Обществени поръчки за 2014 г.

Дата на публикуване: 30.06.2014 21:00
02.01.2014г.
Първо Основно училище "Свети Климент Охридски" открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на Първо основно училище "Свети Климент Охридски" град Раднево, област Стара Загора"
Публична покана Първо Основно училище "Свети Климент Охридски"
Публични покана

14.01.2014 г.
Уведомително писмо "Избор на изпълнител за доставка на оборудване за  нуждите на ЦНСТ - Раднево по проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Раднево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/1.1-12/2011/009 по приоритетна ос 1 от ОП "Регионално развитие"

28.01.2014 г.
Уведомление за отваряне на ценови оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект "Изграждане на осветление на улица "Младост" и междублокови пространства гр. Раднево"

06.02.2014 г.
Откриване на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по проект - Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”
- Публична покана
- Указания
- Образци
- Технически спецификации

10.02.2014 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за създаване на горска култура и поддържане на създадената горска култура в землището на Община Раднево в съответствие с Договор №24/223/00275/26.07.2013 за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от ПРСР 2007 – 2013 г.”
- Решение
- Обявление
- Документация за участие
- Технологични планове за имотите, актовете за общинска собственост и скиците за имотите
- Количествена сметка

10.02.2014 г.
Откриване на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на охрана със СОТ на обекти собственост на Община Раднево"
- Публична покана
- Указания
25.02.2014 г.
Обявление за класиране на участниците

21.02.2014 г.
Откриване на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево; Разработване на Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г.; Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Раднево; Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г.” за изпълнение на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево”
- Публична покана
- Документация към публична покана
- Приложения
24.02.2014 г.
Разяснение по публичната покана

21.02.2014 г.
Уведомление за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с предмет “Доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели” по проект “Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”

24.02.2014 г.
Разяснение по публична покана с предмет: "Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Раднево; Разработване на Общински план за развитие на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г.; Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Раднево; Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Раднево за периода 2014 – 2020 г.” за изпълнение на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево”

25.02.2014 г.
Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на охрана със СОТ на обекти собственост на Община Раднево"

10.03.2014 г.
Отриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на трошено каменна фракция /чакъл/ за нуждите на Община Раднево”
- Решение
- Обявление
- Документация
- Уведомление за отваряне на ценови оферти

14.03.2014 г.
Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: „Доставка на перилни, почистващи препарати и средства за почистване за нуждите на обекти на Община Раднево”
- Отговор на запитване

17.03.2014 г.
Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: "Доставка на перилни, почистващи препарати и средства за почистване за нуждите на обекти на Община Раднево"


11.03.2014 г.
- Публична покана
- Приложения
- Указания за подготовка на оферта
- Указания за подготовка на оферта

- Отговор на запитване


22.04.2014г.
Обявление за класиране на участниците
- Обявление
22.4.2014Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на перилни, почистващи препарати и средства за почистване за нуждите на обекти на Община Раднево”

- Обявление
25.4.2014Откриване на обществена поръчка с предмет: „Възлагане и изпълнение на обществен превоз на пътници по утвърдени автобусни линии от областната  транспортна схема, квота на Община Раднево”


- Публична покана

- Указания

- Маршрутни разписания


07.05.2014г.

Отговор на запитване

- Отговор
30.4.2014Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет:"Извършване на инженеринг /проектиране и ремонт/ на покрива на СОУ "Гео Милев" гр.Раднево"
7.5.2014Отговор за запитване в обществена поръчка с предмет: „Възлагане и изпълнение на обществен превоз на пътници по утвърдени автобусни линии от областната  транспортна схема, квота на Община Раднево”

- Отговор
8.5.2014Разяснение в обществена поръчка с предмет: „Възлагане и изпълнение на обществен превоз на пътници по утвърдени автобусни линии от областната  транспортна схема, квота на Община Раднево”


Във връзка с публикуван отговор от 07.05.2014г. на запитване, е допусната техническа грешка, като следва да се попълва следната справка:

- Справка по чл. 7, ал. 8 от Наредба № 33 от 3.11.1999г.
9.5.2014Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево - Етап 1 Рехабилитация" по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 г., между Държавен фонд „Земеделие" и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.к9.5.2014Откриване на обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана на имот  – депо за твърди битови отпадъци гр. Раднево, собственост на Община Раднево”

- Публична покана

- Указания

- Приложения
26.5.2014Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Възлагане и изпълнение на обществен превоз на пътници по утвърдени автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Раднево”26.5.2014
Обществена поръчка с предмет: „Изкореняване на съществуващи храсти, подрязване на съществуващи храсти, затревяване и озеленяване на реновираните площи на територията на гр. Раднево. Изграждане на автоматизирана поливна система в площи на територията на гр. Раднево”

- Публична покана
- Указания
- Схеми - озеленяване
- Схеми - автоматична поливна система
- Количествена сметка
- Количествено-стойностни сметки
(KSS_D1, KSS_D2, KSS_D2_1, KSS_D2_2, KSS_D2_3, KSS_D2_4, KSS_D2_5)28.5.2014Откриване на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор обект: Основен ремонт къща-музей „Гео Милев”

- Публична покана

- Указания02.07.2014г.

Обявление за избор на изпълнител

- Обявление
30.5.2014Откриване на обществена поръчка с предмет:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария гр.Раднево”

- Решение
- Обявление
- Документация


25.07.2014г.
Уведомление за отваряне на ценови оферти

- Уведомление за отваряне на ценови оферти
30.5.2014Обявление за класиране на участници в обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана на имот – депо за твърди битови отпадъци гр. Раднево, собственост на Община Раднево”

- Обявление30.5.2014Откриване на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за създаване на горска култура и поддържане на създадената горска култура в землището на Община Раднево в съответствие с Договор №24/223/00275/26.07.2013 за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от ПРСР 2007 – 2013 г.”

- Решение
- Обявление
- Указания
- Технологични планове за имотите, актове за собственост и скиците на имотите,  количествена сметка10.6.2014Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет:"Изкореняване на съществуващи храсти, подрязване на съществуващи храсти, затревяване и озеленяване на реновираните площи на територията на град Раднево. Изграждане на автоматизирана поливна система в площи на територията на гр. Раднево
13.6.2014Обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Основен ремонт къща – музей „Г.Милев” гр.Раднево  І етап  – Преустройство на съществуваща сграда"

- Публична покана

- Указания за подготовка на оферта. Техническо задание. Приложения


Приложения към Техническо задание


- Подробна количествено-стойностна сметка

- Ситуация

18.06.2014г.

Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт къща – музей „Г.Милев” гр.Раднево  І етап  – Преустройство на съществуваща сграда

- Отговор

- Схема - дограма

- Схема - челна дъска - поз. 17

- Схема - ограда - поз. 29

- Покривна конструкция - 1

- Покривна конструкция - 2

- Покривна конструкция - 3

- Схема - ел.табло


19.06.2014г.

Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт къща – музей „Г. Милев” гр. Раднево  І етап – Преустройство на съществуваща сграда"

- Отговор


04.07.2014г.

Обявление за класиране на участници в обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт къща – музей „Г. Милев” гр. Раднево  І етап – Преустройство на съществуваща сграда"

- Обявление

18.6.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на къща-музей „Гео Милев” гр. Раднево, І-ви етап”

- Отговор

- Схема - дограма

- Схема челна дъска - поз. 17

- Схема - ограда - поз. 29

- Покривна конструкция - 1

- Покривна конструкция - 2

- Покривна конструкция - 3

- Схема - ел. табло
19.6.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на къща-музей „Гео Милев” гр. Раднево, І-ви етап”

- Отговор

20.6.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет:"Основен ремонт на къща-музей "Гео Милев" гр.Раднево, I -ви етап"
27.6.2014МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД гр. Раднево обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД гр. Раднево

- Решение

- Документация за участие

- Спецификация

- Образец А
- Образец Б
- Образец В
- Образец Г
- Образец Д
- Образец Е
- Образец Ж
- Образец З
- Образец И
- Образец Й
- Образец К
- Образец Л
- Образец М
- Образец Н
- Образец О

24.09.2014 г.
- Решение за прекратяване

27.6.2014Откриване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по  Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012г., между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”

уник. № в АОП 00662-2014-0010

- Решение

- Обявление


28.07.2014г.

Отговор на запитване

- Отговор на запитване

01.08.2014г.

Отговор на запитване

- Отговор на запитване


04.08.2014г.

Отговор но запитване

- Отговор на запитване
27.6.2014Откриване на обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Раднево”
уник. № в АОП 00662-2014-0009

- Решение

- Обявление


29.07.2014г.

Отговор на запитване


- Отговор на запитване


04.08.2014г.

Отговор на запитване

- Отговор на запитване30.6.2014Откриване на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: "Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие за мълниезащита на СОУ „Гeo Милев" гр.Раднево"

- Публична покана

- Указания за подготовка на офертата

- Скица


02.07.2014г.
Отговор на запитване

- Отговор


16.07.2014г.
Обявление за класиране на участници

- Обявление
30.6.2014Откриване на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения по проект „Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление”, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г."


- Публична покана

- Указания


21.07.2014г.

Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка са предмет: „Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения по проект „Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление”, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.


- Обявление
30.6.2014Откриване на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения в Община Раднево, детска млечна кухня гр.Раднево и ЦНСТ гр.Раднево"

- Решение

- Обявление

- Документация за участие

1.7.2014Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски" - гр.Раднево открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл. 26 ал.4 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2014/2015 година:

- Документация

-Обявление

-Решение
2.7.2014Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор обект: Основен ремонт къща-музей „Гео Милев”

- Обявление


2.7.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие за мълниезащита на СОУ „Гeo Милев" гр.Раднево"


- Отговор
4.7.2014Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт къща – музей „Г. Милев” гр. Раднево І етап – Преустройство на съществуваща сграда"


- Обявление
14.7.2014Първо основно училище "Свети Климент Охридски" обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2014/2015 година"

- Заповед № 307/07.07.2014 г. за обявление на публичната покана
- Указания към публична покана от Първо основно училище "Св. Климент Охридски"
- Публична покана
16.7.2014Обявление за класиране на участници в обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие за мълниезащита на СОУ „Гeo Милев" гр.Раднево"


- Обявление
21.7.2014Обявление за класиране на участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения по проект „Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление”, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.- Обявление
25.7.2014Уведомление за отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария гр. Раднево”


- Уведомление за отваряне на ценови оферти

28.7.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по  Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012г., между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”


- Отговор на запитване
29.7.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Раднево”


- Отговор на запитване1.8.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по  Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012г., между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”


- Отговор на запитване
4.8.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по  Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012г., между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”


- Отговор на запитване
4.8.2014Отговор на запитване в обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Раднево”

- Отговор на запитване
21.8.2014Откриване на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Раднево” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” и Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”.


- Публична покана

- Указания10.09.2014г.

Протокол от работата на комисията в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Раднево” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” и Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”

- Протокол


10.09.2014г.

Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Раднево” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” и Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”


- Обявление
22.8.2014Уведомление за отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет:"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.4 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2014/2015 г.
22.8.2014Уведомление за отваряне на ценови оферти във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по чл.26, ал.4 от Закона за народната просвета по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2014/2015 г.
10.9.2014Откриване на обществена поръчка публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор обект: Реконструкция на отводнителна канавка К-1 в с.Сърнево”


- Публична покана

- Указания


30.09.2014 г.

Протокол от работа на комисия за обществена поръчка публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор обект: Реконструкция на отводнителна канавка К-1 в с.Сърнево”

- Протокол
10.9.2014Откриване на обществена поръчка публична покана с предмет: "Реконструкция на отводнителна канавка К-1 в с. Сърнево"


- Публична покана

- Указания

- Количествена сметка

- Проект част Геодезия

- Проект част Геология

- Проект част Хидрология

- Проект част ПБЗ

- Проект част Проектно-сметна документация

- Проект ХМС


10.9.2014Протокол от работата на комисията в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Раднево” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” и Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”


- Протокол10.9.2014Обявление за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Раднево” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” и Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”

- Обявление
24.9.2014МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД гр. Раднево прекратява обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД гр. Раднево по обособени позиции, посочени в обявлението и документацията за провеждане на процедурата" с уник. № в АОП 01030-2014-0001

- Решение за прекратяване

 
25.9.2014МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево" ЕООД, гр. Раднево обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков-Раднево" ЕООД, гр. Раднево"

- Публична покана

- Указания

- Технически изисквания

- Договор проект
26.9.2014Откриване на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Текущ ремонт – укрепване на стена на физкултурен салон в ОДЗ № 3, гр. Раднево"


- Публична покана

- Указания

- Скица и ситуация
30.9.2014Протокол от работа на комисия за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор обект: Реконструкция на отводнителна канавка К-1 в с.Сърнево”

- Протокол

  1. Обществени поръчки за 2014 г. - Текуща страница
  2. Обществени поръчки за 2013 г.
  3. Обществени поръчки за 2012 г.

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png