Социална политика

Дата на публикуване: 15.05.2012 13:35
тел.: 8 21 76

Център за деца в риск “Грижа и подкрепа за теб”, създаден по Проект BG 2005/017-353.01.02-1.07 “Грижа и подкрепа за теб” и финансиран Програма ФАР BG 2005/017-353.01.02 “ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ”.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
Директор Павлина Пойчева
Тел./факс 0417/ 8-20-44
Тел. 0417/ 8-20-19 - централа
8-21-36
E- mail: dsp_radnevo@mbox.contact.bg

Към дирекцията функционират: отдел "Социална защита" - осъществяващ дейностите по социалното подпомагане на населението; отдел "Закрила на детето" - осъществяващ дейности, свързани със закрилата и осигуряване правата на детето; Сектор "Хора с увреждания и социални услуги", който се занимава с хората с увреждания , техническите помощни средства, социални интеграционни добавки и социални услуги.


Социално слабите семейства в общината са около 500, те получава социални помощи в пари или натура. Семейни помощи получават 1684 семейства, които отглеждат 2440 деца. Месечни добавки за социална интеграция се изплащат на 1120 лица с увреждания, от тях 120 са деца. През отоплителния сезон около 1200 лица и семейства получават целеви помощи за отопление. Дирекцията работи с 141 деца в риск и техните семейства.

Местната власт изследва конкретните потребности на населението на Община Раднево от социални услуги. Общината управлява и развива социални услуги за хората в неравностойно положение.
Социални услуги - държавна дейност с делегирани права на Кмета:
- Микродом за стари хора с капацитет 6 места за мъже, осигуряващ условия на живот близки до домашните
гр. Раднево, ул. "Лиляна Димитрова" 7
Управител: Сн. Петрова
Тел. 0417/8-26-09

- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места за мъже и жени. В него се предоставят комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социална и медицинска рехабилитация, консултации и др. насочени към хора с трайни увреждания.
гр. Раднево, ул. "М. Стоянов" 7
Координатор М. Тенева
Тел. 0417/8-31-09

Социални услуги, развити в общността, финансирани изцяло от Общината чрез нейния бюджет или по програми.
Личен асистент - 17 лица полагат постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен
Социален асистент - 12 лица предоставят услуги по график на лица с увреждания - консултации, съдействие при организиране на домашния бит и свободно време, лични контакти.
Домашен социален патронаж- социална услуга с традиции, създаден на 01.11.1988 г. с капацитет 350 места. Предоставя ежедневно топла храна по домовета и осигурява социално-битово обслужване. Лицата с увреждания получават услугите на ДСП при намалени такси, а децата - безплатно.
гр. Раднево, ул. "Лиляна Димитрова" 7
Управител Снежина Петрова
Тел. 0417/8-21-09
Клубът на инвалида с 149 членове е място за социални контакти на лица с увреждания.
Тел. 0417/8-21-09
Клуб на пенсионера - на територията на Община Раднево функционират 10 клуба.

Отдел "Социални дейности" към Дирекция "ЕИССД" в общинската администрация, съвместно с дирекция "Социално подпомагане" разработва стратегии, проекти, програми и планове за разширяване на кръга от социални услуги, предоставяни от общината, съобразно потребностите на населението.

  1. Социална политика - Текуща страница
  2. Здравно обслужване
  3. Трудова заетост
  4. Социални услуги

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png