Наредби

Дата на публикуване: 13.05.2012 21:00
Наредба за символиката на Община Раднево

Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Раднево


Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (в сила от 12.02.2021 г.)

Н А Р Е Д Б А за обема на животновъдната дейност, местата за отглеждане на селскостопански животни и реда и условията при отглeждане на животни на територията на община Раднево. (Изм. и доп. с Решение № 324 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево (в сила от 01.01.2021 г.)

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Раднево


Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево /изменена с Решение № 230 от 24.09.2020 г., в сила от 08.10.2020 г./

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Раднево

Решение № 119 от 14.04.2020 г., постановено по адм. дело № 933 от 2019 г. по описа на Административен съд – Стара Загора

Решение № 195 от 18.06.2020 г., постановено по адм. дело № 126 от 2020 г. по описа на Административен съд – Стара Загора

Решение №12563 от 12.10.2020 г. на Върховния Административен съд на Република България

Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Раднево (в сила от 01.02.2019 г.)

Решение № 12329 от 12.10.2018 г. по адм. дело № 5124/2017 г. по описа на Върховния административен съд

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Раднево (Приета с Решение № 612 от 26.10.2017 г. на Общински съвет - Раднево)

Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 615 от 26.10.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 231 от 26.09.2017 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 231 от 26.09.2017 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 578 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 213 от 21.07.2017 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 213 от 21.07.2017 г. на Административен съд - Стара Загора

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 577 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 197 от 29.06.2017 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 197 от 29.06.2017 г. на Административен съд - Стара Загора

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Раднево и издаване на сертификат клас В (приета с Решение № 551 от 27.07.2017 г. на Общински съвет - Раднево и влиза в сила в 14-дневен срок от датата на приемането й)

Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Раднево (приета с Решение № 550 от 27.07.2017 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от датата на приемането й)

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево /Изменена с Решение № 454 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 307 от 07.12.2016 г. на Административен съд – Стара Загора/

Решение № 307 от 07.12.2016 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Раднево - влязла в сила с Решение № 442 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Рааднево

Декларация по чл.19а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево (Изменена с Решение № 342 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 191 от 08.07.2016 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 191 от 08.07.2016 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 343 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 227 от 04.10.2016 г. на Административен съд – Стара Загора)

Решение № 227 от 04.10.2016 г. на Административен съд – Стара Загора
 
 
Наредба за управлението, ползването и стопанисването на горските територии, собственост на Община Раднево /Приета с Решение №854 от 27.11.2014 г. - влиза в сила в тримесечен срок от приемането й/

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раднево

Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Раднево

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Раднево

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Раднево

Наредба за доброволните граждански сътрудници за опазване на селскостопанското имущество и обществения ред в Община Раднево

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд 


Архив:

Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за символиката на Община Раднево

Наредба за символиката на Община Раднево

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево - публикувана на 13.02.2020 г.

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Раднево /приета с Решение № 977 от 25.06.2015 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 01.01.2016 г./

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево /приета с Решение №805 от 31.07.2014 г., в сила от 01.09.2014 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (в сила от 01.01.2021 г.)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 190 и Решение № 208 от 30.07.2020 г. на Общински съвет - Раднево, във връзка с Решение № 119 от 14.04.2020 г., пастановено по адм. дело № 933 от 2019 г. и Решение № 195 от 18.06.2020 г., постановено по адм. дело № 126 от 2020 г. по описа на Административен съд - Стара Загора)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 942 от 24.01.2019 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 01.01.2019 г.)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 302 от 21.09.2016 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 01.01.2017 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 849 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – Раднево)

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Раднево (приета с Решение № 515 от 25.05.2017 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от 26.06.2017 г.)

Наредба № 1 за обществения ред в Община Раднево (изменена с Решение № 539 от 15.06.2017 г. на Общински съвет - Раднево, във връзка с Решение № 111 от 18.04.2017 г. на Административен съд - Стара Загора, в сила от 16.06.2017 г.)

Решение № 111 от 18.04.2017 г. на Административен съд - Стара Загора

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 410 от 28.03.2013 г., изменена с Решение № 453 от 27.06.2013 г., Решение № 806 от 31.07.2014 г. и Решение № 668 от 21.12.2017 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 613 от 26.10.2017 г. на Общински съвет – Раднево)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 410 от 28.03.2013 г., изменена с Решение № 453 от 27.06.2013 г. и Решение № 806 от 31.07.2014 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 579 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от датата на приемането)

Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево /Изменена с Решение № 455 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 308 от 28.11.2016 г. на Административен съд – Стара Загора/

Решение № 308 от 28.11.2016 г. на Административен съд – Стара Загора

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 469 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Раднево/

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 367 от 24.11.2016 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от 01.01.2017 г./

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево /приета с Решение № 978 от 25.06.2015 г. на Общински съвет - Раднево, влиза в сила в едномесечен срок от приемането й/

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на община Раднево - влязла в сила с Решение № 443 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Раднево

Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 115 от 17.03.2016 г. на Общински съвет – Раднево/

Наредба за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на Община Раднево

Наредба за стопанисване на кучета в община Раднево / в сила от 22.06.2003г./  

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 367 от 24.11.2016 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от 01.01.2017 г./

Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево /нова - приета с Решение № 687 от 24.04.2014 г., в сила от 23.05.2014 г./

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево /нова - приета с Решение № 686 от 24.04.2014 г., в сила от 23.05.2014 г./

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 481 от 29.06.2007 г., изменена и допълнена с Решение № 473 от 25.07.2013 г./ 


Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раднево /приета с Решение № 804 от 31.07.2014 г., в сила от 01.09.2014 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /изменена и допълнена с Решение № 871 от 18.12.2014 г. на Общински съвет – Раднево и Решение №150 от 13.10.2014 г. на Старозагорския административен съд/

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево

Наредба за условията и реда, при които Община Раднево упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер

Приложение към Наредба N 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

Наредба N 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение №410 от 28.03.2013 г., изменена с Решение 453 от 27.06.2013 г./

НАРЕДБА за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Раднево/ в сила от 28.04.2000г./ /отменена с Решение №686 от 24.04.2014 г./

Наредба за рекламната дейност на територията на община Раднево /отменена с Решение №687 от 24.04.2014 г./

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево /отменена с Решение №688 от 24.04.2014 г./

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет /отменена с Решение №617 от 23.01.2014 г./

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /Приета от Общински съвет - Раднево с Решение №430 от 30.05.2013 г., допълнена с Решения №№ 454 от 27.06.2013 г., 471 от 25.07.2013 г., 520 и 521 от 19.09.2013 г./

НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община РАДНЕВО / в сила от 29.06.2007г./

НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд - в сила от 14.07.2005г. 

НАРЕДБА за базисни и средни пазарни и наемни цени на недвижимите имоти на община Раднево / в сила от 27.05.2000г./- отменена с Решение №472 от 25.07.2013 г. на Общински съвет - Раднево

Наредба за символиката на Община Раднево  - отменена

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево - отменена

Наредба за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раднево /2012 г./ - отменена

НАРЕДБА за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раднево /2011 г./ 

Наредба за предоставяне на общински концесии / в сила от 24.10.1998г. /ОТМЕНЕНА - 2009г./

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -2005 г.; Изменена и допълнена с Решение 797 по Протокол №58/28.10.2010 г.
 

Наименование Брой тегления
Наредба.docx 213 Изтегли документ с име "Наредба.docx"
Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 235 от 24.09.2020 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 08.10(1).pdf 130 Изтегли документ с име "Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 235 от 24.09.2020 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 08.10(1).pdf"
NOAMTCUTOR 2021-01-01-2.pdf 104 Изтегли документ с име "NOAMTCUTOR 2021-01-01-2.pdf"
Naredba mestni danaci 2020.pdf 187 Изтегли документ с име "Naredba mestni danaci 2020.pdf"
NOAMTCUTOR 2020-04-30-1.pdf 202 Изтегли документ с име "NOAMTCUTOR 2020-04-30-1.pdf"
naredba_simvolika.pdf 168 Изтегли документ с име "naredba_simvolika.pdf"
Naredba za simvolikata na Obshtina Radnevo - 31-05-2013.pdf 159 Изтегли документ с име "Naredba za simvolikata na Obshtina Radnevo - 31-05-2013.pdf"
Naredba_simvolika_2021.pdf 230 Изтегли документ с име "Naredba_simvolika_2021.pdf"
NAREDBA_TARGOVSKI_DRUJESTVA.pdf 171 Изтегли документ с име "NAREDBA_TARGOVSKI_DRUJESTVA.pdf"
Naredba_targovski_drujestva.pdf 195 Изтегли документ с име "Naredba_targovski_drujestva.pdf"
NRPUROI_2021_03_25.pdf 298 Изтегли документ с име "NRPUROI_2021_03_25.pdf"
NRPUROI 2020-01-30.pdf 148 Изтегли документ с име "NRPUROI 2020-01-30.pdf"
Naredba sportni klubove OR.pdf 157 Изтегли документ с име "Naredba sportni klubove OR.pdf"
Naredba jivotni - 2017-05-25.pdf 332 Изтегли документ с име "Naredba jivotni - 2017-05-25.pdf"
NAREDBA_SPORTNI_KLUBOVE.pdf 385 Изтегли документ с име "NAREDBA_SPORTNI_KLUBOVE.pdf"
NAREDBA_TARGIVSKI_DRYJESTVA.pdf 418 Изтегли документ с име "NAREDBA_TARGIVSKI_DRYJESTVA.pdf"
NUOTOR 2014 g..pdf 249 Изтегли документ с име "NUOTOR 2014 g..pdf"
Наредба животни 2021.pdf 421 Изтегли документ с име "Наредба животни 2021.pdf"
NOAMTCUTOR 2021-02-12.pdf 414 Изтегли документ с име "NOAMTCUTOR 2021-02-12.pdf"
Naredba jilishta - 2020.docx 522 Изтегли документ с име "Naredba jilishta - 2020.docx"
NOAMTCUTOR 2021-01-01.doc 374 Изтегли документ с име "NOAMTCUTOR 2021-01-01.doc"
Наредба 1 2019 г.docx 308 Изтегли документ с име "Наредба 1 2019 г.docx"
Решение 12563 от 20г. на ВАС.pdf 301 Изтегли документ с име "Решение 12563 от 20г. на ВАС.pdf"
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.pdf 461 Изтегли документ с име "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.pdf"
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево.pdf 604 Изтегли документ с име "Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево.pdf"
Naredba_MDT.pdf 376 Изтегли документ с име "Naredba_MDT.pdf"
naredba_simvolika.pdf 324 Изтегли документ с име "naredba_simvolika.pdf"
НАРЕДБА СПОРТНИ ОБЕКТИ.pdf 750 Изтегли документ с име "НАРЕДБА СПОРТНИ ОБЕКТИ.pdf"
Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 234 от 24.09.2020 г.pdf 594 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево (Изменена и допълнена с Решение № 234 от 24.09.2020 г.pdf"
Наредба за управление на отпадъците НОВО п.pdf 645 Изтегли документ с име "Наредба за управление на отпадъците НОВО п.pdf"
Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 235 от 24.09.2020 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 08.10.pdf 481 Изтегли документ с име "Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 235 от 24.09.2020 г. на Общински съвет - Раднево, в сила от 08.10.pdf"
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 233 от 24.09.2020 г.pdf 618 Изтегли документ с име "Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 233 от 24.09.2020 г.pdf"
Наредба принуд. изпълнение заповеди.pdf 578 Изтегли документ с име "Наредба принуд. изпълнение заповеди.pdf"
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 232 от 24.09.pdf 602 Изтегли документ с име "Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Раднево (Изменена с Решение № 232 от 24.09.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png