Проекти на етап оценка

Дата на публикуване: 04.02.2014 22:00


Проект: "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК, РАДНЕВО"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
№ BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Бенефициент:
Община Раднево

Дата на кандидатстване: 12.07.2018 г.                                                                                        

Проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ВЪВ II-РО ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
№ BG06RDNP001-7.007 – Спорт "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Бенефициент:
Община Раднево

Дата на кандидатстване: 12.07.2018 г.


                                                                                 

Проект: "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
№ BG06RDNP001-7.002 - Училище "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Бенефициент:
Община Раднево

Дата на кандидатстване: 13.07.2018 г.

  1. Проекти на етап оценка - Текуща страница
  2. Текущи проекти
  3. Приключили проекти
  4. Партньорски проекти

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png