Съдебни заседатели

Дата на публикуване: 26.03.2020 09:55

Доклад от Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд - Раднево за мандат 2020/2024 г.

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, комисията, определена с Решение № 62/30.01.2020 г. на Общински съвет Раднево да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1. Даяна Атанасова

2. Радка Николова

3. Стефка Иванова

4. Стефка Желева

5. Деница Динева

6. Стоянка Маринова

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 14.04.2020 г. от 17:00 часа в административната сграда на Община Раднево с адрес: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” № 1, зала № 305 на Общинския съвет.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Иван Величков,

Председател на комисията

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png