Приватизация

Дата на публикуване: 15.05.2012 21:00
Решение №425/05.07.2021 г. на Общински съвет Раднево , обнародвано в ДВ,бр. №63 от 30.07.2021 г.

Решение №408/17.06.2021 г. на Общински съвет Раднево , обнародвано в ДВ, бр.№63 от 30.07.2021 г.

Решение №384/29.04.2021 г. на Общински съвет Раднево, обнародвано в ДВ, бр.№44 от 25.05.2021 г.


Решение №383/29.04.2021 г. на Общински съвет Раднево, обнародвано в ДВ, бр.№44 от 25.05.2021 г.

Заповед № 544 от 17.03.2021 г,гр. Раднево във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално производство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, Решение № 332 от Протокол № 29 на заседание на Общински съвет - Раднево, проведено на 25.02.2021 г. и в изпълнение на Решение № 309 от Протокол № 27 на заседание на Общински съвет - Раднево, проведено на 28.01.2021
г.

Заповед № 543 от 17.03.2021 г, гр. Раднево във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално производство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, Решение № 332 от Протокол № 29 на заседание на Общински съвет - Раднево, проведено на 25.02.2021 г. и в изпълнение на Решение № 309 от Протокол № 27 на заседание на Общински съвет - Раднево, проведено на 28.01.2021 г.


Правила за провеждане на ограничен конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включите0лно процесуално производство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, с предмет: “Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка” на „Медицински център - І Раднево“ ЕООД, гр. Раднево“

Правила за провеждане на ограничен конкурс по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално производство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, с предмет: “Изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка” на „Многопрофилна болница за активно лечение - доктор Димитър Чакмаков - Раднево“ ЕООД гр. Раднево“

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png