Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 15.05.2012 13:40
Считано от 01.02.2021 г. Банковата сметка на общината ще се обслужва от:
БАНКА: „"Централна кооперативна банка"  АД – офис Раднево, гр. Раднево ул. “Георги  Димитров“ №6.
BIC: CECBВGSF
IBAN: BG46 CECB 9790 84I3 7171 00

Банкови сметки на Община Раднево

Заповед №758/27.03.2018г. от Кмета на Община Раднево за целите на комплексното административно обслужване


Съобщение за получаване на нови данъчни съобщения за размера на такса битови отпадъци


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Декларация по чл.49,ал.32 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Декларация по чл. 14,ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти но новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Искане за удостоверение за данъчна оценка

Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.18,ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството отпадъци

Искане за издаване на документ

Декларация за продадено/бракувано МПС
  
Технологичен път за извършване на услуга - Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
   
Декларация по чл. 17 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти
   
Формуляри на декларации, искания и други документи свързани със заплащане на данъци, с указания за тяхното попълване и подаване, разработени от Националната агенция за приходите  

Портал за отворени данни на Република България

assets/Informaciq/Registri/logockan.png