Регистри

Дата на публикуване: 21.10.2020 10:30
Регистър на издадените разрешителни за строеж - актуализиран до м. октомври 2021 г.

Регистър на търговските дружества с общинско участие - изготвен на 13.09.2021 г.

Регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - обновен на 08.12.2021г.

Регистър на разрешителните за извършване на таксиметров превоз
 - обновен 05.03.2020 г. 

Регистър на издадените карти за паркиране за хора с трайни увреждания - Община Раднево - изготвен на 04.04.2022 г.

Регистър на издадените карти за паркиране за хора с трайни увреждания - Община Раднево - изготвен на 01.02.2019г.

Регистър на издадените разрешителни за строеж - актуализиран м. юли 2017 г.

Имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл.37и,ал.3 от ЗСПЗЗ

Регистър на публичната общинска собственост в Община Раднево - обновен на 08.12.2021г.

Регистър на частната общинска собственост в Община Раднево - обновен на 08.12.2021г.

Публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажната собственост - актуализиран на 02.01.20178 г.

 
Регистър на ЗИФП и Договори - актуализиран на 25.07.2017 г.

Регистър на земеделските земи - общинска собственост, отдадени под наем - публикувано на 09.01.2017 г.Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png