Партньорски проекти

Дата на публикуване: 12.09.2013 21:00

/assets/Evropeiski_proekti/Loga/OPOS.jpg

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА"

Оперативна програма: Оперативна програма „Околна среда“

Бенефициент: Община Стара Загора. Община Раднево е партньор по проекта.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

Период на изпълнение: проекта стартира на 29.08.2012 г.  и е с продължителност 39 месеца.

Основна цел на проекта:
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора с бенефициент община Стара Загора с партньори общини - Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан.


 
 
 
 
Проект: "ПРИЕМИ МЕ 2015"

Оперативна програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020

Бенефициент: Агенция за социално подпомагане, Община Раднево – партньор

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”, Договор BG05M9OP001-2.003-0001-C01

Период на изпълнение: Партньорското споразумение между Агенция за Социално подпомагане, чрез Главна дирекция Социално подпомагане и Община Раднево е подписано пред м. декември 2015 г. и продължава 63 месеца (до 28.02.2021 г.)

Основна цел на проекта:
Настоящата операция допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007­2013 г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.
Специален фокус ще се постави върху настаняването на деца до 3­годишна възраст.
Като конкретен бенефициент по схемата АСП разработи проект „Приеми ме 2015”, който се реализира в партньорство с 82 български общини, в това число и Община Раднево.

 
 

  1. Партньорски проекти - Текуща страница
  2. Текущи проекти
  3. Приключили проекти
  4. Проекти на етап оценка

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png