27.09.2021
Списък на оценените кандидат-потребители на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда от специализиран екип за предоставяне на патронажни грижи на територията на Община Раднево по Проект BG05M9OP001-6.002-0182 „Патронажна грижа + в община Раднево”Приложение №6 - общ списък на оцененитеПриложение №7 – по населени места Обучение на домашни помощници по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01Списък на одобрени ДП Списък на одобрените и отпадналите...

08.09.2021
Списък на оценените кандидати за длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01Списък на оценени

03.09.2021
Уважаеми съграждани, Във връзка със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че се отменят мероприятията на 07.09.2021 г. от 10:00 ч., както и концерта от 20:15 ч. на площад „Коста Рашев“.   РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА РАДНЕВО

02.09.2021
Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор по документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01Списък на допуснати до интервю Списък на кандидатите за заемане на длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01, които са отстранени на етап подбор по документи.Списък на недопуснати...


20.08.2021
Във връзка с изпълнението на проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАДНЕВО ”, който Община Раднево изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OР001-6.002-0182-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд,УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че Община Раднево удължава срока за прием на заявления за...