Заповеди

Дата на публикуване: 28.11.2017 22:00

2021 г. 

Заповед №2582/21.10.2021 г. на кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите, вида на извършените услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район и чистотата на сметоизвозване на Община Раднево за 2022 г.

Заповед №1467 от 01.07.2021 г.2020 г. 
Заповед №2522/16.10.2020 г. на кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите, вида на извършените услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси в съответстния район и чистотата на сметоизвозването на Община Раднево за 2021 г.2019 г.

Заповед №2641/29.11.2019г. на кмета на Община Раднево за определяне на маршрути за движение на пътни превозни средства с животинска тяга

Заповед №2420/31.10.2019 г. на кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите, вида на извършените услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район и чистотата на сметоизвозване на Община Раднево за 2020 г.


Заповед №577/25.03.2019г. на Кмета на Община Раднево относно забраната на паша на селскостопански животни в горските територии на Община Раднево

Заповед №495/14.03.2019г. на Кмета на Община Раднево за определяне на прокари към местата за паша и водопой на селскостопанските животни към поземлени имоти с начин на трайно ползване


2018 г. 

Заповед №2477/31.10.2018г. на Кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите, вида на извършваните услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район и честотата на сметоизвозване на Община Раднево за 2019 г.
              
                                                                                                                                                                              2017 г.

Заповеди на Кмета на Община Раднево за ползване на имоти -полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на Община Раднево

Заповед №708/19.03.2018г. на Кмета на Община Раднево за определяне на прокари към местата за паша и водопой на селскоктопанските животни към поземлени имоти с начин на трайно ползване - пасище, мера, ливада в землището на гр. Раднево

Заповед №2567 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на гр. Раднево, Община Раднево

Заповед №2566 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с.Бели Бряг, Община Раднево

Заповед №2565 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с.Българене, Община Раднево

Заповед №2564 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на б.с.Гледачево, Община Раднево

Заповед №2563 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост , попадащи в масиви за ползване в землището на с.Боздуганово, Община Раднево

Заповед №2562 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост , попадащи в масиви за ползване в землището на с.Диня, Община Раднево

Заповед №2560 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост , попадащи в масиви за ползване в землището на с.Землен, Община Раднево

Заповед №2559 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост , попадащи в масиви за ползване в землището на с.Ковач, Община Раднево

Заповед №2558 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища,общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с.Даскал Атаносово, Община Раднево

Заповед №2554 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Любеново,Община Раднево

Заповед №2555 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост , попадащи в масиви за ползване в землището на с.Константиновец, Община Раднево

Заповед №2553 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Маца, Община Раднево

Заповед №2552 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с.Овчарци, Община Раднево

Заповед №2551 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с.Полски Градец, Община Раднево

Заповед №2550 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с.Рисиманово, Община Раднево

Заповед №2549 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с.Свободен, Община Раднево

Заповед №2548 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Сърнево, Община Раднево

Заповед №2547 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Тихомирово, Община Раднево

Заповед №2546 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с.Тополяне, Община Раднево

Заповед №2545 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища ,общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Трояново, Община Раднево

Заповед №2544 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Трънково,Община Раднево

Заповед №2257 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Ковачево, Община Раднево

Заповед №2556 на Кмета на Община Раднево за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Коларово, Община Раднево


Заповед №2289 от 30.10.2017 г. на Кмета на Община Раднево за определяне границите на районите, вида на извършваните услуги и честотата на сметоизвозване на Община Раднево за 2018г.
 
Заповед №61 от 10.01.2017 г. на д-р Теньо Тенев, кмет на община Раднево

2016 г.                                             


2015 г.                                             
 

Заповед № 1904 от 16.10.2015 г. на Кмета на Община Раднево за утвърждаване Правила за организация, подготовка и провеждане на зимното поддържане на пътищата от ІV-класна пътна мрежа на територията на община Раднево, улиците в град Раднево и поддържане на уличната мрежа и териториите за обществено ползване при зимни условия /снегопочистване и опесъчаване/ в населените места на територията на община Раднево за експлоатационен сезон 2015/2016 г.
- Правила

Заповед №РД-07-422/05.08.2015 г. на Директор на ОД "Земеделие" - Раднево за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 г.

Заповед № 1402 от 31.07.2015 г. на Кмета на Община Раднево за определяне на прокари към местата за паша и водопой на селскостопанските животни към поземлени имоти с начин на трайно ползване - паша, мера, ливада, в землището на гр.Раднево

Заповед № 1309 от 21.07.2015 г. на Кмета на Община Раднево във връзка с провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни поземлени имоти, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд

Заповед №447/31.03.2015 г. на Кмета на Община Раднево във връзка с Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, приети с Решение № 925/11.03.2015 г. на Общински съвет - Раднево

Заповед на Кмета на Община Раднево за забраняване пашата на селскостопански животни в горски територии на територията на Община Раднево


  2014 г.


Заповед на Кмета на общината във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници


Заповед на Кмета на Община Раднево за утвърждаване правила за организация, подготовка и провеждане на зимното поддържане на пътищата от IV - класна пътна мрежа на територията на Община Раднево, улиците в град Раднево и поддържане на уличната мрежа и териториите за обществено ползване при зимни условия в населените места на територията на Община Раднево за експлоатационен сезон 2014/2015 г.


Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите, вида на извършваните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район и честотата на сметоизвозване на Община Раднево за 2015 г.


Заповед на Кмета на община Раднево за осигуряване на обществен ред за провеждане на Изборите за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г.

Заповед на Кмета на Община Раднево за опазване на обществения ред през Коледните и Новогодишните празници в общината

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

Заповед на Кмета на Община Раднево за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Археологически парк "Нов живот за миналото", подготовка на обявление по чл. 91 от КТ, назначаване на комисия по допускане и провеждане на конкурса

Заповед на Кмета на Община Раднево за гробищните паркове в Община Раднево

Заповед  на Кмета на Община Раднево за опазване на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници в общината

Заповед на Кмета на Община Раднево за публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот в землището на с.Знаменосец

АРХИВ

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси /сметосъбиране и сметоизвозване/ - 2012г.

Заповед на Кмета на община Раднево за сформиране на комисия за осъществяване на контрол и управление на дейностите, свързани с чистотата на въздуха   

Заповед на Кмета на община Раднево за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси / сметосъбиране и сметоизвозване/

Заповед на Кмета на Община Раднево за утвърждаване на формули за разпределяне на средства за 2011 г.

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси /сметосъбиране и сметоизвозване/

Заповед на Кмета на Община Раднево за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси / сметосъбиране и сметоизвозване/

Заповед на Кмета на община Раднево за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси / сметосъбиране и сметоизвозване/.

Наименование Брой тегления
Заповед 2582 от 21.10.2021 г..pdf 212 Изтегли документ с име "Заповед 2582 от 21.10.2021 г..pdf"
Заповед №1467 от 01.07.2021 г..pdf 169 Изтегли документ с име "Заповед №1467 от 01.07.2021 г..pdf"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png