с още 6 месеца  с допълнително споразумение № 1 към договора по процедура BG05М9ОР001-6.004 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


01.08.2022
РЗИ - Стара Загора ще проведе от 29 юли до 5 август безплатно тестване за хепатит В и хепатит С в рамките на Световния ден за борба с хепатита - 28 юли, който се осъществява под егидата на Министерство на здравеопазването и Национален център по заразни и паразитни болести. Тестването на всички желаещи ще е изцяло доброволно и след попълване на информирано съгласие. То ще се осъществява от екипи...