Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 19.02.2021 11:45


     На основание чл.66 ал.1 и ал.2, чл.69 от АПК, във връзка със чл. 66 ал.1 от ЗМДТ  община Раднево уведомява заинтересованите лица, да направят своите писмени предложения и възражения по предложения проект на План – сметка за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 г в община Раднево.

     С оглед спазване на законовия срок за приемане на административен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от датата на публикуване.

     Предложения и възражения по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация Раднево, гр. Раднево ул. „Митьо Станев“ №1, както и на следния електронен адрес: obshtina@radnevo.net

Приложения:

  1. Проект на Предложение до Общински съвет - Раднево за „Приемане на план-сметка за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 г в община Раднево”;
  2. Проект на ”План-сметка за 2022г.”
Предложение
План сметка 2022 г.
План сметка - град
План сметка - села
  Публикувано на 22.10.2021 г. 

Проект за правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Раднево /мандат 2019 - 2023/ - публикувано на 25.03.2022 г.

Проект за правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Раднево /мандат 2019 - 2023 г./, (приет с решение № 417 от 24.06.2021 г.) - публикувано на 14.12.2021 г.


Проект за изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Раднево

Проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Раднево (мандат 2019 - 2023 г.)

Мотиви към проекта на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Раднево (мандат 2019 - 2023 г.)

Актуални:

На основание чл.66 ал.1 и ал.2, чл.69 от АПК, във връзка със чл. 66 ал.1 от ЗМДТ  община Раднево уведомява заинтересованите лица, да направят своите писмени предложения и възражения по предложения проект на актуализация на План – сметка за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 2021 г. в община Раднево.

Размерът на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица няма да се променя, с което се спазва чл. чл.68 от Закона за местните данъци и такси.

С оглед спазване на законовия срок за приемане на административен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от датата на публикуване.

Предложения становища, мнения и препоръки по настоящия проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация Раднево, гр. Раднево ул. „Митьо Станев“ №1, както и на следния електронен адрес: obshtina@radnevo.net

Приложения:

  1. Проект на Предложение до Общински съвет - Раднево за „Вземане на решение за актуализация на План-сметката за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година в община Раднево“;
  2. Проект на ”План-сметка“ за 2021 г.

   - Предложение
   - План сметка 2021 г.
   - План сметка - град 
   - План сметка - селаПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - публикувано на 29.01.2021 г. 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Раднево - публикувана на 18.01.2021 г.

Проект на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Раднево - публикувана на 18.01.2021 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО - публикувано на 23.12.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМ. И ДОП. НА НАРЕДБАТА ЗА ОПР. И АДМ. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО - публикувано на 21.12.2020 г.


     На основание чл.66 ал.1 и ал.2, чл.69 от АПК, във връзка със чл. 66 ал.1 от ЗМДТ  община Раднево уведомява заинтересованите лица, да направят своите писмени предложения и възражения по предложения проект на План – сметка за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 г в община Раднево.

     С оглед спазване на законовия срок за приемане на административен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от датата на публикуване.

     Предложения и възражения по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация Раднево, гр. Раднево ул. „Митьо Станев“ №1, както и на следния електронен адрес: obshtina@radnevo.net 

Приложения:

  1. Проект на Предложение до Общински съвет - Раднево за „Приемане на план-сметка за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 г в община Раднево”;
  2. Проект на ”План-сметка за 2021г.

1. Предложение
2. План сметка 2021 г.
3. План сметка - град
4. План сметка - селаПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО - публикувано на 12.10.2020 г.

ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО-публикувано на 12.10.2020 г. 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО - публикувано на 08.09.2020 г.

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Раднево

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево (Изменена с Решение № 342 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 191 от 08.07.2016 г. на Административен съд – Стара Загора)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Раднево /Приета с Решение №872 от 18.12.2014 г. на Общински съвет – Раднево, в сила от 01.01.2015 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Раднево / Изменена с Решение №615 от 26.10.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение №231 от 26.09.2017 г. на Административен съд – Стара Загора/

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево /Изменена с Решение № 454 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Раднево, във връзка с Решение № 307 от 07.12.2016 г. на Административен съд – Стара Загора/

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Раднево


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Раднево

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО /публикувано на 20.02.2020 г./

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект за План сметки "Чистота" за 2020 г. в Община Раднево /публикувано на 19.11.2020 г./.
Приемане на План сметки за дейности по събиране,транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 г. в Община Раднево. 
На 26.11.2019 г. от 14:00 ч. ще се разглежда План-сметка „Чистота“ 2020 г. от постоянните комисии в Общински съвет - Раднево.

Предложение
План сметка 2020 г.
План сметка - град
План сметка - села
Проект на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Раднево

Мотиви за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево

Мотиви и проект на нова Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Раднево

Проект за План сметки "Чистота" за 2019 г. в Община Раднево /публикувано на 19.11.2018 г./. 
Приемане на План сметки за дейности по събиране,транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 г. в Община Раднево. 

-Предложение
-План сметка 2019 г.
-План сметка - град
-План сметка - села
АРХИВ: 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за символиката на Община Раднево
Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Мотиви към проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Раднево

Мотиви към проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Раднево и издаване на сертификат клас В

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Раднево и издаване на сертификат клас В

Проект на нова Наредба за условията и реда за отглеждане на животни на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /публикуван на 27.02.2017 г./

Проект за План сметки "Чистота" за 2017 г. в Община Раднево /публикувано на 27.12.2016 г./
Приемане на План сметки за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г. в община Раднево.
     - Предложение
     - Финансов анализ
     - План сметка 2017 г.
     - План сметка - град
     - План сметка - села

Проект за План сметки "Чистота" за 2017 г. в Община Раднево /публикувано на 13.12.2016 г./
Приемане на План сметки за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г. в община Раднево.
     - Предложение
     - Финансов анализ
     - План сметка 2017 г.
     - План сметка - град
     - План сметка - села


Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево /публикуван на 09.11.2016 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево /публикуван на 30.08.2016 г./

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на Община Раднево /публикуван на 08.06.2016 г./

 
Проект за План сметки чистота за 2016 г. в Община Раднево (публикувано на 02.12.2015 г.)
Приемане на План сметки за дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2016 г. в община Раднево
 
 
 
 
 
Проект на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево /публикуван на 11.06.2015 г./
 
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Раднево

Проект за План сметки чистота за 2015 г. в Община Раднево
(публикувано на 04.12.2014 г.)
Приемане на План сметки за дейности по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2015 г. в община Раднево
- Предложение
- Финансов анализ
- План сметка
- План сметка - град
- План сметка - села


Проект на Наредба за управлението, ползването и стопанисването на горските територии, собственост на Община Раднево /публикуван на 12.11.2014 г./

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд /публикуван на 06.11.2014 г./

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раднево /публикуван на 16.07.2014 г./

Проект на нова Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключване на договори за съвместна дейност от Община Раднево /публикуван на 16.07.2014 г./

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на нова Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево

Проект на нова Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево

Проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево

Проект за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раднево

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раднево

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на нова Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Раднево

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево

Прооект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Проект за изменение на чл.53, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Проект на Наредба за символиката на Община Раднево

Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Раднево

ПРОЕКТ на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ПРОЕКТ за Приемане на Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Раднево

ПРОЕКТ на Наредба за доброволните граждански сътрудници за опазване на селскостопанското имущество и обществения ред в община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение в Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общински бюджет

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раднево

ПРОЕКТ за промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ПРОЕКТ за изменение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Раднево

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за администриране и определяне размера на местните такси и цени на услугите на територията на община Раднево

Наименование Брой тегления
PROECT PRAVILNIK.pdf 56 Изтегли документ с име "PROECT PRAVILNIK.pdf"
проект за правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет раднево.pdf 183 Изтегли документ с име "проект за правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет раднево.pdf"
Predlojenie ObS.pdf 225 Изтегли документ с име "Predlojenie ObS.pdf"
Plan-smetka sela.pdf 206 Изтегли документ с име "Plan-smetka sela.pdf"
Plan-smetka 2022.pdf 247 Изтегли документ с име "Plan-smetka 2022.pdf"
Plan-smetka grad.pdf 241 Изтегли документ с име "Plan-smetka grad.pdf"
Proekt_dete.pdf 214 Изтегли документ с име "Proekt_dete.pdf"
ПОДОС_2019_2023.pdf 220 Изтегли документ с име "ПОДОС_2019_2023.pdf"
Motivi_proekt_PODOS_2021.pdf 260 Изтегли документ с име "Motivi_proekt_PODOS_2021.pdf"
Plan smetka - sela.pdf 219 Изтегли документ с име "Plan smetka - sela.pdf"
Plan smetka - grad.pdf 219 Изтегли документ с име "Plan smetka - grad.pdf"
predlojenie ObS.pdf 227 Изтегли документ с име "predlojenie ObS.pdf"
Plan smetka 2021.pdf 254 Изтегли документ с име "Plan smetka 2021.pdf"
Проект и мотиви НРПУРОИ.pdf 271 Изтегли документ с име "Проект и мотиви НРПУРОИ.pdf"
Проект на Наредба - спортни клубове.pdf 323 Изтегли документ с име "Проект на Наредба - спортни клубове.pdf"
МОТИВИ И ПРОЕКТ - ТД.pdf 404 Изтегли документ с име "МОТИВИ И ПРОЕКТ - ТД.pdf"
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО 369 Изтегли документ с име "ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО"
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМ. И ДОП. НА НАРЕДБАТА ЗА ОПР. И АДМ. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТ.pdf 393 Изтегли документ с име "ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМ. И ДОП. НА НАРЕДБАТА ЗА ОПР. И АДМ. НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТ.pdf"
МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО.pdf 837 Изтегли документ с име "МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО.pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png