Защита на личните данни от звената в Община Раднево, предлагащи социални услуги

Дата на публикуване: 23.10.2018 14:24
Вътрешни правила за обработване,съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение
Оценка на въздействието върху личните данни при осъществяване на видеонаблюдение
Вътрешни правила за защита на личните данни
Технически и организационни мерки за защита на личните данни
Декларация за съгласие за обработка на лични данни
Декларация за оттегляне на съгласие за оброботка на лични данни
Методика за оценка на риска
Методика за оценка на съответствието
План за действие за справяне на риска при обработка на лични данни
Процедура за предаване на лични данни на трети държави или международни организации
Приложение 1
Приложение 2
График за съхранение на лични данни
Вътрешни правила за съхранение и унищожаване на лични данни
Протокол за определяне на подлежащи на унищожаване данни и документи
Регистър на унищожените документи
Искане за упражняване от субектите на данни
Отговор на искане за предоставяне на достъп до лични данни
Процедура за упражняване на права на субектите на данни
Регистър на исканията за упражняване на права
Процедура за действие при нарушаване сигурността на личните данни
Регистър на нарушенията на сигурността на данните
Уведомление за нарушение на сигурността на личните данни до Комисията за защита на личните данни
Уведомление за нарушение на сигурността на личните данни до субекта на личните данни
Споразумение за обработване на лични данни между Администратор и обработващ
Споразумение за конфиденциалност при обработката на лични данни
Съобщение за поверителност на личните данни на услуги по Домашен социален патронаж
Съобщение за поверителност на личните данни на кандидатите за работа
Съобщение за поверителност на личните данни на кандидат потребители и потребителите на услуги
Съобщение за поверителност на личните данни на служителите и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово-счетоводната отчетност
Съобщение за поверителност на личните данни създадени чрез системата за видеонаблюдение
Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби, сигнали и предложения
Съобщение за поверителност на лчните данни при предоставяне на достъп до сградата

  1. Защита на личните данни от звената в Община Раднево, предлагащи социални услуги - Текуща страница
  2. Защита на личните данни за Детските градини в Община Раднево

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png