Териториално и селищно устройство

Дата на публикуване: 01.02.2019 10:15

                                                      

Заповед относно разрешаване на свободен достъп до имотите на територията на Община Раднево


Технологичен път за извършване на услуги по Териториално и селищно устройство

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за търпимост на сгради на основание §127 от ЗУТ

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект - ПУП

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект - инвестиционен проект

ЗАЯВЛЕНИЕ за презаверка на скица

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица на УПИ /ПИ/

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на технически паспорт на строеж

Заявление за одобряване на проект - ПУСО / ПБЗ

Заявление за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство,
присъединяване и основен рна осемонт нование чл.2 от Наредбата за условията
и реда за разкопаване на елементите на техническата инфрастриктора на Община Раднево.

Заявление за регистриране на строеж от пета категория

Заявление за удостоверение за предадена документация на завършен обект /чл. 54а, ал.2 от ЗКИР/ 

Заявление за разрешение за поставяне 

Заявление за разрешение за строеж  

Заявление за издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради по /чл.202 от ЗУТ/

Заявление за присъствие на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж - чл. 157, ал.2 от ЗУТ

Наименование Брой тегления
Технологични карти ТСУ.doc 198 Изтегли документ с име "Технологични карти ТСУ.doc"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png