Текущи проекти

Дата на публикуване: 26.02.2015 22:00


Министерство на труда и социалната политика 

Фонд "Социална закрила"

Проект:  „Оборудване и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в град Раднево“

Финансираща програма: Фонд „Социална закрила“ към МТСП, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“

Стойност на проекта: 20 900 лв. с ДДС, от които: 17660,50 лв. от ФСЗ и 3239,50 лв. от Община Раднево

Срок на изпълнение: от 29.04.2022 г. до 30.11.2022 г.

Основна цел на проекта:
Подобряване на материалната база в две от ключовите социални услуги на територията на общината, които реализират обществения ангажимент към децата, възрастните и хората с увреждания. С изпълнение на дейностите по проекта ще се постигне и осигуряване на още по-благоприятни условия за извършване на дейности и услуги, свързани с повишаване самостоятелността, възможностите и уменията на потребителите, социална интеграция и подобряване качеството на живот в общността.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.Проект: „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАДНЕВО”

Финансираща програма: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“; Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”
Стойност на проекта:  289 485,52 лева
Срок на изпълнение: 15 месеца 15.07.2021г. – 15.10.2022г.
Основна цел на проекта: Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Обява за домашни помощници и потребители

Документи за домашни помощници по проект „Патронажна грижа + в община Раднево“:
Прил. 1 - Заявление
Прил. 1.1 - Автобиография
Прил. 1.2 - Декларация лични данни
Прил. 1.3 - Декл. съдимост и лишаване от свобода

Документи за потребители по проект „Патронажна грижа + в община Раднево“:
Прил. 1 - Заявление от потребител
Прил. 1.1 - Декларация лични данни
Прил. 1.2 - Декларация за информирано съгласие
Пълномощно

Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор по документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01
Списък на допуснати до интервю

Списък на кандидатите за заемане на длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01, които са отстранени на етап подбор по документи.
Списък на недопуснати до интервю

Списък на оценените кандидати за длъжността „Домашен помощник“ по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01
Списък на оценени

Списък на оценените кандидат-потребители на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда от специализиран екип за предоставяне на патронажни грижи на територията на Община Раднево по Проект BG05M9OP001-6.002-0182 „Патронажна грижа + в община Раднево”
Приложение №6 - общ списък на оценените
Приложение №7 – по населени места

Обучение на домашни помощници по проект „Патронажна грижа + в община Раднево”, договор №BG05М9OР001-6.002-0182-С01
Списък на одобрени ДП

Списък на одобрените и отпадналите кандидат-потребители на интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни в домашна среда от специализиран екип за предоставяне на патронажни грижи на територията на Община Раднево по Проект BG05M9OP001-6.002-0182 „Патронажна грижа + в община Раднево”
Общ списък на одобрените и отпаднали потребители
Списък с одобрени и отпаднали потребители по населени места

 

 
Министерство на труда и социалната политика 
Фонд "Социална закрила"Проект: „ТОПЪЛ ОБЯД – ГРИЖА ЗА ВСЕКИ“

Финансираща програма: Целева програма „Обществени трапезарии“ за 2022 г., Фонд „Социална закрила“ към МТСП 

Стойност на проекта: 77 040,00 лв.

Срок на изпълнение: от 04.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и да се осигури помощ и подкрепа на лица от допустимите целеви групи на територията на общината. С осъществяване дейностите по проекта се цели подобряване жизнения стандарт на уязвими лица и семейства чрез безвъзмездно осигуряване на храна, подкрепа и подпомагане достъпа до социални, здравни и административни услуги.


                                                                                                                                                                           

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Проект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. РАДНЕВО“

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002-Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ДФЗ

Стойност на проекта: 431 920,61 лв. без ДДС

Срок на изпълнение: до 36 месеца, считано от 31.03.2020 г.


Основна цел на проекта:
Основната цел на проектното предложение е да се подобри и модернизира общинската образователна инфраструктура в община Раднево, чрез основен ремонт и оборудване на Второ основно училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Раднево.

В рамките на проекта са предвидени ремонтни дейности за основна сграда, физкултурен салон и пристройка към училището, както и доставка и монтажа на прилежащо оборудване на помещението за хранене.Проект: „ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГР. РАДНЕВО“

Фонд „Социална закрила“ на МТСП съгласно Приложение 2 от Методиката за разпределение да средства.

Стойност на проекта: 29 500,00 лв. с включено ДДС

Срок на изпълнение: 5 месеца (юни - октомври)

Основна цел на проекта:
С изпълнение на дейностите по проекта ще се осъществи частична подмяна на основното оборудване и обзавеждане на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Домашен социален патронаж в град Раднево. Чрез модернизацията на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги ще се осигурят още по-благоприятни условия за извършване на дейности и услуги, свързани с рехабилитация, интеграция, повишаване уменията на потребителите чрез арт и трудотерапия, социално приобщаване и подобряване качеството на живот в общността.

Одобрен проект: „Оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция и Домашен социален патронаж в гр. Раднево“ - публикувано на 03.06.2019 г.

Проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ВЪВ II-РО ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД РАДНЕВО“

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Стойност на проекта: 69 991,40 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е изграждането на многофункционална спортна площадка в двора на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Раднево, състояща се от две игрища – футболно и многофункционално.
Конкретните цели на проекта са следните:
- осигуряване на условия за устойчиво социално – икономическо развитие на община Раднево, чрез инвестиции за изграждане на публична инфраструктура за задоволяване на обществените потребности;
- подобряване на качеството на живот на децата и подрастващите и населението като цяло в община Раднево;
- подобряване на спортната инфраструктура в община Раднево, в частност на спортната база във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево.

На 15.05.2019 г. Община Раднево подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево“ - публикувано на 17.05.2019 г.
                                                                                        
Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА СЕЛО СЪРНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОЕМ С. БЪЛГАРЕНЕ ДО ВОДОЕМ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С. ЛЮБЕНОВО, ЗАХРАНВАЩ СЕЛО ЛЮБЕНОВО И СЕЛО ТРОЯНОВО В ОБЩИНА РАДНЕВО"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Стойност на проекта: 5 583 647,24 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е реализация на инвестиции в областта на водоснабдителната инфраструктура на територията на община Раднево, включваща реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения на с. Сърнево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция, с. Любеново. С предвидените мерки се цели да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за жителите на селата (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии по водопроводната мрежа), да се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система, да се подобри надеждността на водоснабдителната мрежа.


На 03.07.2018 г. Община Раднево подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. Любеново, захранващ село Любеново и село Трояново в община Раднево “ - публикувано на 13.07.2018 г.
                                                                                        

Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД РАДНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Стойност на проекта: 1 765 236,28 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Основна цел на проекта:
Целта на проекта е възстановяване на техническите характеристики на уличната мрежа в гр. Раднево.


На 14.05.2018 г. Община Раднево подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Реконструкция на улици в град Раднево, община Раднево“ - публикувано на 23.05.2018 г.
                                                                                        

Проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РАДНЕВО"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Стойност на проекта: 5 859 199,99 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Основна цел на проекта:
Целта на проекта е възстановяване на техническите характеристики на общинска пътна мрежа.


На 14.05.2018 г. Община Раднево подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Раднево“ - публикувано на 23.05.2018 г. 
/assets/Evropeiski_proekti/Tekushti_proekti/2015/logo_topal_obqd.png
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд - 2016"
BG05FMOP001-03.02


Проект: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РАДНЕВО - 2016"

Оперативна програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Осигуряване на топъл обяд-2016”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Операция тип 3 BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“

Стойност на проекта: 81 968,44 лв.

Срок на изпълнение: от септември 2016 до 30 април 2020 година.

Основна цел на проекта:
Общата цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.


На 24.08.2016г. Община Раднево подписа Договор по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016" - публикувано на 29.08.2016 г.

Започва прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд" - публикувано на 31.08.2016 г.

Удължава се срока за прием на заявления за подбор на потребители на услугата „Осигуряване на топъл обяд“ - публикувано на 10.09.2016 г.

Списък на оценени кандидат-потребители на социална услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016” - публикувано на 05.10.2016 г.

Сключен е анекс за удължаване срока на Договора за предоставяне на БФП „Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево-2016“ - публикувано на 09.05.2017 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 19.07.2017 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 17.01.2018 г.

На 8 май 2018 г. е подписано Допълнително споразуменое №2 към Договора за безвъзмездна финансова помощ

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 02.07.2018 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 08.01.2019 г.


Община Раднево обявява допълнителен прием на заявления за предоставяне на "топъл обяд" - публикувано на 12.06.2019 г.

Актуализиран списък на чакащи кандидат-потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Раднево - 2016" - публикувано на 15.07.2019 г.

Подписано е Допълнително споразумение № 4 за удължаване срока на Договора до 30.04.2020 г. - публикувано на 11.12.2019 г.

Община Раднево обявява допълнителен прием на заявления за предоставяне на "топъл обяд" - публикувано на 06.01.2020 г.Проекти на Община Раднево в периода 2007 - 2013 г.
 

Наименование Брой тегления
13.2. Списък с одобрени и отпаднали потребители по населени места.pdf 267 Изтегли документ с име "13.2. Списък с одобрени и отпаднали потребители по населени места.pdf"
13.1. Общ списък на одобрените и отпаднали потребители.pdf 220 Изтегли документ с име "13.1. Общ списък на одобрените и отпаднали потребители.pdf"
11.1. Списък на одобрени ДП.pdf 200 Изтегли документ с име "11.1. Списък на одобрени ДП.pdf"
9.1. Приложение №6 - общ списък на оценените.pdf 260 Изтегли документ с име "9.1. Приложение №6 - общ списък на оценените.pdf"
9.2. Приложение №7 – по населени места.pdf 222 Изтегли документ с име "9.2. Приложение №7 – по населени места.pdf"
Списък на оценени.pdf 260 Изтегли документ с име "Списък на оценени.pdf"
Списък на допуснати до интервю.pdf 266 Изтегли документ с име "Списък на допуснати до интервю.pdf"
Списък на недопуснати до интервю.pdf 244 Изтегли документ с име "Списък на недопуснати до интервю.pdf"
Прил. 1.1 - Декларация лични данни.doc 224 Изтегли документ с име "Прил. 1.1 - Декларация лични данни.doc"
Пълномощно.doc 234 Изтегли документ с име "Пълномощно.doc"
Прил. 1.2 - Декларация за информирано съгласие.doc 198 Изтегли документ с име "Прил. 1.2 - Декларация за информирано съгласие.doc"
Прил. 1 - Заявление от потребител.doc 213 Изтегли документ с име "Прил. 1 - Заявление от потребител.doc"
Прил. 1.2 - Декларация лични данни.doc 186 Изтегли документ с име "Прил. 1.2 - Декларация лични данни.doc"
Прил. 1.3 - Декл. съдимост и лишаване от свобода.doc 220 Изтегли документ с име "Прил. 1.3 - Декл. съдимост и лишаване от свобода.doc"
Прил. 1.1 - Автобиография.doc 207 Изтегли документ с име "Прил. 1.1 - Автобиография.doc"
Прил. 1 - Заявление.doc 193 Изтегли документ с име "Прил. 1 - Заявление.doc"
Обява за домашни помощници и потребители.doc 236 Изтегли документ с име "Обява за домашни помощници и потребители.doc"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png