Обществени поръчки за 2012 г.

Дата на публикуване: 16.04.2013 10:42

21.12.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"
- Обявление за обществена поръчка
- Решение
- Документация за участие в открита процедура
- Запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка
- Разяснения по документация с Изх. № 9100-23 от 11.01.2013 г.
- Разяснения по документация с Изх. № 9100-24 от 11.01.2013 г.
- Разяснения по документация с Изх. № 9100-25 от 11.01.2013 г.
10.01.2013 г. - Запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура", открита с Решение №2578/20.12.2012 г. на Кмета на Община Раднево
 - Повече информация тук
11.01.2013 г. - Запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура", открита с Решение №2578/20.12.2012 г. на Кмета на Община Раднево.
- Разяснения по документация с Изх. № 9100-23 от 11.01.2013 г.
- Разяснения по документация с Изх. № 9100-24 от 11.01.2013 г.
- Разяснения по документация с Изх. № 9100-25 от 11.01.2013 г.
18.01.2013 г. Съобщение във връзка с открита процедура с предмет "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"
18.01.2013 г. Отговор по постъпили запитвания за обществена поръчка с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"
- Отговор на запитвания по документацията за обществена поръчка
25.01.2013 г. Отговор на постъпили запитвания за разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"
30.01.2013 г. Отговор на постъпили запитвания за разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"
30.01.2013 г.
Отговор на постъпили запитвания за разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"
30.01.2013 г.
Отговор на постъпили запитвания за разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"
30.01.2013 г.
Отговор на постъпили запитвания за разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"
6.02.2013 г. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура"


21.12.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на отоплителна инсталация на основно гориво - природен газ за обекти: „Сграда- Баскетболна зала, Борцова зала и Зала за културизъм гр.Раднево"
 - Публична покана
 - Указания за подготовка на оферта
11.01.2013 г. Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет "Упражняване на строителен надзор на обект "Изграждане на отоплителна инсталация на основно гориво - природен газ за обекти:"Сграда - Баскетболна зала, Борцова зала и Зала за културизъм гр. Раднево"


6.12.2012 г.
Първо основно училище "Св. Климент Охридски" обявява Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на гориво за отопление за нуждите на Първо основно училище "Свети Климент Охридски" град Раднево, област Стара Загора"
- Публична покана


5.12.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Ремонт на стаи в Домашен социален патронаж гр.Раднево"
- Публична покана;
-Указания за подготовка на оферта;
-КСС
Обявление - 04.01.2013 г.
Обявление за разглеждане и оценяване на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Ремонт на стаи в Домашен социален патронаж гр.Раднево"


30.11.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лек автомобил с висока проходимост /4х4/ за нуждите на Община Раднево"
- Публична покана
-Указания за подготовка на оферта
12.12.2012 г. Обявление за класирането на участниците в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Доставка на лек автомобил с висока проходимост /4х4/ за нуждите на Община Раднево"


23.11.2012 г.
Обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Ремонт на стаи в Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ гр. Раднево"
- Публична покана
 -Приложения - КСС
- Указания за подготовка на оферта
5.12.2012 г.  Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет "Ремонт на стаи в Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ гр.Раднево"


20.11.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на офис техника за нуждите на Община Раднево"
-Публична покана
-Указания за подготовка на оферта
10.12.2012 г. Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет "Доставка на офис техника за нуждите на Община Раднево"


20.11.2012 г.
Обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка и монтаж на климатична техника /климатици/ за нуждите на Община Раднево"
-Публична покана
-Указания за подготовка на оферта
27.11.2012 г. Отговор на запитване относно процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Доставка и монтаж на климатична техника /климатици/ за нуждите на Община Раднево"
5.12.2012 г. Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на климатична техника /климатици/ за нуждите на Община Раднево"


16.11.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри и консумативи за печатащи устройства за нуждите на Община Раднево"
-Публична покана
-Указания за подготовка на оферта
-Канцеларски материали, формуляри и консумативи
4.12.2012 г. Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри и консумативи за печатащи устройства за нуждите на Община Раднево"


9.11.2012 г.
Обществена поръчка с предмет "Доставка на пресни плодове по схема "Училищен плод" на учениците от I - IV клас в Община Раднево"
- Решение
- Обявление за поръчка
- Документация за участие в процедура

9.11.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката "Доставка, сглобяване и монтаж /при необходимост/ на мебели, необходими за помещения собственост на Община Раднево"
- Публична покана
- УКАЗАНИЯ  за подготовка на оферта
- Приложения
15.11.2012 г. Отговор на запитване във връзка с публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка, сглобяване и монтаж /при необходимост/ на мебели, необходими за помещения собственост на Община Раднево"
22.11.2012 г. Решение за класирането на участниците в обществена поръчка с предмет "Доставка, сглобяване и монтаж /при необходимост/ на мебели, необходими за помещения собственост на Община Раднево"


6.11.2012 г.
Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения в Община Раднево, Детска млечна кухня гр. Раднево и ЦНСТ гр. Раднево”
- Решение
- Обявление за поръчка
- Документация за участие в процедура
23.11.2012 г. Отговор на запитване относно възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски заведения в Община Раднево, Детска млечна кухня гр. Раднево и ЦНСТ гр. Раднево"
8.01.2013 г. Уведомление за отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:" Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изграждане на Център за настаняване от семеен  тип"
9.01.2013 г. Уведомление за отмяна на датата за отваряне на ценовите оферти във връзка с възлагане на процедура за обществена поръчка:"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения в Община Раднево, Детска млечна кухня гр.Раднево и ЦНСТ гр.Раднево"
17.01.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти за участие в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения в Община Раднево, Детска млечна кухня гр.Раднево и ЦНСТ гр.Раднево"


26.10.2012 г.
Обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор" по време на строителството за обекти I ОУ „Св. Климент Охридски" - гр. Раднево, СОУ „Гео Милев"- гр. Раднево, ОУ „Поп Минчо" - с. Коларово, ЦДГ 1 "А. Черковски" и филиал - гр. Раднево, ЦДГ 4 „Здравец" - гр. Раднево, ЦДГ „Радост" - с. Сърнево"
- Публична покана
- Указания за подготовка на оферта
- Техническа спецификация
- Договор
20.12.2012 г. Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка по реда на глава осем "а" от Закона за обществените поръчки, чрез публична покана, с предмет "Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор" по време на строителството за обекти  I ОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Раднево, СОУ "Гео Милев"- гр. Раднево, ОУ "Поп Минчо" - с.Коларово, ЦДГ 1 "А.Черковски" и филиал - гр.Раднево, ЦДГ 4"Здравец"- гр.Раднево, ЦДГ "Радост" - с.Сърнево по проект "Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в Община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура"


26.10.2012 г.
Обществена поръчка с предмет "Извършване на независим одит по проекта на Община Раднево „Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в Община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г".
- Публична покана
- Указания за подготовка на офертата
- Техническа спецификация
- Договор за изпълнение на обществена поръчка, възложена чрез публична покана
12.12.2012 г. Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет "Извършване на независим одит по проекта на Община Раднево "Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в Община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура"


26.10.2012 г.
Обществена поръчка с предмет "Доставка на обедно хранене на учениците от I до  VIII клас на Средните училища в Община Раднево"
- Решение
-Обявление
-Документация
14.12.2012 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет "Доставка на обедно хранене на учениците от I до VIII клас  в средищните училища в Община Раднево"
17.12.2012 г. Уведомление за промяна на датата за отваряне на ценови оферти във връзка с възлагане на процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка на обедно хранене на учениците от I до VIII клас в средищните училища в Община Раднево"


17.10.2012 г.
Обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт стоманобетонна - настилка пред жилищен блок на ул. Рашо Костов №5, гр. Раднево"                                                                                                               
- Публична покана
- Указания за подготовка на оферта
- КСС
- Питане към обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт стоманобетонна - настилка пред жилищен блок на ул. Рашо Костов №5, гр. Раднево"
22.11.2012 г. Решение за класирането на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет"Текущ ремонт стоманобетонна настилка пред жилищен блок на ул. "Рашо Костов"  № 5"


10.10.2012 г.
Обществена поръчка с предмет „Доставка на два модела пейки" във връзка с реализацията на проект „Почистване и озеленяване на площи за отдих и реновиране на спортно съоръжение в парка на МБАЛ „Доктор Д. Чакмаков" гр.Раднево
- Публична покана
-УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
- Приложение


01.10.2012 г.
Обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сградата на „МБАЛ – Д-р Д. Чакмаков - Раднево” ЕООД гр. Раднево – подмяна на ПВЦ дограма и частичен ремонт на ВиК инсталация” с възложител „МБАЛ – Д-р Д. Чакмаков - Раднево” ЕООД гр. Раднево:
- Публична покана за обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сградата на „МБАЛ – Д-р Д. Чакмаков - Раднево” ЕООД гр. Раднево – подмяна на ПВЦ дограма и частичен ремонт на ВиК инсталация”
- ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на сградата на „МБАЛ – Д-р Д. Чакмаков – Раднево” ЕООД гр. Раднево – подмяна на ПВЦ дограма и частичен ремонт на ВиК инсталация”
- Количествена сметка ВиК
- Количествена сметка дограма


14.09.2012 г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ГР. РАДНЕВО”   
- ОБЯВЛЕНИЕ
- РЕШЕНИЕ
- ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедурата
30.10.2012 г.  Уведомление за отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария гр.Раднево"


3.09.2012 г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по изграждането на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – Раднево” по Проект "Изграждане на ЦНСТ в град Раднево”   
- ОБЯВЛЕНИЕ
- РЕШЕНИЕ за промяна на процедура за обществена поръчка с предмет
- РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
- ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура
- Приложение 3.1 - Количествена сметка

РАБОТЕН ПРОЕКТ
01 АРХИТЕКТУРА
01 Заглавна страница
02 Обяснителна записка
04 Удостоверение КИИП
05 Чертеж
06 Скица
07 Чертеж 01
08 Чертеж 02
09 Чертеж 03
10 Чертеж 04
11 Чертеж 05
12 Чертеж 06
13 Чертеж 07
14 Чертеж 08
15 Чертеж 09
16 Чертеж 10
17 Чертеж 11
18 Чертеж 12
19 Спецификация на дограма 1
20 Спецификация на дограма 2
21 Спецификация на дограма 3

02 ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ
01 Заглавна страница
02 Записка
03 Чертеж 01

03 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА
01 Заглавна страница
02 Обяснителна записка
03 Изчислителна записка
04 Договор ЕВН
05 Удостоверение КИИП
07 Означения
08 Чертеж 00.31.01 лист 01
08 Чертеж 00.31.01 лист 02
08 Чертеж 00.31.01 лист 03 до 07
09 Чертеж 00.31.02
10 Чертеж 00.31.03
11 Чертеж 00.31.04 лист 01
11 Чертеж 00.31.04 лист 02
12 Чертеж 00.31.05
13 Чертеж 00.31.06 лист 01
13 Чертеж 00.31.06 лист 02
14 Чертеж 00.31.07 лист 01
14 Чертеж 00.31.07 лист 02
15 Чертеж 00.31.08
16 Пояснения

04 ОВиК
01 Заглавна страница
02 Записка ОВиК - 1 част
02 Записка ОВиК - 2 част
03 Чертеж 01
04 Чертеж 02
05 Чертеж 03
06 Чертеж 04
07 Чертеж 05
08 Чертеж 06
09 Чертеж 07
10 Чертеж 08

05 ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
01 Заглавна страница
02 Записка
03 Чертеж 01
04 Чертеж 02
05 Чертеж 03
06 Чертеж 04

06 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
01 Заглавна страница
02 Записка

07 ТЕХНОЛОГИЧНА
01 Заглавна страница
02 Записка
03 Легенди
04 Чертеж

08 ВиК
01 Заглавна страница
02 Предварителен договор
03 Записка ВиК
04 Чертеж 01
05 Чертеж 02
06 Чертеж 03
07 Чертеж 04
08 Чертеж 05
09 Чертеж 06
10 Чертеж 07
11 Чертеж 08
12 Чертеж 09
13 Чертеж 10
14 Чертеж 11
15 Чертеж 12
16 Чертеж 13
17 Чертеж 14

09 ГЕОДЕЗИЯ
01 Заглавна страница
02 Записка ГЕОДЕЗИЯ
03 Чертеж 01
04 Чертеж 02
05 Чертеж 03

10 ПАРКОУСТРОЙСТВО
01 Заглавна страница
02 Записка
03 Чертеж 01
04 Чертеж 02
05 Чертеж 03
06 Чертеж 04

11 ПБЗ
01 Заглавна страница
02 Записка
03 Чертеж 01 до 02
04 Чертеж 01

12 ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
01 Заглавна страница
02 Записка ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
03 Чертеж 00.31.01
04 Чертеж 00.31.02
05 Чертеж 00.31.03
06 Чертеж 00.31.04

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
01 Заглавна страница
02 Удостоверения КИИП
03 Обяснителна записка
04 Изчислителна записка
05 Чертеж 01
06 Чертеж 02
07 Чертеж 03
08 Чертеж 04
09 Чертеж 05
10 Чертеж 06
11 Чертеж 07
12 Чертеж 08
13 Чертеж 09
14 Чертеж 10
15 Чертеж 11
16 Чертеж 12
17 Чертеж 13
18 Чертеж 14

9.11.2012 г.
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ) - ГР.РАДНЕВО ПО ПРОЕКТ „Изграждане на ЦНСТ в гр.Раднево по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от ОП „Регионално Развитие"
- Решение за прекратяване на процедурата


3.09.2012 г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор” по Проект "Изграждане на ЦНСТ в град Раднево” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО 001/1.1-12/2011/009   
- ОБЯВЛЕНИЕ
- РЕШЕНИЕ
- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА


29.08.2012 г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет „Извършване на текущи ремонти в детски заведения на територията на Община Раднево, както следва: 1. Ремонт на фасада, тоалетна, коридор, кухня в ЦДГ - филиал с. Боздуганово; 2. Ремонт на стоманобетонни площадки и стъпала, ремонт на тавани в спални помещения в ОДЗ № 6 гр. Раднево.  
- ПУБЛИЧНА ПОКАНА
- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
- Приложение 1 - Количествена сметка за обект: Ремонт на стоманобетонни площи и стъпала, ремонт на тавани в спални помещения ОДЗ №6 гр. Раднево
- Приложение 1а - Количествена сметка за обект: Ремонт на фасада, тоалетна, коридор, кухня в ЦДГ - филиал с. Боздуганово


22.08.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет рганизиране и провеждане на обучение за професионална квалификация по професия „Екскурзовод” във връзка с изпълнение на Договор BG 161РО001/3.1-02/2009/015, Проект "Нов живот за миналото"
- ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА


22.08.2012 г.
Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Доставка и монтаж на модулна сцена по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015. Проект "Нов живот за миналото"
- ПУБЛИЧНА ПОКАНА   
- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА


16.08.2012 г.
Обществена поръчка с предмет с предмет "Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по Проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161РО001/3.1-02/2009/015, Проект "Нов живот за миналото"
- РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
- ОБЯВЛЕНИЕ  
- ДОКУМЕНТАЦИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
24.09.2012 г.  ПИТАНЕ относно обществена поръчка с предмет „Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по Проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”
14.11.2012 г.  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  "Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по проект "Нов живот за миналото"


06.08.2012 г.
ІОУ "Св. Климент Охридски", гр. Раднево възлага обществена поръчка с предмет на дейност „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2012/2013 г."
- Публична покана


30.07.2012 г.
Обществена поръчка с предмет "Изготвяне на проект във фаза технически проект за обект "Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения с. Знаменосец, Община Раднево. Изготвяне на проект във фаза технически проект за обект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения с. Боздуганово, Община Раднево”. Изготвяне на проект във фаза технически проект за обект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения с. Коларово, Община Раднево”. Подготовка и комплектоване на Заявление за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година за проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево”
- Публична покана
- Указания за попълване на оферта 
- Приложения


19.07.2012 г.
Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника - система за видео наблюдение" по Договор BG 161РО001/3.1-02/2009/015 по Проект "Нов живот за миналото"
- Документация за участие в открита процедура
- Приложения 
- Приложение-9  
- Методика за определяне комплексната оценка на офертата на участниците в обществената поръчка
- План-схема
1.08.2012 г. Разяснения по постъпило запитване за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника - система за видео наблюдение по Договор BG 161РО001/3.1-02/2009/015. Проект "Нов живот за миналото"
22.08.2012 г. ПИТАНЕ относно документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника - система за видео наблюдение по Договор BG 161Р0001/ЗЛ-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото"
16.10.2012 г.   Уведомление за отваряне на ценови оферти по реда на ЗОП с предмет "Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника - система за видео наблюдение по Проект "Нов живот за миналото"


11.07.2012 г.
Публична покана с предмет „Доставка на компютърна техника, оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Раднево във връзка с изпълнение на проект, съфинансиран от фонд „Социална закрила". Доставката е разделена на позиции както следва:
Обособена позиция 1. Доставка на компютърна техника за Център за обществена подкрепа /ЦОП/" гр. Раднево
Обособена позиция 2. Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа /ЦОП/" гр. Раднево.
- Указания за подготовка на оферта
- Схеми на мебели
- Публична покана


25.06.2012 г.
МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД възлага обществена поръчка с предмет "Доставка на болнична храна за пациенти на "МБАЛ Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД"
- Публична покана


21.06.2012 г.
Обществена поръчка с предмет "Поддръжка на териториите за обществено ползване на територията на гр. Раднево и кв. Гипсово"
- Публична покана
- Приложение №1 - косене
- Приложение №2 - шума  
- Указания за подготовка на оферта


29.05.2012 г.
Обществена поръчка предмет „ Доставка на специализирана техника /самосвал и багер-челен товарач/, осъществена чрез финансов лизинг за нуждите на Община Раднево"
- Документация за участие в открита процедура
25.06.2012 г. Уведомление за промяна на датата на отваряне на офертите за участие в обществена поръчка "Доставка на специализирана техника/самосвал и багер-челен товарач/, осъществена чрез финансов лизинг за нуждите на община Раднево"
24.07.2012 г. 
Уведомление за отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка с предмет "Доставка на специализирана техника/самосвал и багер-челен товарач/, осъществена чрез финансов лизинг за нуждите на Община Раднево"


21.05.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Преустройство на стаи в битов комбинат, гр. Раднево в Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Раднево"
- Публична покана
- Количествено стойностна сметка по видове СМР/СРР/КРР за Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Раднево"
- Указания за подготовка на оферта и приложения към нея за обществена поръчка


10.05.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Физическа охрана на имоти - собственост на Община Раднево с две позиции: 1. Депо за твърди битови отпадъци гр.Раднево; 2. Детски заведения в гр. Раднево"
- Публична покана
- Указания
- Приложения


17.04.2012 г.
Публична покана с предмет "Доставка на офис мебели за обзавеждане на работни помещения в Общинска администрация град Раднево"
- Публична покана
- Приложение № 1
- Приложение № 2
- Приложение № 3
- Приложение № 4 
- Приложение № 5
- Приложение № 6
- Разяснения относно процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на офис мебели за обзавеждане на работни помещения в общинска администрация град Раднево"  
- Разяснения относно процедура за възлагане на обществена поръчка " Доставка на офис мебели за обзавеждане на работни помещения в общинска администрация град Раднево" 


16.04.2012 г.
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане, основен и текущ ремонт, реконструкция и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Раднево. Поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия и снегопочистване"
 
- Съдържание
- Техническо задание
- Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата
- Методика
- Оферта - образец
- Банкова гаранция за участие - образец
- Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП
- Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
- Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т.10 от ЗОП
- Декларация за участие на подизпълнител
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Информация оборот
- Декларация застраховка
- Справка договори
- Списък екип
- Списък общ инженеро - технически състав
- Трудово - биографична справка
- Декларация по ЗЗЛД
- Списък на техниката
- Списък на опорни пунктове и бази
- Административни сведения
- Декларация за запознаване с клаузите на проекто - договора
- Декларация за запознаване с условията на поръчката
- Проект договор
- Споразумение ЗЗБУТ
- Споразумение ЗЗБУТ при съвместна работа на обект
- Техническо предложение
- График на ангажираност на персонал
- График на ангажираност на инженерно-техническия персонал при изпълнение на СМР по дни
- Ценово предложение
- Зимно поддържане и снегопочистване
- Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора
- Сметки-единични цени


6.04.2012 г. 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК „НОВ ЖИВОТ ЗА МИНАЛОТО" 
- УКАЗАНИЯ за участие
- МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Образец №1 - Оферта
- Образец №2 - Административни сведения
- Образец №3 - Декларация
- Образец №4 - Декларация
- Образец №5 - Ценова оферта
- Образец №6 - Техническа оферта
- Образец №7 - Информация за общия оборот
- Образец №8 - Списък на основните договори
- Образец №9 - Декларация експерти
- Образец №10 - Данни за допълнителни експерти
- Образец №11 - Професионална автобиография
- Образец №12 - Декларация експерт
- Образец №13 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
- Образец №14 - Декларация по чл. 47, ал.2 от Закона за обществените поръчки
- Образец №15 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
- Образец №16 - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП
- Образец №17 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Образец №18 - Декларация обединение
- Образец №19 - Банкова гаранция за участие в процедура
- Образец №20 - Банкова гаранция за изпълнение на договор
- Образец №21 - Проект договор
- Образец №22 - Декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставеното оборудване
15.06.2012 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти- "Доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и нематериални активи за археологически парк "Нов живот за миналото"- гр.Раднево
- Списък на основни договори за изпълнение на участника през последните три години
- Приложения
8.11.2012 г.  Уведомление за отваряне на ценови оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и не материални активи за археологически парк "Нов живот за миналото" гр. Раднево"  научете повече


МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД възлага обществена поръчка с предмет "Доставка на болнична храна за пациенти на "МБАЛ Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД"


НАСОКИ за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013


Отваряне на ценови оферти на малка обществена поръчка по ПРОЕКТ "НОВ ЖИВОТ ЗА
МИНАЛОТО"  1. Обществени поръчки за 2012 г. - Текуща страница
  2. Обществени поръчки за 2013 г.
  3. Обществени поръчки за 2014 г.

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png