Екология

Дата на публикуване: 01.06.2020 16:05
Технологичен път за извършване на услуги към ЧЕЗС

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (излишното се зачертава).


Заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)


Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири- публична общинска собственост (по чл.46, ал.1 на ЗВ)

Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения.


Заявление издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения.


Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води, включително от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ.


Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство


Заявление за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди в санитарните зони


Констативен протокол за извършено клане на свине и за извършено почистване и дезинфекция

Заявление за издаване на разрешение за отсичане или окастряне на дървета

Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии


Заявление за регистрация на куче

Формуляр за регистрация на пчелни семейства


Заявление за регистрация на пчелни семейства

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС за юридически лица

Декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС за граждани

Наименование Брой тегления
Заявление-отсичане-дърво.pdf 337 Изтегли документ с име "Заявление-отсичане-дърво.pdf"
Заявление-куче.pdf 321 Изтегли документ с име "Заявление-куче.pdf"
Технологични карти отдел ЧЕЗС.docx 546 Изтегли документ с име "Технологични карти отдел ЧЕЗС.docx"

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png