Обществени поръчки за 2013 г.

Дата на публикуване: 15.04.2013 21:00
16.12.2013 г.
МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков Раднево” ЕООД гр.Раднево"
- Документация за участие в открита процедура
- Решение
- Обявление
- Указания към участниците
- Пълно описание на обекта на поръчката
- Спецификация
- Образец А
- Образец Б
- Образец В
- Образец Г - Договор
- Образец Д
- Образец Е
- Образец Ж
- Образец З
- Образец И
- Образец Й
- Образец К
- Образец Л
- Образец М
- Образец Н
- Образец О


06.12.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на мерки за информация и публичност във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВИК мрежата на гр. Раднево” по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»”
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в обществената поръчка
- Приложения от 1 до 18
- Приложение 19
- Приложение 20
- Приложение 21
13.12.2013 г. Отговор на запитване
21.02.2014 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


02.12.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „По-голяма ефективност на общинската администрация Раднево, чрез оптимизиране на структурата и функциите й”, Договор № 13-11-60/23.08.2013г  по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос I, „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”
- Решение
- Обявление
- Документация
06.02.2014 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


28.11.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на осветление на улица "Младост" и междублокови пространства гр.Раднево"
- Решение
- Обявление
- Документация


15.11.2013 г.
Открита процедура с предмет: "Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ в общинска администрация Раднево и провеждане на съпътстващо обучение свързано с изработения функционален анализ на администрацията"
-Решение
-Обявление
-Том I. Решение на възложителя за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
-Том II. Книга I. Технически спецификации
-Книга II. Указания за участие в обществена поръчка и методика за оценка
-Книга III. Образци       
ОБРАЗЦИ:
-Образец 1
-Образец 2
-Образец 3
-Образец 4
-Образец 5
-Образец 6
-Образец 7
-Образец 8
-Образец 9
-Образец 10
-Образец 11
-Образец 12
-Образец 13
-Образец 14
-Образец 15
-Образец 16
-Образец 17
-Образец 18
-Образец 19
-Образец 20
20.11.2013 г. Решение за промяна
19.12.2013 г. Отговор на запитване
05.02.2014 г. Уведомление за отваряне на ценови предложения


15.11.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели по проект:"Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК  мрежата на гр. Раднево", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
-Решение
-Обявление
-Документация за участие
21.02.2014 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


06.11.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, формуляри и консумативи за копирна техника за нуждите на Община Раднево"
- Решение
- Обявление
- Документация
- Приложение 17
- Приложение към Техническо предложение
- Приложение към Ценова оферта
26.11.2013 г. Отговор на запитване
28.11.2013 г. Отговор на запитване
03.01.2014 г. Уведомително писмо за отваряне на ценови предложения


04.11.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения в Община Раднево, детска млечна кухня гр.Раднево и ЦНСТ гр.Раднево"
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в процедурата
13.11.2013 г. Разяснение в документацията за участие в процедурата


30.10.2013 г.
Обявяване на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Поддържане на уличната мрежа и териториите за обществено ползване при зимни условия /снегопочистване и опесъчяване/ в населените места на територията на Община Раднево за експлоатационния сезон 2013/2014 г.”
- Публична покана
- Указания за подготовка на оферта


23.10.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на ЦНСТ - Раднево" по проект:"Изграждане на ЦНСТ в град Раднево"
Решение
Обявление
Документация
Оборудване
18.11.2013 г. Отговор на запитване
19.11.2013 г. Отговор на запитване
19.11.2013 г. Отговор на запитване
19.11.2013 г. Отговор на запитване


18.10.2013 г.
Обществена поръчка с предмет:"Изграждане заграждения за контейнери в  град Раднево"
-Публична покана
-Техническа спецификация
- Образец КСС
- Указания за подготовка на оферта
24.10.2013 г. Отговор на запитване
25.10.2013 г. Отговор на запитване
22.11.2013 г.
Обявление относно обществената поръчка


15.10.2013 г.

Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: "Извършване на независим одит по проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в град Раднево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от ОП "Регионално Развитие", схема BG 161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"

 - Публична покана

-  Покана

- Техническа спецификация

 - Образец оферта

- Проект на договор10.10.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Информираност и публичност по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342  от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”
- Решение
- Обявление
- Документация за участие
- Съдържание на документацията за участие
Том І. Решение за откриване на процедурата и Обявление за откриване на обществената поръчка
Том ІІ. Книга І. Указания за участие
Книга ІІ. Техническа спецификация
Книга ІІІ. Образци
ОБРАЗЦИ:
- Образец 1
- Образец 2
- Образец 3
- Образец 4
- Образец 5
- Образец 6
- Образец 7
- Образец 8
- Образец 9
- Образец 10
- Образец 11
- Образец 12
- Образец 13
- Образец 14
- Образец 15
- Образец 16
- Образец 17
- Образец 18
- Образец 19
- Образец 20
20.11.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


09.10.2013 г.
МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Приготвяне и доставка на храна и напитки за нуждите на МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД град Раднево"
- Документация за участие в откритата процедура
- Решение
- Обявление
- Указания към участниците
- Пълно описание на обекта на поръчката
- Образец А
- Образец Б.1.
- Образец Б.2.
- Образец В.1.
- Образец В.2.
- Образец Г
- Образец Д
- Образец Е
- Образец Ж
- Образец З
- Образец И
- Образец Й
- Образец К
- Образец Л
- Образец М


30.09.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево - Етап 1 Рехабилитация" по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 г., между Държавен фонд „Земеделие" и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
- Решение
- Обявление
Документация за участие в открита процедура
Том І. Решение за откриване на процедурата и Обявление за откриване на обществената поръчка
- Съдържание на документацията за участие в откритата процедура
Том ІІ. Книга І. Указания за участие
Книга ІІ. Техническа спецификация
- Работен проект
Книга ІІІ. Образци
ОБРАЗЦИ:
- Образец 1
- Образец 2
- Образец 3
- Образец 4
- Образец 5
- Образец 6
- Образец 7
- Образец 8
- Образец 9
- Образец 10
- Образец 11
- Образец 12
- Образец 13
- Образец 14
- Образец 15
- Образец 16
- Образец 17
- Образец 18
- Образец 19
- Образец 20
- Образец 21
- Образец 22
- Образец 23
04.10.2013 г. Решение за промяна
17.10.2013 г. Отговор на запитване
24.10.2013 г. Отговор на запитване
04.11.2013 г. Отговор на запитване
07.11.2013 г. Oтговор на запитване
11.11.2013 г. Отговор на запитване
14.11.2013 г. Отговор на запитване
20.11.2013 г. Отговор на запитване
02.04.2014 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


18.09.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария гр.Раднево”
- Обявление
- Решение
- Документация за участие в процедурата
17.10.2013 г. Отговор на запитване
07.11.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


13.09.2013 г.
Публична покана с предмет: "Изграждане заграждения за контейнери в гр. Раднево"
- Публична покана
- Указания за подготовка на офертата
- Техническа спецификация
- Количествено-стойностна сметка
18.09.2013 г. Отговор на запитване
19.09.2013 г. Разяснение
                      Чертеж и количествена сметка
16.10.2013 г. Заповед на Кмета на Община Раднево


19.08.2013 г.
Обявяване на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Раднево"
- Публична покана
- Указания за подготовка на офертата
- Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Раднево
14.11.2013 г. Обявление


09.08.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за публичност” по Проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в град Раднево” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от ОП “Регионално Развитие”, Схема BG 161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в открита процедура
17.09.2013 г. Решение за промяна
04.10.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


07.08.2013 г.
МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков Раднево" ЕООД гр.Раднево"
- Публична покана
- Изисквания за участие в процедурата


06.08.2013 г.
Публична покана в АОП под ID 9018447 с предмет: "Доставка на дърва за огрев/нарязани и нацепени/ и брикети, необходими за нуждите на кметства кметски наместничества, клубове на пенсионера и детските градини на територията на Община Раднево за отоплителен сезон 2013 - 2014"
- Публична покана
- Указания за подготовка на оферта
07.08.2013 г. Разяснение във връзка с обществената поръчка
09.09.2013 г. Обявление за класираните участници в обществената поръчка


29.07.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево” по Проект "Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево"
Документация за участие в открита процедура
Раздел І. Решение за откриване на процедурата
Раздел ІІ. Обявление за откриване на обществената поръчка
Раздел ІІІ. Техническа спецификация
Раздел ІV. Указания за участие в процедурата
Раздел V.
Раздел VІ. Приложения:
- Образец 1А
- Образец 1
- Образец 2
- Образец 3
- Образец 4
- Образец 5
- Приложение 2 към Образец 5
- Приложение 3 към Образец 5
- Приложение 4 към Образец 5
- Приложение 5 към Образец 5
- Образец 6
- Образец 7
- Образец 8
- Образец 9
- Образец 10
- Образец 11
- Образец 12
- Образец 13
- Образец 14
- Образец 15
- Образец 16
- Образец 17
- Образец 18
- Образец 19
- Образец 20
- Образец 21
- Образец 22
- Образец 23
- Образец 24
- Образец 25
12.08.2013 г. Решение за промяна на обществената поръчка
- Решение за промяна
Раздел ІІІ. Техническа спецификация
Раздел ІV. Указания за участие в процедурата
16.08.2013 г. Отговор на запитване
16.08.2013 г. Отговор на запитване
05.09.2013 г. Отговор на запитване
13.09.2013 г. Отговор на запитване
13.09.2013 г. Отговор на запитване
16.09.2013 г. Отговор на запитване
16.09.2013 г. Отговор на запитване
20.09.2013 г. Отговор на запитване
20.09.2013 г. Отговор на запитване
09.12.2013 г. Уведомително писмо за отваряне на плик "Предлагана цена" към оферти


24.07.2013 г.
Обществена поръчка с предмет: ,,Избор на изпълнител  за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Раднево” по проект „Община Раднево- компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, Договор № А12-22-166/29.05.2013г по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II, „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”
-    Решение тук
-    Обявление тук
-    Документация за участие в открита процедура тук
-    Том І тук
-    Том ІІ, Книга 1 тук
-    Том ІІ, Книга 2 тук
-    Том ІІ, Книга 3 тук
-    Образец 1 тук
-    Образец 2 тук
-    Образец 3 тук
-    Образец 4 тук
-    Образец 5 тук
-    Образец 6 тук
-    Образец 7 тук
-    Образец 8 тук
-    Образец 9 тук
-    Образец 10 тук
-    Образец 11 тук
-    Образец 12 тук
-    Образец 13 тук
-    Образец 14 тук
-    Образец 15 тук
-    Образец 16 тук
-    Образец 17 тук
-    Образец 18 тук
-    Образец 19 тук
-    Образец 20 тук
-    Образец 21 тук
29.07.2013 г. Отговор на запитване към обществената поръчка
07.08.2013 г.
Отговор на запитване към обществената поръчка
12.08.2013 г. Отговор на запитване към обществената поръчка
21.08.2013 г. Отговор на запитване към обществената поръчка
21.08.2013 г. Разяснение във връзка с обществената поръчка
08.10.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


19.07.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за визуализация и публичност на проект:"Община Раднево - компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса", Договор № А12-22-166/29.05.2013г по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II, „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”
- Решение
- Обявление
-Документация
26.07.2013 г.
- Разяснение
12.09.2013 г.
Уведомление за отваряне на ценови оферти


19.07.2013 г.
Публична покана с предмет: „Представяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Раднево по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа"
Обособена позиция №2 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие""
- Публична покана
- Указания за подготовка на оферта
24.07.2013 г. Отговор на запитване
24.07.2013 г. Отговор на запитване
19.08.2013 г. Обявление за класиране на офертите


03.07.2013 г.
МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД гр. Раднево по обособени позиции, посочени в обявлението и документацията за провеждане на процедурата"
- Решение
- Обявление
- Документация


03.07.2013 г.
МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД гр. Раднево по обособени позиции, посочени в обявлението и документацията за провеждане на процедурата"
- Решение
- Обявление
- Документация
16.07.2013 г.
Отговор на запитване към обществената поръчка
11.11.2013 г. Решение за прекратяване на процедура


25.06.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на ЦНСТ – Раднево” по проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип в град Раднево” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011/009 по Приоритетна ос 1 от ОП “Регионално Развитие” 2007 - 2013 г.
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в открита процедура
- Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност
- Ценова оферта - Приложение 5а
- Ценова оферта - Приложение 5б
- Позиция 4
- Позиция 5
- Позиция 6
- Позиция 7
- Позиция 10
- Позиция 11
- Позиция 12
- Позиция 13
- Позиция 38
- Позиция 39
- Позиция 40
- Позиция 53
- Позиция 58
- Позиция 60
03.07.2013 г. Отговор на запитване
                      - Приложение - част "Архитектура" от Работен проект
22.08.2013 г. Уведомление


21.06.2013 г.
Първо основно училище "Св. Климент Охридски" обявява Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година по утвърдени маршрутни разписания /2 на брой - еднотипни/"
- Публична покана
- Публична покана - описание


05.06.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Работно проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)” - гр. Раднево по Проект "Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево"
Документация за участие в открита процедура
Раздел І. Решение за откриване на процедурата
Раздел ІІ. Обявление за откриване на обществената поръчка
Раздел ІІІ. Описание на проекта и предмета на поръчката и
Раздел ІV. Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата
Раздел V. Критерии и методика за комплексна оценка на офертите
  Раздел VІ. Приложения:
- Приложение 1
- Приложение 1 А
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5
- Приложение 6
- Приложение 7
- Приложение 8
- Приложение 9
- Приложение 10
- Приложение 11
- Приложение 12
- Приложение 13
- Приложение 14
- Приложение 15
- Приложение 16
- Приложение 17
- Приложение 18
- Приложение 19
- Приложение 20
18.06.2013 г. Решение за промяна на обществената поръчка
- Решение за промяна
Раздел ІІІ. Описание на проекта и предмета на поръчката и
Раздел ІV. Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата

Раздел VІ. Приложения:
- Приложение 9
20.06.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
27.06.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
01.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
02.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
  - Приложение 15
  - Приложение 17
02.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
   - Приложение 2
08.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
09.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
12.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
12.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
19.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
19.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
19.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
19.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
19.07.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
21.10.2013 г. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти
 

31.05.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Изграждане на южен  отводнителен канал с. Сърнево”
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в откритата процедура
04.09.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти
 

31.05.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на южен отводнителен канал с. Сърнево, Община Раднево”
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в откритата процедура
- Образец 23А
- Приложение 2
- Проект
17.06.2013 г. Отговор на запитване
18.06.2013 г. Отговор на запитване
21.06.2013 г.
- Отговор на запитване с вх. № 2600-845/17.06.2013 г.
- Отговор на запитване с вх. № 2600-856/18.06.2013 г.
- Отговор на запитване с вх.№2600-865/19.06.2013 г.
28.06.2013 г. Отговор на запитване
28.06.2013 г. Окончателна количествена сметка
12.08.2-13 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


30.05.2013 г.
"Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по изграждането на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – Раднево” по проект "Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от ОП "Регионално развитие" BG 161РО001/1.1-12/2011/009 - "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в процедурата
- Приложение - Количествена сметка
- Работен проект
11.06.2013 г. Отговор на запитване
11.06.2013 г. Отговор на запитване
20.06.2013 г. Отговор на запитване
24.06.2013 г. Отговор на запитване
27.06.2013 г. Отговор на запитване
01.07.2013 г. Отговор на запитване
02.07.2013 г. - Решение за промяна
                      - Раздел III
26.07.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


17.05.2013 г.
Публична покана с ID 9015593 в АОП с предмет: „Физическа охрана на имот  – депо за твърди битови отпадъци гр.Раднево, собственост на Община Раднево ”
- Публична покана
- Указания за подготовка на офертата
- Приложения
03.06.2013 г. Обявление за класиране на участниците в обществената поръчка


10.05.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект: “Интегриран воден проект за изграждане ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево” по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
- Документация за участие в открита процедура
- Решение за откриване на процедурата
- Обявление за обществената поръчка
- Пълно описание на обекта на поръчката и указания за участие
- Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
- Образец №1 А
- Образец №1
- Образец №2
- Образец №3
- Образец №3 А
- Образец №4
- Образец №5
- Образец №5 А
- Образец №6
- Образец №7
- Образец №8
- Образец №9
- Образец №10
- Образец №11
- Образец №12
- Образец №13
- Образец №14
- Образец №15
- Образец №15 А
- Образец №16
- Образец №17
- Образец №18
- Проект на договор за Обособена позиция 1
- Проект на договор за Обособена позиция 2
21.05.2013 г. Решение за промяна на обществена поръчка за "Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект: “Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево”
- Решение за промяна
- Пълно описание на обекта на поръчката и указания за участие - 21.05.2013 г.
- Техническа спецификация за изпълнение на поръчката - 21.05.2013 г.
23.05.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
23.05.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
23.05.2013 г. Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
31.10.2013 г. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти


30.04.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на услуги по обучителна и консултанска дейност по проект „Социални услуги за социално включване в Община Раднево – възможност за по-добър живот”. Настоящата поръчка е в изпълнение на проект: BG051PO001-5.1.04-0057-С0001 „Социални услуги за социално включване в Община Раднево – възможност за по-добър живот”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в открита процедура
04.06.2013 г. Решение за прекратяване на процедурата


30.04.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура” към Проект „Осигуряване на съвременна образователна среда за ученици в Община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие
- Решение
- Обявление
- Документация за участие в открита процедура
- Количествена сметка
- Инвестиционен проект
27.05.2013 г.
Отговор на запитване във връзка с обществената поръчка
        - Приложения към Отговор № 2
30.05.2013 г. Отговор на запитване       - Детайли
31.05.2013 г.
Отговор на запитване
03.06.2013 г.
Отговор на запитване
11.07.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


29.04.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Социални услуги за социално включване в Община Раднево – възможност за по-добър живот”, във връзка с реализиране на договор  BG051PO001-5.1.04-0057-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома””
- Обявление
- Решение
- Документация към обществена поръчка
- Указания
09.07.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


29.04.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на мерки за информираност и публичност по Проект "Социални услуги за социално включване в Община Раднево - възможност за по-добър живот", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритет ос 5 "Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 "Помощ в дома"
- Обявление
- Решение
- Документация
- Ръководство за публичност
18.06.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


23.04.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дълготрайни материални активи - оборудване и обзавеждане за звеното за услуги в домашна среда" по проект "Социални услуги за социално включване в Община Раднево - възможност за по-добър живот", във връзка с реализиране на договор BG051PO001-5.1.04-0057-C0001, финансиран по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 5 "Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04"Помощ в дома"
- Решение за откриване на процедурата
- Обявление за обществена поръчка
- Документация за участие в процедурата
- Схеми
14.06.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти


22.04.2013 г.
Публична покана за "Избор на изпълнител за осъществяване на одит по проект "Интегриран воден проект за изграждане ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежа на гр. Раднево" по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
- ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, във връзка с разпоредбите на глава осма «а» от Закона за обществени поръчки
- Заповед на възложителя
- Публична покана
- Изисквания и указания за участие
   ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Техническа спецификация
   - "Насоки за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по ОПОС 2007-2013 г."
   - "Контролен лист за последващ контрол на процедура за възлагане на обществена поръчка"
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” – „д” от ЗОП
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, от ЗОП
4. Образец на техническа оферта
5. Образец на ценова оферта
6. Списък-декларация на експертите
7. Автобиография с декларация за съгласие за участие
8. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата
9. Декларация за общ оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години
10. Декларация за приемане клаузите на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
11. Проект на договор
12. Банкова гаранция за изпълнение
28.05.2013 г. Обявление за класиране на участниците в обществената поръчка


04.04.2013 г.
Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Поддръжка на териториите за обществено ползване на територията на гр. Раднево и кв. Гипсово"
- Публична покана
- Указания за подготовка на оферта
- Схеми на териториите
18.04.2013 г. Обявление за класиране на участниците в обществената поръчка


22.03.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проект „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВИК мрежата на гр. Раднево” по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Документация за участие в процедурата
Решение за откриване на процедурата
Обявление за общесвената поръчка
Изисквания и указания за участие в процедурата
Методика за оценка
Техническа спецификация
Насоки информация и публичност ОПОС
Пълно описание на предмета на поръчката
    ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Приложение № 1
Приложение № 1.1
Приложение № 1 А
Приложение № 2
Приложение № 2 А
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 8 А
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14
Приложение № 15
29.03.2013 г. 1. Разяснение в отговор на запитване към обществената поръчка
04.04.2013 г. 2. Решение за промяна
04.04.2013 г. 3. Изисквания и указания за участие в процедурата - промяна
20.08.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти към обществената поръчка


19.03.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на трошено каменна фракция /чакъл/ за нуждите на Община Раднево”
- Решение
- Обявление
- Документация
29.04.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти
14.05.2013 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител


06.03.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за визуализация и публичност за проект "Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в Община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура"
- Обявление
- Решение за откриване на процедурата
- Документация за участие в откритата процедура
09.05.2013 г. Уведомление за отваряне на ценови оферти в откритата процедура


22.02.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Доставка на перилни, почистващи препарати и средства за почистване за нуждите на Община Раднево"
-Публична покана
-Указания за подготовка на оферта
-Списък на общинските обекти, в които ще се осъществява доставката
-Приложение 1
-Приложение 9а
26.02.2013 г. Съобщение до участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана
28.02.2013 г. Съобщение до участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана
27.03.2013 г. Обявление за класиране на участниците в обществената поръчка


15.01.2013 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на физическа охрана на Археологически парк "Нов живот за миналото", гр. Раднево"
- Публична покана
- Указания за подготовка на оферта
25.01.2013 г. Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:"Извършване на физическа охрана на Археологически парк "Нов живот за миналото" гр.Раднево


11.01.2013 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по Проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”
 - Обявление за обществена поръчка
 - Решение
 - Документация за участие в открита процедура
 - Приложения
23.01.2013 г. Съобщение до лицата, закупили документация за участие в обществената поръчка
25.01.2013 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по Проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”
 - Решение за промяна
 - Документация за участие в открита процедура
 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
 - Приложения
06.02.2013 г. Съобщение до участниците в обществената поръчка
15.02.2013 г. Съобщение до лицата, закупили документация за участие в откритата процедура
15.02.2013 г. Съобщение до лицата, закупили документация за участие в откритата процедура
04.03.2013 г. Разяснения по документацията за участие в обществената поръчка
15.04.2013 г. Уведомление за отваряне на ценовите оферти в обществената поръчка
29.04.2013 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
08.05.2013 г. Решение за определяне на изпълнител


4.01.2013 г.
МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков - Раднево" ЕООД обявява обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Допълнителни Строително-монтажни работи  на сграда на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков - Раднево" ЕООД гр. Раднево – подмяна на ПВЦ дограма и частичен ремонт на ВиК инсталация"
- Публична покана
- Количествена сметка
- Приложения  1. Обществени поръчки за 2013 г. - Текуща страница
  2. Обществени поръчки за 2012 г.
  3. Обществени поръчки за 2014 г.

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png