Защита на личните данни за Детските градини в Община Раднево

Дата на публикуване: 22.01.2019 11:48
Вътрешни правила за защита на личните данни в Детска градина
Вътрешни правила за предаване на личните данни на трети държави или международни организации
Вътрешни правила за действие при нарушение на сигурността на личните данни
Вътрешни правила за извършване на оценка на въздействието
Вътрешни правила за съхранение и унищожаване на лични данни
Вътрешни правила за упражняване на права на субектите на данни
Приложение №1 Декларация за конфиденциалност
Приложение №2 Декларация за съгласие за обработка на лични данни
Приложение №3 Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни
Приложение №4 Методика за оценка на съответствието
Приложение №5 Споразумение за обработване на лични данни
Приложение №6 Регистър на дейностите по обработка на лични данни
Приложение№7 Методика за оценка на риска
Примерна Декларация за съгласие за обработка на лични данни
Съобщение за поверителност
Съобщение за поверителност на личните данни на кандидатите за работа
Съобщение за поверителност на личните данни на служителите и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово-счетоводната отчетност
Съобщение за поверителност на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение
Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби, сигнали и предложения
Съобщение за поверителност на личните данни при предоставяне на достъп до сградата на Детска градина
Технически и организационни мерки за защита на личните данни
  1. Защита на личните данни за Детските градини в Община Раднево - Текуща страница
  2. Защита на личните данни от звената в Община Раднево, предлагащи социални услуги

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png