Маркетингов профил

Дата на публикуване: 28.02.2012 13:12
МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ

Географското положение на Общината я определя като важен транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България. Районът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. Общината е разположена в район, богат на залежи от нискокалорични лигнитни въглища. Реализираните в общината инвестиции са главно в областта на енергетиката, газо- и водоснабдяване, добивна индустрия, търговия и ремонт.

- Благоприятно транспортно и географско положение;
- Високообразоано население;
- Благоприятна среда за Вашите инвестиции;
- Подкрепа на устойчиво и модерно селско стопанство;
- Автентична култура и фолклор;
- Амбициозна местна власт, работеща за конкурентно и иновационно Раднево.
 
 
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
 
І.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
          1. Кратка историческа справка
          2. Релеф
          3. Климат
          4. Почви
          5. Минерални ресурси
 
ІІ. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
          1. Тежка промишленост
                   1.1. Въгледобив
                   1.2. Енергопроизводство
                   1.3. Гипс
          2. Лека промишленост
          3. Селско стопанство
          4. Обща характеристика и състояние на поземленият фонд
 
ІІІ. МЕСТНИ ВЛАСТИ
 
ІV. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 
V. РАЗХОДИ ЗА ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ
 
VІ. ИНФРАСТРУКТУРА
 
VІІ. ФИНАНСОВА СРЕДА
 
VІІІ. МЕСТНИ ФИРМИ
 
ІХ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
 
X. НАЧИН НА ЖИВОТ
          1. Здравеопазване
          2. Образование
          3. Културата
          4. Спорт и развлечения
 
 
 
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
Община Раднево е разположена в източната част на Горнотракийската низина и се включва в административните граници на област Стара Загора.
 
Оградена е от землищата на съседните общини - Стара Загора, Нова Загора, Тополовград и Гълъбово.
 
Географското положение на общината я определя като важен транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България. През нея преминава главен път Е-85 (Русе - Капитан Андреево), свързващ Румъния с Турция и Гърция, а в посока север-юг - железопътна линия, свързваща градовете Нова Загора - Раднево - Гълъбово - Симеоновград.
 
Заетата от общината площ възлиза на 545.15 кв. kм, което представлява 0.5% от територията на страната и 10.6% от територията на областта.
 
От общата площ 68.06% са селскостопански фонд, 3.36% - горски фонд, 4.63% - фонд “Населени места”, 3.44% - водни площи, пътища и инфраструктура, 20.41% - територии за добив на полезни изкопаеми.

 
1. Кратка историческа справка
 
Раднево е място с древна и богата история. Първите селища, възникнали на територията на общината, датират от преди 4000 години. Доказателство за това са многобройните археологически находки. Първият етнос населявал района, е тракийското племе пирогери. По исторически данни, на територията на общината се е намирала и римската пътна станция Арзус. В средновековието, след образуването на българската държава, районът се превръща в буферна зона между България и Византия.
 
Според най–правдоподобното предание за създаването на Раднево, около 1700 година дядо Радни, заедно с други българи се заселват в този район. Те го намират за най–подходящ заради плодородните черноземни почви, наличието на големи количества вода и мекият климат. Постепенно в селището се изгражда метох и матерен манастир. През 1873 год. започва строежът на църквата “Свети Иван Рилски” със средства от дарения. Седемдесетте години на 19 век са преломни за развитието на Радне махле и района. През 1872-1873 г. е построена железопътната линия Симеоновград–Раднево-Нова Загора от френската фирма “Барон Хирш”. След изграждането й търговията в района се развива с бурни темпове.
През 1906г. Радне махле е преименувано в село Раднево, а от 1911 г. придобива правата на околийски център. На 7 септември 1964 г. Раднево е обявен за град. Развитието на енергийния комплекс ''Марица-изток'' след 1960 г. променя коренно живота на хората в общината и ги свързва трайно с въгледобива и енергетиката.
 
2. Релеф
 
Община Раднево е с надморска височина 141,1 м. Топографската повърхнина на района е леко наклонена на югоизток. Абсолютните височини са в граници от 100 до 300 метра. Релефът е равнинен, леко навълнен от широки речни долини, слабо врязани в полиоценската седиментационна повърхнина. Физикогеографският район е формиран на мястото на полиоценски гребен, запълнен с езерни и езерноблатни седименти. Неотектонските движения имали колебателен характер, което е дало възможност при затопляне на басейна и при заблатяването му да се образуват лигнитни въглищни пластове, залягащи на неголяма дълбочина.
 
3. Климат
 
Районът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. През зимата Стара планина е естествена защита спрямо студените континентални маси, нахлуващи от север и североизток. В резултат на това зимата е значително по-мека от тази в Умерено-континенталната климатична подобласт на Северна България.
 
Средната годишна температура на въздуха е 12,10 С.
 
Средната годишна относителна влажност на въздуха 70 %.
 
Валежните суми не са равномерно разпределени през годината. Наблюдава се един главен максимум през месеците май и юни и един второстепенен – през ноември и декември. Главният минимум на валежите е през август и септември, а второстепенният – през месеците февруари и март. Средната годишна сума на валежите е 628 литра. Процентът на валежите от сняг е сравнително малък, като образуваната снежна покривка не се задържа дълго време. Режимът на мъглите до голяма степен зависи от топлинния баланс, минималната температура на въздуха, високата относителна влажност и сумарно изпарение и развитието на синоптичните процеси. Районът се характеризира с нормален брой (28,0) дни с мъгла годишно.
 
Орографските особености на региона влияят на посоката и скоростта на вятъра. Преобладаващата посока на вятъра е север –североизток, а скоростта се движи в граници между 0,3 и 5,1 м/сек.
 
 
4. Почви
 
Преобладаващите почви са черноземни смолници с мощен хумусен хоризонт, подходящи за отглеждането на пшеница, ечемик, царевица и зеленчукови култури.
 
 
5. Минерални ресурси
 
Общината е разположена в район, богат на залежи от нискокалорични лигнитни въглища и териториално обхваща по-голямата част от Източномаришкия въглищен басейн. От естествените строителни материали са установени промишлени запаси от гипс и мрамор. В отделни участъци на реките Съзлийка и Блатница се добиват речни инертни материали.
 
 
ІІ. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
 
Община Раднево се подрежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението. Сравненията в областен план показват, че община Раднево е на второ място по нетни приходи в област Стара Загора и представлява основен производител на лигнитни каменни въглища и важен производител на електроенергия.

1.    Тежка промишленост
 
1.1.        Въгледобив

 
Полезните изкопаеми са основното богатство на Община Раднево. Въгледобивът и енергетиката са структуроопределящи отрасли, затова районът се определя като промишлен. Общината заема монополни позиции по производството на лигнитни въглища, чиито обем варира от 22 до 30 млн. тона на година.
Териториално общината обхваща по-голямата част от Източно-маришкия въглищен басейн и е свързана с един от стълбовете на националната икономика на Република България – енергийния комплекс “Марица-изток”.
В Източно-маришкото въглищно находище са съсредоточени около 2,5 млрд. т. въглищни запаси, което представлява приблизително 63% от балансовите запаси на лигнитни въглища и 57% от запасите на всички въглища в страната. Промишленото усвояване на басейна започва през 1952 г. със строителството на рудник “Трояново 1”. Добива на въглища от него започва през 1960 г. По-късно са построени и въведени в експлоатация още два рудника – “Трояново Север” (начален добив на въглища – през 1964 г.) и “Трояново 3” (начален добив на въглища – през 1969 г.)
 
Консуматори на въглищата са електроцентралите: «Брикел» АД, ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД и ТЕЦ “Марица Изток 3”.
 
На територията на град Раднево се намира Управленския център на комплекса. За контакти и допълнителна информация: www.marica-iztok.com
 
1.2.        Енергопроизводство
 
Този отрасъл заема второ място в отрасловата структура на региона. ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД е базова кондензационна топлоелектрическа централа, изградена върху 150 ha в източномаришкия енергиен комплекс. Тя се намира близо до село Радецки, на 60 км югоизточно от гр.Стара Загора. На изток граничи с язовир “Овчарица”.
В момента топлоцентралата има
1 450 MW инсталирана мощност  и е най-голямата ТЕЦ в Република България. Допълнителна информация може да се намери на www.tpp2.com
 
 
1.3.        Гипс
 
Гипсовото находище е част от Радневската гипсоносна област, намиращо се между реките Съзлийка и Овчарица. Установени са 12 находища. Гипсът образува различно големи друзи, буци, срастъци и единични кристали, споени с глинесто вещество. Находището се експлоатира от 1931 г. до откриването на рудника при с. Кощава – Видинска област (1965 г.). Речните инертни материали се добиват в отделни участъци на р. Съзлийка и Блатница.
 
 
2.    Лека промишленост
 
Трудните икономически условия на прехода към пазарна икономика се отразяват неблагоприятно на традиционните за региона отрасли - лека промишленост и селско стопанство. Общината насочва усилията си към съживяване на традиционните за района отрасли чрез създаване на смесени предприятия, привличане на чужди инвестиции и кандидатстване по различни програми на Европейския съюз.
 
През 1997 г.  започва дейността си консервното предприятие “Тракийски плод” ООД. В него участие има общината с 30% и ЗКПУ ''Тракия'', останалите дялве са на руско-българската фирма “Финкоинвест” ООД. В момента в него работят 11 души.
Смесеното предприятие, чиято продукция е кетчуп, майонези и горчици с марката DELI, намира добър пазар у нас и в чужбина. Отскоро е започнало ново производство на 5 вида сосове на майонезна основа.
През 2004 г. “Тракийски плод” ООД - гр. Раднево участва в най-голямото световно изложение на хранителни продукти – СИАЛ в Париж.
В момента фирмата изнася кетчуп и майонеза за Словения, а за САЩ – горчица и майонеза. Успешно е навлязла и в известната литовска верига магазини VIP. Освен за международният пазар, радневското предприятие произвежда по специална заявка на Kempinski Hotel Zografski. За реномирания софийски хотел се приготвят в красиви опаковки кетчуп, горчица и майонеза. “Тракийски плод” се е установило на вътрешния пазар в хипермаркетите ХИТ и търговска верига “Европа”.
Ръководството на дружеството има амбицията да разшири износа и международните контакти, като разчита не само на доброто качество на продукцията, а и разработените нов вид опаковки.
 
Две месопреработвателни предприятия работят на територията на общината: Ивеко и Нанюк Интернешънъл.
 
Основният предмет на дейност на частните фирми е търговия и услуги, като тенденцията е към създаване на малки предприятия.
По данни на НСИ през 2003 г. на територията на община Раднево активна стопанска дейност са развивали 544 фирми. Повече от половината работят в отрасъл Търговия, ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за дома – 283. Отрасъл Производство е на 4-то място по численост (28 фирми), след отрасъл Хотели и ресторанти (76 фирми) и отрасъл Транспорт, складиране и съобщения (35 фирми).
С производство са ангажирани 6 313 души, от общо 14 082 заети в радневските фирми лица. За 2003 г. печалбата на стопанските единици е 38 279 000 лв., а продукцията им – за  596 285 000 лв. Общо в общината средствата за заплати и други възнаграждения са 81 109 000 лв.
Само 6 дружества попадат в категорията на големите предприятия, с работници над 250 души, в тях са заети 10 622 лица; 4 радневски фирми имат персонал между 101 и 250 души, в тях работят 638 лица. Средните предприятия с персонал от 51 до 100 души са 3, малките – с персонал от 11 до 50 души – 40, а останалите 491 микро прдприятия са с персонал до 10 души и в тях са заети 994 лица.
От фирмите развиващи дейност в община Раднево, 284 (52,21%) отчитат печалба през 2003 г., 32 (11,40%) – загуба, а 198 (35,40%) – нулев резултат.
За 2003 г. активно работилите фирми и предприятия – нефинансов сектор в община Раднево по отрасли се разпределят така (по данни на НСИ):
 

 
В сравнение с други общини, преработващата промишленост в община Раднево е представена твърде скромно, въпреки далеч по-големите възможности на местната суровинна база. Основните представители на този бранш са:
 
- четири мелници, разположени както следва: две в Раднево, една в с. Знаменосец и една в с. Полски градец.
- маслобойна, частна собственост в гр. Раднево.
 
Общината има суровинна база за развитие на редица мощности като: предприятие за първична обработка на памук, за производство на олио и майонеза, фуражен завод, консервно предприятие за плодове и зеленчуци, предприятие за месопреработка.
Бурното развитие на търговията и услугите през последните години беше свързано с относително високата покупателна способност на работещите в комплекса “Марица-изток”. Последиците от преструктурирането му очертаха обаче негативни тенденции в отрасъла - намалена покупателна способност на населението и увеличаване на безработицата.
 
 
3.    Селско стопанство
 
Природните условия, с които разполага община Раднево са най-подходящи за отглеждане на ечемик, пшеница, слънчоглед, памук и др. От трайните насаждения най-голям е относителният дял на бадемовите насаждения, следват лозовите масиви, черешите и сливовите градини.
Основна част от обработваемите земи се обработват от земеделски кооперации и арендатори.
Към 31.12.2004 г. общата селскостопанска земя /по данни на ОСЗГ – Раднево/ се разпределя така:
 

 
Базата за растениевъдното производство се ограничава от разширяването на въгледобива, тъй като на рудниците ежегодно се предоставят обработваеми земи. Обратният процес – рекултивирането се осъществява със забавените темпове.
 
От есенните култури са застъпени главно пшеницата и ечемика. Втората група култури, застъпени в общината са пролетните: царевица, слънчоглед, памук, зеленчуци и др. През последните години като основна култура се наложи слънчогледът, поради високата й доходност – отглеждането й създава възможност за механизирано производство и има сигурен пазар.
 
За 2003 г. средните добиви от основните земеделски култури, които се отглеждат на територията на общината се както следва:
 

 
В групата на други пролетни култури, включително и на зеленчуците (домати, пипер, зеле и др.) продукцията задоволява най-вече потребностите на производителите и само малка част от нея е предназначена за пазара.
 
Към 31.12.2004 г. по данни на ОСЗГ – Раднево с трайни насаждения са заети 5 353 дка /в т. ч. 967 бракувани/, което представлява 1,44% от селскостопанския фонд на общината; лозовите масиви възлизат на 3 065 дка.
 
На територията на селата Коларово, Землен и Трънково съществуват 8 045 дка оризища. Съществуват възможности за изграждане на специализирани земеделски стопанства за производство на оризова арпа. При среден добив 375 кг на територията може да се произвежда над 3000 тона оризова арпа, която е достатъчна за целогодишната работа на цех с капацитет 10 тона дневно, който при рандеман 58,33% би имал годишен обем 1 750 т ориз на пазара.
 
Характерно за животновъдството на територията на община Раднево е, че се развива изцяло в частния сектор. Тук е застъпено основно свиневъдството и птицевъдството. На територията на общината има само една ферма за отглеждане на говеда в с. Полски Градец.
 
 
4. Обща характеристика и състояние на поземленият фонд
 
До започване на миннодобивната дейност община Раднево разполага с поземлен фонд 548 389 дка, в т.ч.:
 
- земи за селскостопанско ползване – 495 218 дка или около 91% спрямо общия фонд;
- земи за горскостопанско ползване – 22 287 дка или 4%;
- фонд населени места – 27 884 дка или около 5%.
 
След започване на добива на лигнитни въглища картината на района започва драстично да се изменя. Намаляват  обработваемите земи, горският фонд, фонд населени места, а се увеличават необработваемите земи (към 31.12.2000 г. – 109 706 дка, а към 31.12.2004 г. по данни на Общинска служба земеделие и гори – Раднево земите за добив на полезни изкопаеми са 111 238 дка).
Към 31.12.2004 г. общата площ на община Раднево е 545 142 дка, а състоянието на поземленият фонд  има следните показатели:
 
- селскостопански фонд – 371 026 дка;
- горски фонд – 18 296 дка;
- фонд населени места – 25 223 дка.
 
Прогнозите разработки показват, че тази тенденция ще продължи и към 2015-2020 г. стопанисваните земи ще представляват 65,31% от общия поземлен фонд, а обработваемите земи – 53,39%, горският фонд – 3,06%, фондът на населените места – 4,71%. Необработваемите земи нарастват на 234 548 дка и ще бъдат 33,76% от общия поземлен фонд на общината.
 
На територията на общината има 22 микроязовира. Изградени са съоръжения за напояване на 65 600 дка или на 20,97% от обработваемите земи. От общата поливна площ 96,76% ползва за водоизточници язовири и 3,24% - реки. В непосредствена близост до ТЕЦ “Марица-изток 2” е разположен най-големият язовир “Овчарица”, чиято площ е 627 ha.
 
При с. Тополяне има открит минерален извор с дебит 9,130 л/с и температура на водата 310С.
 
 
ІІІ. МЕСТНИ ВЛАСТИ
 
Управлението на Общината се осъществява от Общински съвет – законодателен орган и Кмет – изпълнителен орган. Общинския съвет е колективен изборен орган, който определя общинската политика за развитие и наблюдава нейното изпълнение. Изборите за кмет и съветници се провеждат всеки 4ри години възоснова на общ, демократичен и пряк вот с тайно гласуване.
 
На 02.11.2003 г. за кмет на Община Раднево бе избран г-н Нончо Воденичаров.   
 
Административен център на общината е гр. Раднево. Като в структурата й се включват и още 21 села:
 
 
 
Бели бряг                          Ковач                                      Рисиманово
 
Българене                         Ковачево                                 Свободен
 
Боздуганово                      Коларово                                Сърнево   
 
Даскал Атанасово             Константиновец                     Тихомирово
 
Диня                                  Любеново                               Тополяне       
 
Землен                               Маца                                      Трояново
 
Знаменосец                        Полски градец                       Трънково
 
 
Общински съветници в общината са 21 души. Председател на ОбС е г-н Теньо Ганчев; тел: 0417/82424.
Общият брой на общинската администрация възлиза на 96 човека, като в това число влизат и кметовете по отделните населени места.
 
Управленската структура на общинска администрация Раднево е представена на схемата:
КМЕТ
 
НАПРАВЛЕНИЕ
ПРОСВЕТА

Непрекъснато нарастващите изисквания по отношение на качеството съобразно изискванията на международните стандарти, необходимостта от обновяване на управленския подход, самооценяване и преформулиране политиката и целите на общината наложи разработване и сертифициране на системата за управление на качеството ISO 9001 : 2000.
Оценка за труда на администрацията е полученият на 07.09.2004 г. сертификат за качество. Общината е осмата поред в страната и първата в област Стара Загора по внедряване системата за управление на качеството.
 
Общината се опитва да намали пречките пред развитието на бизнеса  на нейна територия. На 14.01.2004г. бе открит Център за услуги и информация на гражданите на принципа “едно гише”, където представителите на фирми и гражданите се обслужват по-бързо, от квалифициран персонал, и се ограничава възможността за корупционни действия от страна на служителите. При всяка една възможност се съкращават сроковете за обслужване, което да спести безценното време на хората развиващи бизнес на територията на общината и да изгради доверие между тях и общината.
Център за услуги и информация в Община Раднево предоставя повече от 40 различни услуги на граждани и фирми.
 
Контакти: ул. “Митьо Станев” 1, тел.: +359  417/ 82908
 
 
ІV. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 
По данни от ТСБ – към 31.12.2003 г. населението на община Раднево наброява общо 23 836 човека. На 1 км² живеят средно по 43,7 души. Раждаемостта /на 1000 човека/ към същата дата е 8,0‰, а  смъртността - 16,3‰.
 
Разпределението на населението по възраст и пол е представено на диаграмите по-долу:
 
Разпределение на населението по пол
(данните са взети от Общинска администрация, отдел “Правно- нормативно обслужване”)
 
Разпределение на населението по възраст
(даните са взети от Общинска администрация, отдел “Правно-нормативно обслужване”)
 
Икономически активното население наброява 11 100 души, а това с образование над средното - 5,9%. Очакваната продължителност на живота е 70,6 години. Данните са взети от Годишник на общините в България 2002.
 
Към 2002 година по данни на НСИ по трудово и служебно правоотношение са наети общи 14 158 души, което представлява 59% от населението на общината до 70-годишна възраст. Най-голям брой хора са заети в добивната промишленост, следват преработващата, образованието, търговията и др. Към 31.12.2004 год. безработицата в общината е 9,87%, за сравнение тези данни за същия период за областта са 15,1%.
Средната годишна работна заплата за 2002 год. е 5 862 лв., като най-добре заплатени са наетите в добивната и преработващата промишленост, а най-ниски са възнагражденията в хотелския и ресторантьорския бизнес.
 
По брой на заетите, водещи за общината са: ЕАД ”Мини Марица-Изток”, клон “Рудник Трояново-Север” и ЕАД ”Мини Марица-Изток”, клон “Рудник Трояново 1”.

 
V. РАЗХОДИ ЗА ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ
 
Различните разходи, които фирмите правят при осъществяване на своята дейност се определят от държавни или общински нормативни уредби. Най-често правените разходи за община Раднево са както следва:
 
- Такса смет – 5‰ в град Раднево и селата Ковачево и Трояново, а във всички останали селища от общината – 1‰ съгласно Наредба за определяне администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Раднево;
- Цени за наемане на общинска земеделска земя според категорията й:
 
-   ІІІ категория – 8,50 лв/дка;
-   ІV категория – 8,00 лв/дка;
-   V категория – 6,00 лв/дка;
-   VІ категория – 5,00 лв/дка.
 
Базисните цени на общинска земя, предназначена за строителство в рамките на град Раднево са:
 
-    Първа зона – 9,98 лв/кв.м;
-    Втора зона – 5,52 лв/кв.м.
 
Първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в зависимост от целта на инвестиционната дейност, нивото на заетост и реалните пазарни наемни цени за съотвентния регион, не може да бъде по-ниска от размера на наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели съгласно  Наредба за базисни и средни пазарни и наемни цени на недвижимите имоти, приета с Решение № 155 от Протокол № 8/27.04.2000 г. на Общински съвет гр. Раднево, увеличена :
 
-   За административни нужди – 8 пъти;
-   За стопански нужди – 10 пъти.
 
Цената на водата за промишлени нужди в общината е 1,15  лв/куб.м.
 
Цената на електоенергията се определя на национално ниво и за промишлени нужди е 0,124 лв/кВч.
 
Средната годишна работна заплата на наетите по трудово или служебно правоотношение за 2003 г. може да се проследи на таблицата по-долу (посочените суми са в левове):
 

 
 
 
VІ. ИНФРАСТРУКТУРА
 
На територията на общината се пресичат множество вътрешни и международни автомобилни транспортни връзки. Схемата на пътната мрежа оформят път Е-85 Русе – Велико Търново – Нова Загора – Раднево – Гълъбово – Харманли – Свиленград и път Е-5 Гълъбово – Стара Загора, които имат връзки с Е-80 София – Свиленград и Е-773 София – Бургас. Съществуващите транспортни потоци са интензивни.

Общата дължина на пътната мрежа в община Раднево е 155,7 км. На територията на общината не минава първокласен път, второ- и третокласните пътища възлизат съответно на 39,2 км и 29,3 км. Четвъртокласната пътна мрежа е най-добре изградена - 87,2 км.

Разстоянията до някои основни градове в страната са както следва:

- до областния град Стара Загора е 32 км.;
- до столицата София – 250 км.;
- до най-близкия пристанищен град Бургас - 170 км;
- до гр.Пловдив, където се намира най-близкото международно летище - 124 км.

През територията на община Раднево преминава единствената ж.п. линия №83 от Нова Загора до Симеоновград, която обслужва района и осигурява връзките север-юг (и обратно) с останалите райони от страната посредством ж.п. линия №8 София – Н. Загора – Бургас и връзките югоизток-северозапад чрез ж.п. линия №1 Свиленград – София. Основните гари, обслужващи района са гара Раднево и Гълъбово. По железопътната линия не се извършват пътнически превози, тя обслужва трите централи и рудниците.

Пътната мрежа около град Раднево е много добре развита. Има изградени два околовръстни пътя, които улесняват придвижването на товарни автомобили от международния транспорт, като по този начин се запазват спокойствието и чистотата в града.
 
Транспортът в Раднево може да се раздели на:
- Автобусен: в града са регистрирани 2 градски автобусни линии. Транспортните линии в рамките на общината са 13, а основните превозвачи са ЕТ “Светлин Русев”, ЕТ “ДЖИНА – Иван Динев”, ЕТ “Илия Илиев - СВЕДИ”, ЕТ “Сашо Митков”. Обслужват се и следните междуградски линии по направления София, Ст. Загора, Н. Загора, Гълъбово,Тополовград. Всички линии са отдадени с конкурси;
- Таксиметров: за 2004 г. в община Раднево са регистрирани 2 таксиметрови превозвача.
 
За водоснабдяването на град Раднево основен е водоизточникът в с. Червеняково, отстоящ на 35 км.. Още се ползват 4 водоизточника и 4 помпени станции. Средномесечно добитата вода е около 200 хил. м3. Общата дължина на водопроводните мрежи е 60 км. 50% от тези мрежи са изградени от черни тръби и са в експлоатация от 30 години, което обуславя значителни загуби.
Всички населени места от общината са водоснабдени. Напорът във водопроводната мрежа на общинския център – гр. Раднево се поддържа от кула водоем с обем  V= 500 куб. м. От кулата, чрез два стоманени водопровода ф 530 се захранва водопроводната мрежа на града. Качеството на питейната вода отговаря на приетите стандарти, но се наблюдават периодични отклонения на някои показатели, като цвят и мътност.
Има възможност за отдаване на концесия или приватизация на “ВиК” дружеството. Така общината ще освободи бюджетни ресурси за други обекти от инфраструктурата.
 
Електрическите подстанции “Гълъбово”, “Раднево” и “Трояново-запад” имат връзка с външните електропроводи 110 KW и осигуряват районното електрозахранване в община Раднево.

Към Районна пощенска станция Раднево при “Български пощи” ЕАД са изградени 13 пощенски станции, обслужващи населението на общината.

Технологичен възел “Далекосъобщения” – Раднево има изградена мрежа до всички населени места в общината. Има монтирани 11 централи тип КРС.

В град Раднево има аналогожа централа с 6 000 поста, от която в момента се използват 5 000 и цифрова АТЦ – RSU с 1 530 поста и 30 – ISDN.

Във всички централи ТВД има свободен капацитет. В някои от селата може да се построи нова Селищна Телефонна Мрежа (СТМ), с което ще се създаде възможност за удовлетворяване желанията на домакинствата от нови телефонни постове основно в Полски Градец, Сърнево, Знаменосец и в по-малка степен в някои други села.

Всички мобилни оператори работещи на територията на страната имат покритие в общината.

Три интернет доставчика осигуряват необходимата връзка с Интернет – Orbinet, VIKING и “Тева – ТМ” ООД.

 
VІІ. ФИНАНСОВА СРЕДА
 
На територията на град Раднево имат седалища следните банки:
 
 
 
 
На разположение на гражданите са и работещите денонощно 8 банкомата, разположени на стратегически места в града.
 
Местната управа оказва пълно съдействие на потенциални инвеститори чрез предоставяне на всички услуги, необходими за стартиране на фирмената дейност.
 
С подкрепата на общината в Раднево е изграден “Център за развитие на община Раднево”, неправителствена организация, работеща в подкрепа на бизнеса и за местното ртазвитие (икономика, социална сфера, образование, здравеопазване, култура, опазване на околната среда). Центърът организира обучения, предоставя офис, информационни и консултантски услуги на МСП. Повече информация може да се получи на телефон (++359 417) 82680, и e-mail: cnp_radnevo@szeda.bg.
 
VIII. МЕСТНИ ФИРМИ  *
 
 
 
 
ИМЕ   ДЕЙНОСТ   КОНТАКТИ:

“Инмат” ООД – гр. Раднево
- Добив и търговия с инертни материали; Пробивно-взривни работи; Съхраняване и продажба на взривни материали и средства за взривяване и всички дейности разрешени от закона в страната, свързани с добива на инертни материали.
- гр. Раднево, ул. “Тачо Даскалов” № 7 – п. к. 29
e-mail: inmat@mail.orbitel.bg
 
”Кремък ” ЕООД – гр.  Раднево
 - Охранителна дейност
гр. Раднево
ул. “Тачо Даскалов” №12
тел. +359 417/ 8 30 10; 8 30 31;
факс: +359 417/ 8 26 77
e-mail: kremak_eood@mail.orbitel.bg
www.kremak.com
 
“НАКРА“ ЕООД
- Доставка, проверка и ремонт на контролно измервателни прибори     и оборудване за   промишлена автоматика.
гр. Раднево, ул. “Митьо Станев” № 28
тел.: +359 417 / 8 28 58;
 8 26 35
Факс : +359 417/ 8 28 58; 8 26 35
e-mail: nakrakt@yahoo.com
 
“Ремотекс – Раднево” ЕАД
- Ремонт и производство на резервни части за тежкото миннодобивно, транспортно и енергетично оборудване;
Инженеринг;
Производство на подемни съоръжения – лебедки и        електротелфери;
гр. Раднево, 6260; ул. “Заводска” № 1
тел.: +359 417/8 24 35
факс: +359 417/8 31 43
e-mail: remotex@remotex.bg
 
АГЕНЦИЯ “ТМ” при “ТЕВА-ТМ” ООД
- Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти;
 Рекламна дейност;
 Книжарница.
- гр.Раднево, ул.”Болшевишка”12, тел.: +359 417/82111, 82751;
e-mail: tm@radnevo.net
 
Районна потребителна кооперация “Тракия” – гр. Раднево
- Търговия на дребно в селата на община Раднево
ул. “Тачо Даскалов” № 35, гр. Раднево
Тел.: +359 417/8 23 40 rpk_radnevo@abv.bg
 
“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД
- Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност, непревишаваща 5 833 kcal/kg
гр. Раднево, бул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 13,
тел.: +359 417/40 51;
 +359 42/602 603,
факс: +359 417/24 17
 
Монтажи “Марица изток” АД
- Монтаж и ремонт на енергийно оборудване
гр. Раднево, 6260, ул. “Заводска” 14, п. к. 56,
тел.: +359 417/ 8 25 24, факс: +359 417/ 8 27 67
 
ЕТ “Агроунивертс Г. Тотев”
- Търговия с агропрепарати и торове
Гр. Раднево, ул. ”Тачо Даскалов” № 22,
тел.: +359 417/ 8 25 69
 
“АГРОМЕЛ” ООД
- Мелница
с. Знаменосец,
+359 4145/ 266
 
“Материално техническо снабдяване” ЕАД към “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД
- Снабдяване с резервни части за тежко минн оборудване, материали и консумативи, необходими за производството на лигнитни каменни въглища
гр. Раднево,
ул. “Заводска” № 26

“МИНСТРОЙ – МАРИЦА ИЗТОК” АД
- Монтажн и ремонтн на руднична техника, строителство и услуги: транспортни и с тежка механизация.
гр. Раднево, ул. “Тачо Даскалов” № 10,
тел.: +359 417/8 27 20,
факс: +359 417/ 8 30 26,
e-mail: mers@radnevo.net
 
“РРУСЕВ”
- Лагери – всички видове, гуми – леки, товарни и индустриални, стоманени въжета, стомани, електроди, ремъци. Резервни части за багери, фандроми, камиони, булдозери, кранове, помпи, ел. двигатели. Ремонт на трошачки, редуктори и пътно-строителна техника. Изработка на резервни части за тежка механизация
гр. Раднево, ул. “Огоста”, Тел./факс: +359 417/8 33 65, web site: www.rrusev.com, e-mail: rrusev@mail.orbitel.bg

“КОЕВИ” ООД
- Хлебопроизводство и хранителни магазини
гр. Раднево, ул. “Желю Дичев” 3, тел.: +359 417/ 8 25 35
 
ЕТ “ГЕОРГИ БАЛЕВ – БЕГЕ”
- Зърнопроизводство, услуги със селскостопански машини и транспорт
с. Тихомирово, общ. Раднево, тел.: +359 42/ 62 03 84, +359 4145/ 386

ЕТ “ГЕОРГИ БАЛЕВ – БЕГЕ”
- Производство и търговия със сладководна риба
Язовир с. Даскал Атанасово, общ. Раднево, GSM: 0899/ 93 50 13, 0888/ 303 180
 
“ЙОАНА – КР” ЕООД
- Зърнопроизводство, услуги с комбайн JOHN DEERE
Гр. Раднево, ул. “Д. Благоев” 28, тел.: +359 417/ 8 22 66, факс: +359 417/ 8 20 02
 
“ЗЪРНОБАЗА РАДНЕВО” АД
- Изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни. Търговия с брашна и фуражни смески
гр. Раднево, ул. “Васил Левски” 16, тел.: +359 417/ 8 20 71, 8 20 70

АВТО 2001
- Годишни технически прегледи на леки автомобили, прегледи на АГУ и денонощен охраняем паркинг
гр. Раднево, ул. “Васил Левски” 9, тел./факс:
+ 359 417/ 60 89

“ТРАКИЯ МЕЛ” ООД
- Производство на брашно, грис, трици и висококачествени миксове
гр. Раднево, ул. “Яне Сандански”, GSM:
0899/ 190 130,
0899/ 190 132

ЗКПУ “ТРАКИЯ”
- Производство, заготовка и търговия на посевен материал от зърнени, фуражни и маслодайни култури
гр. Раднево, ул. “Митьо Станев” 2, тел.: +359 417/ 8 24 09, 8 25 52, 8 20 50
 

 

 
* Извадката е неизчерпателна – поместени са данни за фирмите, съгласили се да бъдат включени в изданието и любезно предоставили публикуваната информация.
 

IX. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Реализираните в община Раднево инвестиции са главно в отраслите енергетика, газо- и водоснабдяване; добивна индустрия, преработваща индустрия, търговия и ремонт. Инвестициите в отраслите селско, горско стопанство и риболов са твърде ограничени.

Инвестициите в общинската инфраструктура са насочени, както към решаване на текущи проблеми, така и към решаване на заложени в стратегията за развитие проекти. Финансирането на инвестиционната програма се извършва с бюджетни и извънбюджетни средства. Общината приоритетно инвестира в текущ ремонт и поддръжка на вече изградената инфраструктура. За стратегически проекти, включени в общинската стратегия се търсят по-гъвкави форми за финансиране и реализация – концесии, обществено-частни партньорства, джоинг-венчери и приватизация, национални и международни програми.

Привличането на средства от предпресъединителните и други международни и национални фондове е важно условие за развитие на общинската икономика и укрепване на финансовото й състояние. Приоритетно средствата са насочени в направленията екология, инфраструктура и социални дейности.

В областта на екологията са реализирани:

- Четири “Най-икономични проекта за почистване, озеленяване или възстановяване на озеленяване на замърсени с отпадъци централни части на населени места и въвеждане на разделно събиране на отпадъци” в селата Трояново, Сърнево, Коларово и кв. “Юг” в град Раднево. По четирите проекта бяха отпуснати 23 934.25лева. Тази сума беше изразходвана за  почистване на общо 386 дка и озеленяване на 37 дка площи, това подобри цялостният облик на населените места. В селата Сърнево и Коларово се реконструираха и обществени чешми. Проектите поставиха началото на разделното събиране на отпадъци, предпоставка за прилагане на един от основните принципи за защита и опазване на околната среда.

- Проект към Министерството на околната среда и водите за безопасно съхраняване на негодни за употреба пестициди на територията на община Раднево на стойност 120 053 лева. Обезопасени са около 74 175 кг. твърди пестициди, 31 000 кг. силно замърсени инертни материали и 15 970 л. течни пестициди и негодни за употреба вещества, опасни за човека и околната среда. С това започна решаването на важен екологичен проблем.

- Проект за намаляване емисиите на парникови газове и минимизиране колиествата опасни отпадъци на територията на община Раднево чрез подмяна на съществуващото улично осветление на остарели живачни лампи с енергоспестяващи такива. Инвестицията е в размер на 459 202 лева по линия на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. С него се постигна едновременно екологичен и икономичен ефект.

- Проект за залесявне на площи в райони засегнати от промишлена дейност на територията на язовир “Овчарица”  и село Трояново на обща стойност 161 064.83 лева. Програмата е с продължителност 3 години и се финансира от ПУДООС към МОСВ. До момента са засадени 106 000 фиданки на площ от 220 000 дка около южната страна на водния басейн. В следващите две години се предвижда засаждането на още 94 230 фиданки на площ от 125 666 дка. С това мероприятие се разширява екологичното разнообразие в региона, създава се биофилтър, намаляващ вредните вещества във въздуха, търси се и противоерозионен ефект.

За подобряване на съществуващата техническа инфраструктура:

- Община Раднево сключи договор с държавната компания “Публични инвестиционни проекти” за отпущане на средства в размер на 360 000 лева. Ремонтирани са:

-  асфалтовата настилка на улици на територията на с. Знаменосец;
- отсечката между с. Знаменосец – с. Тихомирово;
- улиците между кв. 138 и кв. 98 от регулационният план на гр. Раднево.
- Довършени са подпорните стени на река Азмака в град Раднево.
- В процес на реализация са два проекта за подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа по ул. “Крайречна” в Раднево и в село Трояново.

В партньорство с Център за развитие на община Раднево са осъществени четири проекта, финансирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на стойност  55 436 лева. По тази линия се ремонтира читалище “Груди Филипов” в с.Боздуганово; възстанови се църквата в с. Коларово; реконструира се Обреден дом – гр. Раднево; модернизира се Централния клуб на пенсионера в гр. Раднево.

С проекти на общината са реконструирани две читалища – в село Трояново и село Ковачево.

През 2005 г. по линия на програмата за малки демонстрационни проекти, се очаква финансиране по проекти за ремонт на читалищата “Знание” в с. Трънково, реконструкция на клуба на пенсионера в с. Тополяне и църквата в село Землен.

Отдел “Евроинтеграция и предпресъединителни фондове” разработи програма “21 век в Раднево”, приета на 13.05.2005 г. Целта й е се да насърчат местните инициативи и да се подобри социалната и техническата инфраструктура на територията на общината.

Разработването на социални проекти е третия важен приоритет. През 2004 г. са реализирани 2 проекта “От социални помощи към осигуряване на заетост” на обща стойност 338 285,32 лв.

Голямо внимание се отделя на разширяване на зелените зони в града. Общинската управа разглежда възможностите за предоставяне на парковете за стопанисване и използване на концесия. Отчита се необходимостта от създаването на обособени пешеходно-търговски зони. Търсят се възможности за доизграждане на общинските обекти, намиращи се на етап незавършено строителство. Удачна алтернатива за решаването на въпроса е продаването на обектите или създаване на смесени фирми с общинско участие.

Неизползвани за момента са закритите ученически столове в с. Трояново , Полски градец, Сърнево, Коларово , Знаменосец , в І ОУ ”Климент Охридски “ и този в СОУ ” Гео Милев “ в гр. Раднево . Те биха могли да се отдават под наем.

През 2004 г. се отчете положителна тенденция на повишен интерес от страна на местни и външни инвеститори към общински имоти в гр. Раднево за извършване на търговска дейност и финансови услуги. Извършени са пет приватизационни сделки, като най-доброто постижение в общинската приватизация е продажбата на незавършен обект на строителството “Търговски дом” в Раднево.

 

На вниманието на потенциални инвеститори Община Раднево предлага и следните обекти:


 

В годишния план за приватизация за 2005 г. са включени за продажба 80% от дяловете в капитала на “БКС Раднево” ЕООД, собственост на Община Раднево. Дружеството е създадено през 1993 г. с предмет на дейност “Благоустройство, комунална дейност, строителство, монтаж и ремонт, производствена дейност и всички свързани с тях спомагателни и обслужващи дейности, както и всички незабранени от закона”.

За контакти и повече информация: Общинска администрация, гр. Раднево, тел. (+359 417) 8 30 28.

В  община Раднево има добри условия за инвестиране в областта на търговията и производството – лека и хранително – вкусова промишленост. Наличието на квалифицирана работна ръка и доброто местоположение на района са една от най–добрите предпоставки за влагане на средства от потенциалния инвеститор.
 

Х. НАЧИН НА ЖИВОТ
 
 
1. Здравеопазване
 
Здравното обслужване на жителите и гостите на общината е осигурено от доболнична помощ, болнична помощ, спешна помощ и специализирана медицинска помощ.
Болничната помощ в общината се извършва от Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Д. Чакмаков” ЕООД, която е изцяло общинска собственост. Болницата има сключен договор с НЗОК за осъществяване на болнична медицинска помощ по 25 клинични пътеки, разполага с 9 отделения, клинична лаборатория и всички необходими обслужващи звена. За болните се грижат 34 лекари и 72 медицински сестри.
Спешна и неотложна помощ се осигурява от филиал на Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора, който е изцяло държавна собственост. Общия брой на персонала за 2004 г. наброява 16 човека, изпълнени са 2 069 повиквания.
Доболничната помощ в общината обхваща 21 села и град Раднево. В общината има разкрити 15 индивидуални практики за първична медицинска помощ – 8 в града и 7 в селата с центрове с. Сърнево, с. Коларово, С. Трънково, С. Трояново, С. Знаменосец, С. Ковачево, с. Полски градец.
Към детските заведения и училищата има разкрити медицински кабинети, които обслужват 766 деца и 2 009 ученика.
Лечебният процес в “Медицински център І” – гр. Раднево се осъществява от 10 лекари, от 9 различни специалности.
На територията на гр. Раднево функционира и Държавна психиатрична болница “Д-р Георги Кисьов”.
В града работят 5 аптеки.
 
Социалната политика в общината е насочена към подобряване качеството на живота на лица в неравностойно положение, лица с ниски доходи, хора с увреждания, хората от третата възраст.
Домашният социален патронаж е социална услуга, предоставяна в общността. Тя се предоставя на лица над 60 годишна възраст, хора с увреждания – с над 71% неработоспособност, които са затруднени самостоятелно или с помощта на своите близки да организират своя бит. ДСП – гр. Раднево е с капацитет 350 души, но в момента се обслужват 200 -  в града и в 17 села от общината. В момента това е най-утвърдената и търсена услуга.
В общината се предлага и услугата ''Социален асистент''. Дванадесет социални асистенти обслужват15 лица с увреждания над 90% неработоспособност с чужда помощ.
 Центърът за социална рехабилитация и интеграция е с капацитет 30 лица и предоставя социални услуги на:
 
- деца и възрастни с физически увреждания;
- лица с временна нетрудоспособност;
- деца и възрастни в неравностойно положение;
- деца и възрастни с други социални проблеми.
 
В ЦСРИ се осигурява:
- Социална и медицинска рехабилитация;
- Раздаване на помощни средства от наличния фонд;
- Медицински услуги;
- Консултации по Пенсионно осигуряване;
- Консултации с представител на Дирекция “Инспекция по труда”.
В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се намира и клубът на хората с увреждания.
 
Микродомът за стари хора е социална услуга извън обичайната домашна среда. Той е с капацитет 6 места. На домуващите са осигурени храна, отопление, свободен режим и комфортни битови условия (климатик, телевизор с видео, стереоуредба и т.н.).
 
2. Сигурност
 
Сигурността  на гражданите е от особено значение за създаване на благоприятна среда за живот и развитие на бизнеса. В община Раднево е налице трайна тенденция към намаляване на престъпленията.
РПУ – Раднево използва ефективно формите на превантивна дейност, което оказва положително влияние върху общото ниво на безопасност в общината.
 
 
3. Образование
 
За доброто възпитание на децата от ранна възраст се грижат общо 74 детски учителки, които работят в 9 детски градини.
 
Към 01.09.2004 г. в община Раднево действат общо 10 основни и средни училища, а на територията на града – І ОУ «Св. Климент Охридски» и ІІ ОУ «Св. Паисий Хилендарски», СОУ “Гео Милев“ и Професионална гимназия. Броят на учениците е 3 408. Общият брой на заетите в сферата на образованието за учебната 2004/2005 год. е 406 души, от които 260 – педагогически и 146 помощен персонал. Девет от училищата в общината са общински – осем от тях са основни и едно е среднообразователно. Професионалната гимназия е държавно училище.
 
СОУ «Гео Милев» е най-голямото
училище в общината. То разполага с много добра техническа база и съвременно оборудвани компютърен кабинет, свързан с Интернет, видеозала и библиотека. Успешно се осъществява ранноезиковото обучение по английски език на учениците от І до ІV клас. За учебната 2005/2006 г. в гимназиалният курс на обучение са разкрити две паралелки с 4ри годишен курс на обучение:
- Паралелка с профил Технологичен – “Предприемачество и бизнес”;
- Непрофилирана паралелка;
За здравето на децата се грижат лекар, логопед и педагогически съветник-психолог.
Училището работи по проектите “Европейски уроци” и пролет в Европа”. Член е на Българската асоциация “Училище и здраве” и “Асоциация Меркурий”. СОУ ''Гео Милев'' предлага дългосрочна обучителна програма, осигуряваща здравна култура у подрастващите. Изградени са разнообразни спортни секции по баскетбол, волейбол, футбол и тенис на маса. Физкултурният салон е оборудван с уреди за фитнес. За най-малките се предлага допълнителен час по физическо възпитание – модул ''Плуване''.
 В Първо основно училище “Свети Климент Охридски” се извършва едносменно обучение за ученици от І до VІІІ клас. Училището разполага с логопедичен и здравен кабинет. Освен традиционните се предлагат разнообразни свободно избираеми предмети, които да привлекат вниманието на децата и да ангажират подходящо свободното им време. Това са СИП-ове по религия, народно творчество, компютри и модерен балет.
В училището функционира организация на Българския младежки червен кръст. Активно се развива и спорта.
 
Второ основно училище “Св. П. Хилендарски” е създадено през 1870 г. Днес училището разполага с 21 учебни стаи, от които 5 кабинета – по химия, физика, география, биология и музика. Оборудвани са компютърна зала, логопедичен, медицински кабинет, кабинет на педагогическия съветник, на ресурсния учител. Тук е и единствената в общината полудневна безплатна подготвителна група за обучение на деца една година преди постъпването им в първи клас. Във ІІ ОУ се предлагат следните СИП-ове: компютри, хореография, модерен балет, испански език, приложно изкуство, екология, вокална група, пиано, футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса. Възстановени са мажоретният състав и фанфарната музика, в която вземат участие и деца от Първо основно училище.
 
Организираните от всяко училище извънкласни форми на обучение и възпитание в кръжоци в различни области на науката и изкуството, допринасят за цялостното развитие и възпитание на децата от общината.
 
Основна цел на ръководните органи е предлагане на условия за добро образование, което да подготвя квалифицирани млади кадри.
 

3. Култура
 
Община Раднево е не само промишлен , но и добре развит културен център. Тук са се родили такива големи имена като поетът Гео Милев, народните певици Магда Петканова и Динка Русева, писателката Надежда Драгова, художникът Георги Караджов.
 
Раднево е домакин на  традиционни международни прояви. Най-значими са Международният фолклорен фестивал за инструментални групи от балканските страни, пленерът по живопис “Светлина, земя, хора” и пленер по склуптура, празник на гр. Раднево с културни и спортни прояви (07.09), турнир по свободна борба “Крилат Димо”. Повод за гордост са и ежегодно провежданите Майски дни на културата и Геомилевите дни.
Шестото издание на Международния фолклорен фестивал отвори нова страница в историята си. Занапред в него ще вземат участие не само инструментални групи, но и танцови формации и ансамбли. Фестивалът получи световно признание и сертификат за принадлежност към семейството на фестивалите провеждани под егидата на ЦИОФФ – Conseil International des Organizations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels – CIOFF (Международен съвет на организации на фолклорни фестивали и народно творчество), по време на 34-я Световен конгрес на организацията, състоял се в английския град Стоктън от 12 до 20 октомври 2004 година.
През месец юли 2004 г. се проведоха и първите “Летни фолклорни празници” в гр. Раднево, с участието на групи от Турция, Тайланд, Италия и Унгария.
В община Раднево са учредени наградите “Магда Петканова“, присъждана ежегодно на 24 май, на представители на образованието, просветата и културата и “Раднево“, връчвана в деня на Раднево – 7 септември  на заслужили общественици.
 
Културата е неразделна част от съвременния облик на община Раднево. Общината има 14 читалища, Археологически музей, Художествена галерия, Общински културен център, Общинска библиотека, 11 църковни източно-православни храма и един в строеж (с. Даскал Атанасово).
Читалищата като изконни носители на българския дух и култура през вековете и днес насочват дейността си в издирването, запазването и пресъздаването на българското фолклорно богатство, а също така и към издирването на етнографски материали.
 
 Градското читалище “Гео Милев” е носител на орден “Кирил и Методий” – І степен и поддържа групи за художествена самодейност:
 
-  Група по гайда;
-  Група за стари градски песни “Серенада”;
-  Танцов състав за народни танци;
-  Пътуваща театрална трупа.

Общинският център за култура град Раднево работи съвместно с училища, детски градини и други институции. Той заема важно място в културния живот на общината и има утвърдени традиции в художествената самодейност. Разполага с най-голямата сцена в региона, а местата в основната зала са 535. Домът разполага и със зала, подходяща за провеждане на семинари, конференции и др. и с кръгово фоайе за детски представления и срещи с творци на изкуството.
Към ОбЦК функционират:
 
- Представителен ансамъл “Гергьовден – Енергетик” с три формации:
- Представителен състав;
- Детско-юношеска формация;
- Детска формация.
- Група за спортни танци;
- Група за модерен балет;
- Школа по гайда;
- Школа по народно пеене;
- Театрална трупа.
 
Градската библиотека разполага с читалня и три книгохранилища. Бинлиотечният фонд е 80 370 единици, раздадените материали за 2004 г. са 61 927, броят на посетителите – 14 843 души. На разположение на посетителите са и аудио и видео касети.
 
Художествената галерия на общината притежава модерно оборудвани зали, фондохранилище и закрит вътрешен двор за малки пластики. Експозиционната й площ надхвърля 230 кв. м. Тя разполага с 472 живописни творби, 141 графики и около 30 скулптури и произведения на приложното изкуство. В залите й се организират временни експозиции от фонда на утвърдени галерии в страната.

Археологическият музей извършва интензивна теренна и научно-изследователска работа. Музейните експонати са подредени в няколко фонда: праистория, античност, средновековие, нумизматика и етнография. Към 01.01.2005 г. музеят притежава 3 106 единици. Организирани са 3 конференции, 12 тематични изложби и са издадени 6 тома от поредицата “Марица-изток – археологически проучвания”. От 2004 год. е създаден Клуб по история и археология за деца.
 
Общината поддържа 11 църковни източно-православни храма, които са част от нейното културно-историческо наследство. На територията й са разположени и многобройни археологически обекти: крепости, землени укрепления, селищни могили, надгробни могили, селища, ямни комплекси и плоски некроноли.
 
Изградени са 19 паметника и паметни знаци на загинали в Руско-турската, Междусъюзническата, Балканската, Първата и Втората световни войни.


4. Спорт и развлечения
 
Стимулирането на спортните прояви и физическото развитие на младите хора е приоритетна задача на общинското ръководство. Града разполага със спортен комплекс с обща площ 105 670 кв. м и застроена площ 2046.4 кв. м, включващ зали за баскетбол, борба, бодибилдинг, съблекални, административна сграда. Комплексът включва и стадион, тенис-корт, баскетболни и волейболни игрища. Спортният комплекс е общинска собственост. Спортните клубове по шах–мат “Марица изток“; по баскетбол “Гео Милев“; по борба “Марица изток“ и по спортно ориентиране “Компас” са лицензирани.
На територията на общината са построени още 4 стадиона.
 
В града ежегодно се организира турнир по свободна борба “Крилат Димо”.
 
Баскетболният клуб “Гео Милев” представя успешно Раднево от 45 години. От него са излезли две национални състезателки, играли в девическия отбор на България.
 
От 2005 г. радневският “АКБ Миньор” ще се състезава в първенството на Източна “Б” републиканска футболна група.
 
В града има изградени разнообразни заведения за обществено хранене и развлечения. Многобройните ресторанти, дискотеки, откритите плувни басейни и др. предоставят възможност на гражданите и гостите на града за приятно прекарване на свободното време.
 

 
ОБЩИНА РАДНЕВО
Адрес:  Гр. Раднево 6260, ул. “Митьо Станев” №1, http://obshtina.radnevo.net


За контакти:
Кмет:  тел.: +359 417/ 8 20 72, факс: (+359 417) 8 22 80, e-mail:obshtina@radnevo.net
Зам. кмет: тел.: +359 417/ 8 24 20
Зам. кмет: тел.: +359 417/ 8 33 12
Зам. кмет: тел.: +359 417/8 33 39
Секретар: тел.: +359 417/ 8 27 13
                                            
ГРАД РАДНЕВО
2005 г.

Изданието е осъвременен вариант на МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ,
изработен от Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора през 2003 г.,
със съдействието на Център за развитие на община Раднево и е финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез
Фондация за реформа в местното самоуправление
 

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png